Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-11-2022
Aflevering 11
RubriekGastcolumn
TitelAan het einde van de fuik moet iemand het net open doen
CiteertitelTBR 2022/109
SamenvattingHet is nu 12 jaar geleden dat de Omgevingswet in de bestuurlijke steigers werd gezet.
Auteur(s)J. Struiksma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe mogelijkheden van het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging om bij te dragen aan de verduurzaming van de woningbouw
CiteertitelTBR 2022/110
SamenvattingNederland kampt met het wereldwijde probleem van klimaatverandering.
Auteur(s)I.F.W. Westra , A.R. Neerhof
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe vestiging van dark stores: the devil is in the detail(s)handelsbestemming
CiteertitelTBR 2022/111
SamenvattingDark stores schoten het afgelopen jaar in verschillende soorten en maten uit de grond. Met als gemene deler hun bedrijfsmodel: de ‘flitsbezorging’ van boodschappen. In deze bijdrage wordt de planologische kwalificatie van dark stores onder de noemer detailhandel ontleed. Daarbij worden zowel jurisprudentie, als het relevante juridische kader besproken.
Auteur(s)T.J.J. Slegers
LinkVolledige tekst artikel (Feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWorden circulaire bouwproducten inderdaad de norm? De betekenis van het voorstel voor een Ecodesign-verordening en het sustainable products initiative voor circulair bouwen
CiteertitelTBR 2022/112
SamenvattingDe circulaire economie krijgt al jaren veel aandacht van beleidsmakers en juristen. Ook in dit tijdschrift en in een preadvies van de VBR is daar veel aandacht aan besteed.
Auteur(s)A.M. Schmidt , V.M.Y. van 't Lam
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe toepassing van opschortingsrechten in het bouwrecht
CiteertitelTBR 2022/113
SamenvattingDe aannemingsovereenkomst onderscheidt zich van overige wederkerige overeenkomsten door de hoeveelheid aan verplichtingen die voor de contracterende partijen uit de overeenkomst (kunnen) voortvloeien.
Auteur(s)P. Vermeij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 27-07-2022
CiteertitelTBR 2022/114
SamenvattingVolgens Afdeling plan-mer-beoordelingsplicht kaderstellend plan bij overschrijding drempelwaarde D-lijst Besluit mer; gestaakte activiteiten maken deel uit van de referentiesituatie in de plantoets voor zover onomstotelijk vaststaat dat deze zijn beëindigd met het oog op de voorgenomen ontwikkeling en op die locatie nadien geen andere stikstof veroorzakende activiteiten zijn ontplooid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Bergen (NH) het bestemmingsplan "Delversduin" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe , T. Rotscheid
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 05-10-2022, 202101251/1/R4
CiteertitelTBR 2022/115
SamenvattingBestemmingsplan. Gewijzigde vaststelling hangende beroep. Geen wijzigingen van ondergeschikte betekenis.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:NL:RVS:2022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 16-06-2022, C-376/21
CiteertitelTBR 2022/116
SamenvattingOnaanvaardbare inschrijving kan ongeschikt zijn - aanbesteder mag voor onderhandelingsprocedure 1 inschrijver uitnodigen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 16 juni 2022.#Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa ,,Regioni v rastezh" 2014-2020 tegen Obshtina Razlog.#Verzoek van Varhoven administrativen sad om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Plaatsing van overheidsopdrachten - Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 - Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 - Niet-toepasselijkheid op door lidstaten geplaatste overheidsopdrachten die met middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen worden gefinancierd - Richtlijn 2014/24/EU - Rechtstreekse en onvoorwaardelijke verwijzing in nationale wetgeving naar bepalingen van Unierecht - Toepasselijkheid op een opdracht waarvan de geraamde waarde onder de in de richtlijn vastgestelde drempel ligt - Artikel 32, lid 2, onder a) - Mogelijkheid voor een aanbestedende dienst om ??n enkele ondernemer uit te nodigen om deel te nemen aan een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na te hebben vastgesteld dat een eerdere openbare procedure zonder resultaat is gebleven - Verplichting om de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht te behouden zonder wezenlijke wijzigingen door te voeren.#Zaak C-376/21.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:EU:C:2022:472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 25-02-2022
CiteertitelTBR 2022/117
SamenvattingVernietiging bindend advies
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Bindend advies. Vordering tot vernietiging bindend advies geschillencommissie Wonen over gebreken in geleverde keuken. Klachten over gehanteerde maatstaf; motiveringsklachten. Tevens klacht over achterwege laten kostenveroordeling in voorwaardelijk incidenteel beroep.
AnnotatorS. Triches
UitspraakECLI:NL:HR:2022:299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Den Haag 21-12-2021
CiteertitelTBR 2022/118
SamenvattingDoorkruising publiekrecht verkoop bouwkavels.
Samenvatting (Bron)verkoop bouwkavels door Gemeente, eisen in de koopovereenkomst in strijd met Woningwet, dooorkruising publiekrecht door privaatrechtelijke bevoegdheid?, artikel 3:14 BW
AnnotatorJ.J. Hoekstra
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2021:2854
Artikel aanvragenVia Praktizijn