Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 16-12-2022
Aflevering 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek
RubriekRedactioneel
TitelStrafrechtelijk onderzoek anno 2022
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6, p. 226
SamenvattingDeze aflevering van het tijdschrift geeft een fraai inzicht in de rijkdom van het promotieonderzoek dat aan de verschillende rechtenfaculteiten wordt verricht. Door de bijdragen bladerend, kan weer worden vastgesteld dat het geheel niet alleen de breedheid en veelzijdigheid van het strafrechtelijk onderzoek weerspiegelt, maar dat ook de verbinding tussen het strafrecht en andere zowel juridische als niet-juridische disciplines tot uiting komt. Het maakt bovendien duidelijk waar de vraagstukken op het terrein van de strafrechtswetenschap anno 2022 liggen. Weten dat daarnaar onderzoek wordt verricht, is voor iedere strafrechtsbeoefenaar van belang zodat zowel wetenschap als praktijk daarop verder kunnen bouwen. Met dit themanummer hopen wij als redactie een bijdrage te leveren aan het vergroten van de bekendheid van het belangrijke wetenschappelijk onderzoek dat thans op het terrein van het strafrecht en de strafrechtspleging wordt verricht.
Auteur(s)J.B.H.M. Simmelink , M.F.H. Hirsch Ballin
Pagina226
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEen onderzoek naar Arubaanse wetgeving en beleid inzake Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) in geval van kindermishandeling en gewelds- en zedenmisdrijven tegen minderjarigen; een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Nederland en Aruba
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6, p. 228
SamenvattingDit Caribische onderzoek gaat over de Arubaanse wetgeving en beleid inzake Forensisch Medisch Onderzoek in geval van kindermishandeling en gewelds- en zedenmisdrijven tegen minderjarigen; het is een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Nederland en Aruba. Doelstelling van dit onderzoek is om vanuit de medische/sociale en juridische hoek een beeld te krijgen van geldende wetgeving, rechtspraak en beleid inzake het Forensisch Medisch Onderzoek in geval van kindermishandeling en gewelds- en zedenmisdrijven tegen minderjarigen en op basis daarvan aanbevelingen te doen aan de regering van het Land Aruba. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een informeel samenwerkingsverband tussen Maastricht University en de Universiteit van Aruba.
Auteur(s)R.A. Bonnevalle-Kok , V. Latour
Pagina228
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe rechtspositie van de rechtspersoon in het bestraffend publiekrecht: Over rechtseenheid in daderschap, opzet en schuld, en fundamentele rechten
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 232
SamenvattingRechtspersonen zijn vanaf de twintigste eeuw een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze samenleving. Inmiddels zijn zij doorgedrongen tot alle facetten van het dagelijks leven en hun belang als sociale actoren is op een aantal terreinen velen malen groter dan dat van individuen
Auteur(s)D. Emmelkamp
Pagina232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelCriminal Regulation of AI Systems: A Primer
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 236
SamenvattingThe idea of artificially intelligent systems committing crimes is by no means new. In truth, ‘bad robots’ that rebel against humans and seize control of them, as well as machines that ‘go mad’ and behave erratically, have been the subject of science fiction for decades.
Auteur(s)A. Giannini
Pagina236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelPubliek-private samenwerking bij strafrechtelijke rechtshandhaving
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 239
Samenvatting‘Bedrijfsleven wil wetgeving om zelf fraude aan te pakken’ kopte het Financieele Dagblad op 13 januari 2022. Het bedrijfsleven heeft het idee om een cross-sectorale database op te zetten waarin fraudegevallen geregistreerd worden.
Auteur(s)D.G.J. Grimmelikhuijzen
Pagina239
LinkVolledige tekst artikel (EUR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelIn light of #MeToo: The boundaries of criminal law for unwanted sexual behaviour in the (criminal) justice system
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 244
SamenvattingWhat is there to be done, when men in powerful positions take sexual advantage of female employees – perhaps in return for (promises of) promotions, salary ­increases, etc.?
Auteur(s)M.F. Hendriks-Lundh
Pagina244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelBehoeften van slachtoffers en nabestaanden bij de uitoefening van hun spreekrecht
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 249
SamenvattingHet spreekrecht van slachtoffers en de wijze waarop dit wordt uitgeoefend staan op verschillende manieren in de belangstelling. Zo toonden de verklaringen van de nabestaanden van zowel Peter R. de Vries als Nicky ­Verstappen de wijze waarop de uitoefening van het spreekrecht kan leiden tot het bieden van voice.
