Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 14-11-2022
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelZeespiegelstijging vraagt nu al aandacht
CiteertitelM en R 2022/85
SamenvattingBegin oktober mocht de auteur in de prachtige aula in het Academiegebouw op het Domplein in Utrecht zijn oratie houden: Succesvol decentraliseren? Een vlootschouw van het (decentrale) waterbeheer (Deventer: Kluwer 2022).
Auteur(s)H. Havekes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ontwikkeling en regulering van waterstofinfrastructuur
CiteertitelM en R 2022/86
SamenvattingWaterstof wordt op dit moment gezien als de heilige graal van de energietransitie, terwijl momenteel maar 2% van de energieconsumptie uit waterstof bestaat.
Auteur(s)V.R.C. van Ahee , L. Pustjens , C.L. Klapwijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelSchouw vs. Vlootschouw
CiteertitelM en R 2022/87
SamenvattingBespreking van de oratie van Herman Havekes: Succesvol decentraliseren? Een vlootschouw van het (decentrale) waterbeheer.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-06-2022
CiteertitelM en R 2022/88
Samenvatting Verzoek om maatwerkvoorschrift ter bescherming van ‘plattelandswoning’; beroep op art. 8 EVRM slaagt niet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borne een verzoek van [appellant] om bij maatwerkvoorschrift eisen te stellen aan de inrichting van [partij] op het perceel [locatie A] te Zenderen afgewezen. [appellant] woont op het perceel [locatie B] te Zenderen. De inrichting op het aangrenzende perceel [locatie A] is een biologische varkenshouderij. De percelen [locatie A] en [locatie B] vormden vroeger één agrarische inrichting met één bouwvlak. Na de splitsing van het bedrijf in 2015 heeft [appellant] perceel [locatie B] gekocht met daarop de voormalige bedrijfswoning. [appellant] woont in de woning. [partij] heeft toen perceel [locatie A] gekocht met daarop de varkensstal en hij heeft een agrarische bedrijf aldaar, weliswaar in een andere vorm, voortgezet. De woning is in het bestemmingsplan met de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch met waarden - plattelandswoning" bestemd tot plattelandswoning.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 07-07-2022, C-24/21
CiteertitelM en R 2022/89
SamenvattingVerbod op teelt GGO.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2022.#PH tegen Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia en Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.#Verzoek van de Tribunale ordinario di Pordenone om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Landbouw - Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders - Verordening (EG) nr. 1829/2003 - Doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu - Richtlijn 2001/18/EG - Artikel 26 bis - Mogelijkheid voor de lidstaten om de passende maatregelen te nemen om de onbedoelde aanwezigheid van genetisch gemodificeerde organismen in andere producten te voorkomen - Toepassingsvoorwaarden - Evenredigheidsbeginsel - Richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale co-existentiemaatregelen om de onbedoelde aanwezigheid van genetisch gemodificeerde organismen in conventionele en biologische gewassen te vermijden - Maatregel van een lager openbaar lichaam dat op zijn grondgebied de teelt van genetisch gemodificeerde ma?s verbiedt.#Zaak C-24/21.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2022:526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 11-07-2022
CiteertitelM en R 2022/90
SamenvattingBevoegd gezag beslissing op verzoek wijziging peilbesluit.
Samenvatting (Bron)Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Verzoek van eiser om het peilbesluit partieel te herzien is een aanvraag. Dagelijks bestuur van het waterschap niet bevoegd. Algemeen bestuur moet alsnog op de aanvraag beslissen.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:2665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-08-2022
CiteertitelM en R 2022/91
SamenvattingVergunningplicht op grond van de waterschapskeur niet in strijd met de Waterwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2020 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de onderbemaling in de tertiaire watergang achter zijn woning te staken en gestaakt te houden. [appellant] woont aan de [locatie A] in t Goy. Achter zijn woning loopt een tertiaire watergang. Dat is een sloot die om een binnenpolder loopt. [appellant] heeft een agrarisch perceel in deze binnenpolder. Het perceel maakt deel uit van het Rijksmonument "Terrein waarin overblijfselen van het kasteel t Goy". Het perceel ligt in peilgebied KRA031. Naar aanleiding van handhavingsverzoeken heeft een toezichthouder van het Hoogheemraadschap op 9 september 2020 geconstateerd dat [appellant] in deze watergang een onderbemaling in werking heeft gesteld en in stand houdt. [appellant] houdt het waterpeil in de binnenpolder lager dan het peil zoals dat op 27 februari 2008 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 12-08-2022
CiteertitelM en R 2022/92
SamenvattingOnttrekkingsverbod voor een ‘oppervlaktewaterlichaam’.
