Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-11-2022
Aflevering 8 Varkens in Nood
RubriekOpinie
TitelAarhus in Nederland – van repareren na herbezinnen
CiteertitelM en R 2022/99
SamenvattingOmzetting, toepassing en interpretatie van het Verdrag van Aarhus blijft boeiende en soms ingewikkelde vraagstukken opwerpen.
Auteur(s)C. Backes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen terug- en vooruitblik door de verwijzende rechter: Van de verwijzingsuitspraak van de rechtbank Limburg naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in zaak C-826/18 en de verdere toepassing door de bestuursrechter
CiteertitelM en R 2022/100
SamenvattingOp het moment dat de bijdrage van de auteur in deze Milieu & Recht-Varkens in Nood-special verschijnt is het zo’n 4 jaren geleden dat hij bezig was met het schrijven van de prejudiciële vragen waarover het Hof van Justitie van de EU op 14 januari 2021 uitspraak heeft gedaan.
Auteur(s)R.J.G.H. Seerden
UitspraakECLI:EU:C:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe oogst van “Varkens in nood”
CiteertitelM en R 2022/101
SamenvattingWat is de oogst van het arrest “Varkens in nood” van 14 januari 2021 van het Hof van Justitie van de EU? Het arrest leerde dat Nederland in strijd met een aantal bepalingen uit het Verdrag van Aarhus (Verdrag) de rechtsbescherming in milieuzaken te beperkt had geregeld. Die oogst is onder meer een conceptwetsvoorstel tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een webinar van de VMR en de VAR en meer dan honderd uitspraken van bestuursrechters. Het conceptwetsvoorstel is tenminste éénmaal besproken, een verslag van het webinar is er inmiddels en de uitspraken van de bestuursrechters zijn ook al eens doorgeakkerd, om wederom een agrarische term te benutten, maar alleen in relatie tot het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb. In het onderstaande wordt het net met jurisprudentie verder opgehaald. Wat is er naar aanleiding van het arrest in de jurisprudentie gebeurd?
Auteur(s)G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
UitspraakECLI:EU:C:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelWordt de Awb Aarhus-proof? Verslag van de studiemiddag van de VAR en de VMR op 2 juni 2022
CiteertitelM en R 2022/102
SamenvattingUit het Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de EU blijkt dat de Awb gedeeltelijk in strijd is met het Verdrag van Aarhus.
Auteur(s)M.E. Adriaanse
UitspraakECLI:EU:C:2021:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-04-2022
CiteertitelM en R 2022/103
SamenvattingAan de raadplegingsplicht in het kader van de plan-mer-beoordeling is voldaan als de beoordeling is toegezonden aan de betreffende instanties met het verzoek daarop binnen een bepaalde termijn te reageren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Texel het bestemmingsplan "Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein" vastgesteld. In de tussenuitspraak van 15 januari 2020 is - voor zover voor de beroepen van [appellant sub 1], Natuur & Milieufederatie Noord-Holland en [appellant sub 3] van belang - onder 14.3 naar aanleiding van de beroepen van [appellant sub 1] en Natuur & Milieufederatie Noord-Holland overwogen dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan geen onaanvaardbare geur- en geluidhinder met zich zal brengen. De Afdeling is tot dat oordeel gekomen omdat de raad alleen de gevolgen van een bierbrouwerij met een jaarproductie van maximaal 350.000 hectoliter bier heeft beoordeeld, terwijl het plan ook een bierbrouwerij van een grotere omvang toelaat.
AnnotatorM.A.A. Soppe , T. Rotscheid
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-04-2022
CiteertitelM en R 2022/104
SamenvattingOntheffing dassen – essentiële looproute – ecologische functionaliteit – voorwaarden bij ontheffingverlening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg aan [eigenaar] een ontheffing verleend van het in de Wet natuurbescherming opgenomen verbod om vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de das opzettelijk te beschadigen of te vernielen. [eigenaar] is eigenaar van een perceel kadastraal bekend sectie [], nr. [] aan de Mauritiussingel in Schin op Geul. Hij heeft in 2020/2021 een woning gebouwd op dit perceel. Voordat de woning werd gebouwd was het perceel in gebruik als schapenwei. Op een naburig perceel dat ten oosten van het perceel van [eigenaar] ligt is een dassenburcht aanwezig. De dassen uit die burcht gebruiken het perceel van [eigenaar] als foerageergebied en als doorgang naar verder weg gelegen foerageergebied. Omdat de bouw van de woning van invloed kan zijn op het gebruik dat de dassen van het perceel maken en daarmee op het gebruik (de functionaliteit) van de dassenburcht, heeft [eigenaar] voor de bouw van de woning een ontheffing aangevraagd.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-06-2022
CiteertitelM en R 2022/105
SamenvattingVolgens de Afdeling hoeft in het kader van een project-mer-beoordeling van een uitwerkingsplan over een deel van een nieuwe woningbouwlocatie geen rekenschap te worden gehouden met de milieueffecten van de gehele te ontwikkelen locatie, als voor het moederbestemmingsplan al naar de totale milieueffecten is gekeken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Castricum het uitwerkingsplan "Limmer Linten fase 3a Westerweg-Kapelweg" vastgesteld. Het plan betreft een uitwerking van het bestemmingsplan "Limmen-Zandzoom" van 3 februari 2011. Fase 3a heeft betrekking op een nieuw woongebied in het westen van het gebied Limmen-Zandzoom. Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de agrarische gronden ten zuiden van de Pagenlaan in het noorden, (de woonpercelen aan) de Kapelweg in het oosten, de agrarische gronden en woonpercelen aan het Magnolialint in het zuiden en (de woonpercelen aan) de Westerweg in het westen. Het plan omvat 30 woningen, waarvan 7 sociale woningen. [appellant] en anderen wonen op verschillende locaties in Limmen en kunnen zich niet verenigen met de vaststelling van het uitwerkingsplan. Zij vrezen met name negatieve gevolgen voor de verkeerssituatie in Limmen.