Auteur(s)A.J. Hommes
Pagina249
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe nationale strafbaarstelling van ecocide en de legitimerende functie van het rechtsbelang
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 253
SamenvattingDe internationale strafbaarstelling van ecocide staat in de belangstelling. Gelet op de aard en omvang van het klimaatprobleem bevreemdt het niet dat de internationale gemeenschap als locus wordt gezien van een mogelijk strafrechtelijk antwoord op ernstige milieuschade. Het complementariteitsbeginsel en de effectiviteit van handhaving maken dat de mogelijkheid van nationale strafbaarstelling tevens aandacht verdient. Dit artikel onderzoekt de legitimiteit van een Nederlandse strafbaarstelling aan de hand van het normatieve rechtsbelangenconcept zoals verstaan door Esser.
Auteur(s)M. Kooijman
Pagina253
LinkVolledige tekst artikel (UvA.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe vervolging gevolgd: Een onderzoek naar het vervolgingsbegrip in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 257
SamenvattingBij de invoering van ons huidige Wetboek van Strafvordering kreeg de fase van de vervolging een prominente positie. Die positie kreeg deze fase omdat de vervolging van oudsher sterk verbonden was met de rechtsbescherming van de verdachte.
Auteur(s)M. Kremers
Pagina257
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNaar een algemeen rechtstheoretisch kader voor strafprocesrechtelijke bewijsstandaarden
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 263
SamenvattingOf het nu gaat om het wel of niet in beslag nemen van goederen, de beslissing op de vordering tot voorlopige hechtenis of de beantwoording van de bewijsvraag: de rechter is geïnteresseerd in hetgeen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Auteur(s)N. Lentjes
Pagina263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEnkele aspecten van de gezichtspuntencatalogus in de strafrechtspraak
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 268
Samenvatting In deze bijdrage staat de gezichtspuntencatalogus in de strafrechtspraak centraal. Dat is een verzamelbegrip uit de privaatrechtelijke literatuur voor een door de Hoge Raad geformuleerde lijst met factoren die de lagere rechters in hun oordelen dienen te betrekken bij de beantwoording van een bepaalde (rechts)vraag. Het verschijnsel komt sinds enkele decennia ook veelvuldig voor in de strafrechtelijke cassatierechtspraak. Dit artikel bespreekt het belang van dit onderzoeksthema en reikt ter illustratie daarvan enkele perspectieven aan.
Auteur(s)V.J.W. Peeters
Pagina268
LinkVolledige tekst artikel (UvA.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNeuro-interventies in het strafrecht: Bescherming voor gedetineerden onder artikel 3 EVRM
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 274
SamenvattingRecidive is een wereldwijd probleem – zo ook in Nederland. Een aanzienlijk aantal (ex-) gedetineerden ­belandt in een cyclus waarin ze een misdaad begaan, ­gevangen worden genomen, vrijgelaten worden uit de ­gevangenis, nog een misdaad begaan, opnieuw worden gedetineerd; enzovoort.
Auteur(s)N.A.W. van de Pol
Pagina274
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelZwijgen als bewijs? De rol van het zwijgen van de verdachte bij het bewijzen van witwassen, diefstal en moord/doodslag
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 279
SamenvattingDe reacties op de proceshouding van Jos B., die inmiddels is veroordeeld voor doodslag op Nicky Verstappen, laten zien dat wanneer een verdachte zo lang blijft zwijgen, dit onbegrip oproept vanuit de samenleving. Het zwijgen van Jos B. lijkt diens schuld voor veel mensen te bevestigen.
Auteur(s)T.J. van der Rijst
Pagina279
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelCryptocriminaliteit: Is de Nederlandse en Europese wetgeving toereikend?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 283
SamenvattingCriminaliteit is altijd in beweging en de zoektocht naar nieuwe modi operandi is onuitputtelijk. Een ontwikkeling in dit kader is het veelvuldige gebruik van crypto-assets in het criminele circuit. Frequent verschijnen er krantenartikelen over ongewenst gebruik van deze ‘crypto’s’ en ook de (succesvolle) vervolgingen van cryptocriminaliteit stijgen de laatste jaren aanzienlijk. Waarom is het gebruik van crypto-assets voor criminele activiteiten nu zo aantrekkelijk?