Samenvatting (Bron)Besluit van de dijkgraaf van het waterschap in verband met de aanhoudende droogte: verbod om water te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen. Dagelijks bestuur van het waterschap is van mening dat verzoeker dit verbod heeft overtreden en vaardigt last onder dwangsom uit. Verzoekers maken hiertegen bezwaar en vragen de voorzieningenrechter de last op te schorten zodat zij zo snel mogelijk hun landbouwareaal kunnen beregenen om hun planten te beschermen. Zij beroepen zich op het hebben van een vergunning en stellen dat zij gebruik maken van een effluentsloot/buffersloot en dat deze geen oppervlaktewater bevat en geen oppervlaktewaterlichaam is. De voorzieningenrechter deelt dit standpunt niet en stelt dat het dagelijks bestuur van het waterschap bevoegd was om de last op te leggen en dit redelijkerwijs ook heeft kunnen doen. Verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2022:4687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-08-2022
CiteertitelM en R 2022/93
SamenvattingPreventief verzoek om handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 maart 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat gereageerd op het verzoek van de vereniging van 2 januari 2019 om handhavend op te treden met betrekking tot het voorbereiden en plaatsen van windturbines in de Drentse Veenkoloniën. De vereniging heeft de minister bij brief van 2 januari 2019 verzocht om het totaal te installeren vermogen van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer te beperken tot circa 150 MW en hierop te handhaven. Daarnaast heeft zij in deze brief verzocht om het maximale bronvermogen te handhaven op 105,8 dB(A). Verder verzoekt zij om handhaving van het beschermingsniveau voor geluid op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein van 47 dB Lden en 41 dB Lnight, en om de normen die gelden voor externe veiligheid te handhaven door de gekozen molen niet te accepteren. Tot slot verzoekt zij om de geldende norm voor slagschaduw van maximaal zes uur per jaar bij de meest nabijgelegen woning in het gebied te handhaven.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-09-2022
CiteertitelM en R 2022/94
Samenvatting(Bepaalde) Rav-codes geven ook volgens Afdeling onjuist beeld van emissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan de [vergunninghouder] een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de wijziging van de melkveehouderij aan de [locatie 1] in Driebergen-Rijsenburg. Deze zaak gaat over de uitstoot van stikstof (emissie) uit een emissiearm stalsysteem dat voor de melkveehouderij is ontwikkeld (A1.13). Emissiearme stalsystemen zijn van belang voor de reductie van stikstofemissies uit de veehouderij. Die reductie is nodig om de stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden te verminderen. Bovendien maken deze stalsystemen het in sommige gevallen mogelijk dat bedrijven groeien zonder dat de stikstofemissies toenemen. [vergunninghouder] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie 1]in Driebergen-Rijsenburg. De [vergunninghouder] heeft een natuurvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe melkrundveestal met een emissiearm stalsysteem (A1.13) en het intern verplaatsen van dieren van stal D naar stal C.
AnnotatorJ.A. Boer
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 07-09-2022
CiteertitelM en R 2022/95
SamenvattingOmgevingsvergunning brandveilig gebruik.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Beroep tijdig ingediend. Omdat sprake is van een aangrenzend perceel en er gevolgen van enige betekenis kunnen zijn, is eiser belanghebbende. Relativiteitsvereiste wordt niet tegengeworpen omdat door het feit dat een ieder ingevolge de wettelijk voorgeschreven procedure een zienswijze kan indienen, niet evident is dat de norm waarop eiser zich beroept (het toetsingskader voor deze vergunning) niet strekt tot bescherming van zijn belangen als eigenaar/gebruiker van een aangrenzend perceel. Beroepsgronden slagen niet nu eiser niets heeft aangevoerd op basis waarvan verweerder de omgevingsvergunning niet had mogen verlenen. Beroep ongegrond.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2022:6858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 14-09-2022
CiteertitelM en R 2022/96
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Stankoverlast; artikel 8 EVRM / Wet geurhinder en veehouderij.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:9119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-09-2022
CiteertitelM en R 2022/97
SamenvattingPassende beoordeling bij toename stikstofdepositie en overschrijding KDW.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2021 hebben provinciale staten van Flevoland het inpassingsplan "Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland" vastgesteld. Het provinciaal inpassingsplan voorziet in een planologisch-juridisch kader voor de nieuwe buitendijkse haven bij Urk, genaamd de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). De Afdeling heeft in de uitspraak van 11 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4192, het in 2017 vastgestelde besluit over de MSNF vernietigd. Naar aanleiding van die uitspraak van de Afdeling is het PIP en het milieueffectrapport aangepast en geactualiseerd. IJsselmeervereniging betoogt dat het nut en de noodzaak van de MSNF, waarin het plan voorziet, onvoldoende is gemotiveerd.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2752
Artikel aanvragenVia Praktizijn