AnnotatorM.A.A. Soppe , T. Rotscheid
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-07-2022
CiteertitelM en R 2022/106
SamenvattingIntern salderen bestemmingsplan; één ruimtelijke ontwikkeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2020 heeft de raad van de gemeente Steenwijkerland het bestemmingsplan "Giethoorn Loswal Kerkweg" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 16-08-2022
CiteertitelM en R 2022/107
SamenvattingVrijstelling konijn – rodelijstsoort – geen buitenwerkingstelling.
Samenvatting (Bron)Kort geding, overheidsaansprakelijkheid; aanwijzing en vrijstelling van het konijn in de zin van art. 3.15 Wet Natuurbescherming. Buitenwerkingstelling regelgeving wordt afgewezen aangezien deze niet onmiskenbaar onrechtmatig is, ook geen ordemaatregel.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:8234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-08-2022
CiteertitelM en R 2022/108
SamenvattingThuislader wil rekening openen voor het in- en overboeken van geleverde HBE’s; afwijzing door NEa onvoldoende gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2020 heeft het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit de aanvraag van [appellant] om een rekening te openen in het Register hernieuwbare energie voor vervoer afgewezen. De NEa beheert een register met gegevens over in Nederland geleverde brandstoffen en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen ten behoeve van vervoer. Dat register bevat rekeningen van registratieplichtigen, waarin de bijdragen aan de jaarverplichting worden bijgehouden. Bij het inboeken worden verhandelbare hernieuwbare brandstofeenheden aangemaakt in het door de NEa beheerde register. Deze HBEs staan voor een hoeveelheid hernieuwbare energie (zoals het elektrisch laden van wegvoertuigen) die is geleverd aan de Nederlandse markt voor vervoer. Door het aanmaken of aankopen van HBEs, kunnen registratieplichtigen voldoen aan hun verplichting om jaarlijks aan te tonen dat zij een groeiend aandeel hernieuwbare energie leveren.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-08-2022
CiteertitelM en R 2022/109
SamenvattingKale vernietiging bestemmingsplan vanwege ontbreken inhoudelijk, gemotiveerd en expliciet mer-beoordelingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2021 heeft de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam het bestemmingsplan "IJzergieterij" vastgesteld. De IJzergieterij is een (voormalige) bedrijfslocatie, gelegen tussen de A15 en de Beneden-Merwede. Deze wordt momenteel nog deels gebruikt als bedrijventerrein, maar al lange tijd bestaat het voornemen om de locatie te transformeren tot een woongebied. In de structuurvisie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt de IJzergieterij aangemerkt als potentiële woningbouwlocatie. De Rivierdijk en oever van de Beneden-Merwede ter plaatse worden genoemd als kansrijk om meer recreatieve voorzieningen mogelijk te maken. Het plan voorziet voor een deel (in het noordoosten van het plangebied) in een actuele planologisch-juridische regeling en daarnaast in de bouw van 150 woningen. [bedrijf] is de projectontwikkelaar van het plangebied.
AnnotatorM.A.A. Soppe , T. Rotscheid
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-08-2022
CiteertitelM en R 2022/110
SamenvattingProjectplan; reikwijdte; doelstellingen Waterwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2020 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het projectplan "Herinrichting Meijerkade" vastgesteld. Het waterschap beheert de waterkering langs het riviertje de Meije. In het projectplan is omschreven dat de Meijekade over een lengte van 3.150 m te laag ligt en over een lengte van 1.250 m onvoldoende stabiel is aan de polderzijde. In hoofdstuk 3 van het projectplan zijn de maatregelen omschreven om de kade te verbeteren. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt volgens het college voldaan aan de wettelijke waterveiligheidsnormen. Het projectplan is onderdeel van het project Herinrichting Meijekade, dat een samenwerking is tussen de gemeente Woerden en het college. De gemeente heeft volgens paragraaf 1.2 van het projectplan als doelstelling om op het deel van de weg Meije tussen de Hazekade en Hollandse kade een wegreconstructie uit te voeren, de openbare verlichting te vernieuwen en groot onderhoud te plegen.
AnnotatorJ.S. Kramer , R.L. Langeveld
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 21-09-2022
CiteertitelM en R 2022/111
SamenvattingHandhaving lozing: welke beheerder is bevoegd?
Samenvatting (Bron)Spoedeisende bestuursdwang wegens het vrijkomen van een olie-achtige substantie na het zinken van een schip. Bevoegdheid tot handhaven door verweerder, gelet op de Waterschapswet en de Waterwet. Overtreding van de Waterwet en handhaving niet onevenredig. Noodzaak tot snel handelen. Kostenverhaal. Enkele verwijzing naar in het kostenbesluit gemotiveerd weerlegde zienswijze maakt specificatie van de kosten niet onjuist.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2022:3439
Artikel aanvragenVia Praktizijn