Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Datum 06-12-2022
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelDe grenzen van het bestuurlijke sanctierecht met het privaat- en het strafrecht
SamenvattingIn deze bijdrage ligt evenwel niet de nadruk op taakopvatting van de burgemeester als sheriff, maar op de reikwijdte en de grenzen van het bestuurlijke sanctierecht, het rechtsgebied waar Sackers zich tijdens zijn periode als hoogleraar mee bezig heeft gehouden. Een belangrijke grens wordt gevormd door het bepaalde in artikel 5:1 lid 1 Awb: 'In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.' In deze bepaling wordt de grens van het bestuurlijke sanctierecht getrokken: indien geen sprake is van een overtreding zoals bedoeld in artikel 5:1 lid 1 Awb, is het niet mogelijk dat een bestuurlijke sanctie wordt opgelegd, te weten een bestuurlijk boete, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.
Auteur(s)B. van der Vorm
Pagina275
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bestuurlijke boete (af)ge(s)temd : naar een verdere onderlinge afstemming tussen bestuursrecht en strafrecht?
SamenvattingIn het navolgende wordt ingegaan op de achtergrond van het conceptwetsvoorstel waarbij kort de gang en scheefgroei van de bestuurlijke boete ten opzichte van het strafrecht wordt beschreven. Vervolgens wordt beknopt ingegaan op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het daarop verschenen Nader rapport bestuurlijke boetestelsels. Aansluitend wordt de inhoud van het conceptwetsvoorstel beschreven, waarbij ook wordt ingegaan op de beweegredenen van de voorstellen. Ten slotte wordt op de inhoud daarvan gereageerd en wordt de vraag gesteld in hoeverre met deze voorstellen tegemoet wordt gekomen aan de genoemde scheefgroei.
Auteur(s)A.R. Hartmann
Pagina282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVijfenveertig jaar beklagrecht : tijdelijk reden tot klagen of een grondige herbezinning gevergd?
SamenvattingWaarom staat het beklag- en beroepsrecht zo onder druk, wat behelzen de hiervoor kort geschetste (voorgenomen) wijzigingen en is er nog wel sprake van afdoende rechtsbescherming voor gedetineerden of is het tijd voor een meer grondige herbezinning?
Auteur(s)S. Struijk
Pagina290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe vijfde Drijfmestomstandigheid : vereenzelviging
SamenvattingToch blijkt dat in de feitenrechtspraak wel degelijk aanknopingspunten zijn te ontdekken voor een nieuwe Drijfmestomstandigheid. Dit gaat om een omstandigheid waarvan het gebruik naar mening van de auteur verdedigbaar is om vast te stellen dat een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon heeft plaatsgevonden.
Auteur(s)A.L.M. Schaap
Pagina299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen oogje dichtknijpen, of de coffeeshop uitknijpen? : Over de discutabele rol van de overheid bij het gedogen van wetsovertredingen
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken de auteurs de ontnemingszaak van coffeeshop Checkpoint, waarbij interessante overwegingen zijn gemaakt ten aanzien van de fiscale behandeling van ontneming en de matiging van de betalingsverplichting wegens de faciliterende rol van de overheid aangaande het gedoogbeleid.
Auteur(s)A.A. Feenstra , M. Coenen
Pagina309
LinkVolledige tekst artikel (Hertoghsadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTrending Topics
TitelDe mondkapjesdeal : de fraudeur ontmaskerd?
SamenvattingIn deze bijdrage, die ziet op fraude, laten de auteurs bepalingen rondom corruptie, witwassen en verduistering buiten beschouwing. Verder merken zij op dat het gaat om een beperkte analyse gericht op de fraudebepalingen waarbij gebruik is gemaakt van een aantal publieke bronnen.
Auteur(s)M. Nelemans , S.S. Buisman
Pagina315
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 18-05-2022
Samenvattingintegrale controle, ondermijning, artikel 5:15 Awb, vormverzuim, bewijsuitsluiting
Auteur(s)B.V.G. Eggen
Pagina321
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2022:2432
Artikel aanvragenVia Praktizijn