Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-07-2005
Aflevering 7233
TitelLuchtkwaliteit. Nieuwe ronde, nieuwe kansen
CiteertitelGst. 2005, 110
Samenvatting'Stof om over na te denken', 'Fijn stof is in Dordt de nieuwe korenwolf', 'Fijn stof dringt bouwplannen binnen', 'Luchteisen maken bouw onmogelijk', 'Fijn venijn', 'Vervuilde lucht kost 100 000 banen', 'Luchtregels zetten land op slot'. In deze termen brachten de kranten de afgelopen maanden de luchtproblematiek voor het voetlicht. Tot voor kort werd lucht niet onderkend als een onoverkomelijk aspect bij de besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen. Maar dat is met de recente reeks van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak over de luchtkwaliteit inmiddels wel anders. [...]
Auteur(s)H.J.M. Besselink , E.C.M. Schippers
Pagina385-395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200406190/1
CiteertitelGst. 2005, 111
SamenvattingGoedkeuringsbesluit bestemmingsplan Gershwin Amsterdam. Ontvankelijkheid beroepsgronden. Onderzoek luchtkwaliteit. Toetsing ex-tunc. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2003, vastgesteld het bestemmingsplan "Gershwin".
Pagina395-399
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200406300/1
CiteertitelGst. 2005, 112
SamenvattingBestemmingsplan 'Oostvlietpolder'. Verruiming 'bedenkingenfuik'. Terugwerkende kracht vernietiging concrete beleidsbeslissing. Verkeersontsluiting plangebied. Luchtkwaliteit. (Leiden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Leiden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2003, het bestemmingsplan "Oostvlietpolder" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina399-406
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-03-2005, 200501574/2
CiteertitelGst. 2005, 113
SamenvattingVrijstellingen ex art. 19 lid 1 WRO voor bouwweg en bouwrijpmaken woningbouwlocatie. Besluit luchtkwaliteit bevat geen aanwijzing dat het niet van toepassing is op een tijdelijke voorziening (aanleg van een bouwweg). (Loenen).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college) met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling verleend voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van de eerste en tweede fase van het uitbreidingsplan Cronenburgh (hierna: het plan Cronenburgh), alsmede vrijstelling verleend voor het aanleggen van een bouwweg ter ontsluiting van het bouwverkeer van het plan Cronenburgh.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina406-408
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200308026/1
CiteertitelGst. 2005, 114
SamenvattingAanhouding aanvraag bouwvergunning voor 21 woningen. Geen terugwerkende kracht vernietiging vervangingsbesluit (o.a. inhoudende goedkeuring bestemmingsplan). Gevolgen van alsnog onthouding van goedkeuring aan reeds in werking getreden bestemmingsplan voor aanhoudingsregeling ex art. 50 lid 2 en 3 Wonw. 'Herleven' aanhoudingsplicht. (Leiden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) een aanvraag van appellante om haar bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van 21 woningen aan de Vrouwenweg te Leiden aangehouden.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina408-411
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 29-04-2005, 05/483 BESLU V1 A en 05/484 BESLU V1 A
CiteertitelGst. 2005, 115
SamenvattingRechtstreeks beroep (prorogatie). Kennelijk ten onrechte ingestemd met de rechtstreekse beroepen bij de rechtbank. (Almelo).
Samenvatting (Bron)Bij het bestreden besluit heeft verweerder de aanvraag van Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats Almelo om haar op basis van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging een vergunning te verstrekken voor het opgraven van het op 1 april 2005 begraven lijk van mevrouw [overledene] geweigerd. Toepassing art 7:1a en 8:54a Awb.
AnnotatorR.J. van Dam
Pagina411-413
UitspraakECLI:NL:RBALM:2005:AT5008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200400663/1
CiteertitelGst. 2005, 116
SamenvattingPlanvoorschriften verbieden een terras niet. Parkeervoorzieningen en speelgelegenheid worden in planvoorschriften niet aangemerkt als gebruik voor horecabedrijf. Gebruik door bezoekers verandert dat niet. Uitleg burgemeester van aan vergunning verbonden voorschrift is in beroep niet getoetst, wel is getoetst of dat voorschrift in overeenstemming is met de regelingen. (Oirschot).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2002 (hierna: besluit I) heeft de burgemeester van Oirschot (hierna: de burgemeester) appellante sub 1 onder voorwaarden vergunning verleend voor de exploitatie van een horecabedrijf in de inrichting gevestigd op het perceel [locatie] te Oirschot (hierna ook: de inrichting).
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina413-418
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-07-2004, 200400582/1
CiteertitelGst. 2005, 117
SamenvattingGebiedsontzegging op grond van APV Heerlen. Herstel mandaatgebrek in bezwaar. Geen strijd met EVRM en IVBPR. (Heerlen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2002 heeft appellant sub 1 (hierna: de burgemeester) appellant sub 2 krachtens artikel 2.4.25, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen (hierna: de APV) bevolen zich te verwijderen en verwijderd te houden uit het door het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) aangewezen gebied gedurende een periode van 2x24 uren, ingaande op dinsdag 26 maart 2002 om 16.15 uur en eindigend op donderdag 28 maart 2002 om 16.15 uur.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina419-422
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP8138
Artikel aanvragenVia Praktizijn