Auteur(s)L.E.M. Ritzen
Pagina283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelObstakels en kansen voor grensoverschrijdende bewijsvergaring bij internationale criminele geldstromen
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 287
SamenvattingAls officier van justitie in het team criminele geldstromen van het Functioneel Parket weet de auteur uit ervaring dat opsporingsonderzoeken naar grensoverschrijdende ­financiële structuren en geldstromen ook in werkelijkheid tijdrovend en complex zijn. De redenen hiervoor zijn divers.
Auteur(s)T.R. van Roomen
Pagina287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe strafbaarheid van de spotter: Een illustratie van onderzoek naar de reikwijdte van de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen (artikel 46 Sr)
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 293
SamenvattingIn 1994 werd in artikel 46 Sr een algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen ingevoerd. De bepaling stelt straf op de voorbereiding van delicten waarop een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld. Aanleiding voor de invoering van de strafbaarstelling vormden problemen bij de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Voorbereidingsgedragingen waren voor 1994 nauwelijks strafbaar gesteld, waardoor de politie veelal pas strafvorderlijk kon optreden wanneer sprake was van een begin van uitvoering van het delict.
Auteur(s)A. van der Schors
Pagina293
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet Openbaar Ministerie en de fiscus in de strijd tegen fiscale fraude in België: twee handen op één buik?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 298
SamenvattingHet is een gekend probleem dat overheden in West-Europa met begrotingstekorten kampen, zeker in een tijd waarin crisissen elkaar naadloos opvolgen. Een van de middelen bij uitstek om geld in het laatje te brengen, is een efficiënte fraudebestrijding door de overheid.
Auteur(s)S.R. de Smedt
Pagina298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelInteractieproblemen tussen forensisch technisch deskundigen en procesdeelnemers: Een illustratie aan de hand van de Rosmalense flatmoord
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 302
SamenvattingForensisch technisch deskundigen kunnen door onderzoek te doen binnen hun deskundigheidsgebied een bijdrage leveren aan de waarheidsvinding in het strafproces. Voorbeelden van dergelijke deskundigheidsgebieden zijn DNA-onderzoek, bloedspoorpatroonanalyse en kras-, indruk- en vormsporenonderzoek.
Auteur(s)K Twisk
Pagina302
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelStrafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van poging tot misdrijf herzien?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 307
SamenvattingDe strafbaarstelling van poging tot misdrijf (art. 45 Sr) staat in bijna ongewijzigde vorm sinds 1886 in ons Wetboek van Strafrecht. Aan een uitleg van de voorwaarden van deze strafbaarstelling heeft de wetgever zich destijds niet gewaagd. De inhoud en plaatsing van de algemene strafbaarstelling in het Algemeen Deel van het wetboek brengen met zich dat de werkingssfeer groot is.
Auteur(s)C.L. van der Vis
Pagina307
LinkVolledige tekst artikel (EUR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelSentencing Mentally Disordered Offenders: Comparing Provisions in Turkey, the Netherlands, and England and Wales to the ECHR framework
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 311
SamenvattingThat the presence of a mental disorder in a defendant affects the criminal process and/or adjudication may be considered a universality. However, the manner in which jurisdictions have regulated the assessment of culpability of these offenders and the corresponding possibilities for adequate punishment is generally quite unique.
Auteur(s)C. Yilmaz
Pagina311
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelThe unresolved tension between the approximation of criminal norms in the EU and the question of national discretion: What is the role of minimum rules in EU criminal law?
CiteertitelBoom Strafblad 2022, afl. 6 Strafrechtelijk promotieonderzoek, p. 315
SamenvattingThe discussion about the adoption of criminal norms does no longer take place on a purely national level. ­Indeed, the competence of the European Union to legislate on criminal matters has shifted the traditional paradigm of domestic criminal law. The emergence of EU criminal law as a distinctive field in the intersection ­between EU law and criminal law brings along the need to define and interpret new concepts, and understand the ways in which supranational criminal law provisions ­affect the national criminal justice system.
Auteur(s)K. Zoumpoulakis
Pagina315
Artikel aanvragenVia Praktizijn