Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-12-2022
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelKlimaatdesinformatie in de rechtszaal
CiteertitelM en R 2022/113
SamenvattingHet geheim achter het succes van klimaatrechtszaken, zo weet advocaat Roger Cox te vertellen, dat zijn de feiten. Rechters die zich op basis van het partijdebat verdiepen in klimaatverandering begrijpen de noodzaak van aanvullende broeikasgasreductie.
Auteur(s)T. Bleeker
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDesinformatie over vermeende “klimaatdesinformatie” Reactie op T. Bleeker, ‘Klimaatdesinformatie in de rechtszaal’, M en R 2022/113
CiteertitelM en R 2022/114
SamenvattingTim Bleeker publiceerde onlangs een opiniestuk over de interventie van Clintel en de Bezorgde Energie Gebruikers in het hoger beroep tussen Shell en Milieudefensie dat aanhangig is bij het Gerechtshof Den Haag. De schrijver gebruikt stigmatiserende termen als “lobbyclubs”, “pseudowetenschappelijk” en “verduurzaming dwarsbomen” om te refereren aan de beide organisaties die voor het algemeen belang opkomen. Uiteraard laat hij na die beschuldigingen te staven, want ze vallen niet te staven.
Auteur(s)L. Bergkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe misleidende retoriek van lobbyclubs Clintel en BEG
CiteertitelM en R 2022/115
SamenvattingAlgemeenbelang-acties, zoals de klimaatzaak tegen Shell, raken meer belangen dan alleen die van de procederende partijen. Dan is het niet verrassend, en wat mij betreft ook niet onwenselijk, dat andere partijen zich willen mengen in het partijdebat. Toch maak ik me zorgen over het voegingsverzoek van Clintel en BEG, en die zorgen komen niet uit de lucht vallen. Dat licht ik graag nader toe.
Auteur(s)T. Bleeker
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet (Europees) natuurbeschermingsrecht: van behoud naar herstel?
CiteertitelM en R 2022/116
SamenvattingDeze bijdrage betoogt dat de Habitatrichtlijn op cruciale punten tekortschiet om natuurherstel te faciliteren; van zwakke normen die zien op klimaatadaptatie, de herintroductie van soorten en het verbinden van natuurgebieden – tot de omissie om een deadline vast te stellen om de beoogde doelen te behalen.
Auteur(s)N.M. Hoek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelMilieurecht in transitie: Verslag van het VMR-jubileumcongres, 40 jaar VMR
CiteertitelM en R 2022/117
SamenvattingOp 29 september 2022 vond ter ere van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Milieurecht het VMR-jubileumcongres plaats. Precies 39 jaar en 364 dagen na de eerste vergadering gaven verschillende sprekers – onder leiding van Kars de Graaf – in de Geertekerk in Utrecht hun visie op verschillende maatschappelijke en milieurechtelijke thema’s.
Auteur(s)E.R. van Nieuwkoop , T. Rotscheid , J.L. van der Werf
LinkVolledige tekst bundel (Milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 20-09-2022
CiteertitelM en R 2022/119
SamenvattingPlaatsing hemelboom op Unielijst van invasieve exoten leidt niet tot verplichting om kapvergunning te verlenen.
Samenvatting (Bron)Weigering omgevingsvergunning kap van een boom. Verordening 1143/2014 (Invasieve exoten) verplicht niet tot verwijdering in stedelijke omgeving. Motiveringsgebrek in verband met mate van hinder. Alsnog adequate motivering. Rechtsgevolgen blijven in stand.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:9514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-10-2022
CiteertitelM en R 2022/120
Samenvattingomgevingsvergunning bouw windturbine en afwijken bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuwe windturbine op het perceel, kadastraal bekend gemeente Tjum, sectie D, nummer 687, te Tzum. [verzoeker] woont aan de [locatie 1] te Tzum op een afstand van ongeveer 800 m van de locatie van de windturbine, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend. [verzoeker B] en [verzoeker A], door wie het hoger beroep ook is ingesteld, wonen aan de [locatie 2] te Tzum op een afstand van ongeveer 400 van die locatie. [verzoeker] en anderen vrezen als gevolg van de realisatie van de windturbine voor een verslechtering van hun woon- en leefklimaat.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 14-10-2022
CiteertitelM en R 2022/121
SamenvattingPFAS-problematiek Westerschelde
Samenvatting (Bron)Afwijzen verzoek om met een preventieve herstelsanctie te voorkomen dat de dijken van de Hertogin Hedwigepolder (hierna: de Hedwigepolder) zodanig verlaagd worden dat water zal instromen vanuit de Schelde en de Westerschelde.
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2022:5965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-10-2022
CiteertitelM en R 2022/122
SamenvattingMogelijke gevolgen van PFAS-verontreiniging in de Westerschelde leidt niet tot herziening uitspraak.
Samenvatting (Bron)Verzoek om herziening (artikel 8:119 van de Algemene wet bestuursrecht van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4074. [verzoeker] heeft de Afdeling verzocht om herziening van de uitspraak waarin onder meer het beroep tegen het rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder" en de daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten ongegrond is verklaard. Die besluiten staan door die uitspraak in rechte vast. Het RIP, vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu als rechtsvoorganger van de minister voor Natuur en Stikstof, en de staatssecretaris van Economische Zaken, en de uitvoeringsbesluiten, vastgesteld door onder meer het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: de minister en anderen), voorzien in de realisatie van 295 hectare "estuariene natuur" in de Hertogin Hedwigepolder. [verzoeker] is voormalig eigenaar van de Hedwigepolder.
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 21-10-2022
CiteertitelM en R 2022/123
SamenvattingVliegenoverlast a.g.v. opslag plastic verpakkingen.
Samenvatting (Bron)Deze uitspraak gaat over vliegenoverlast. Verweerder stelt dat de inrichting van eiseres de bron is van vliegenoverlast. Verweerder heeft een last onder dwangom opgelegd en de verleende omgevingsvergunning deels gewijzigd. Beroepen gegrond.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:10844
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-11-2022
CiteertitelM en R 2022/124
SamenvattingPartiële vrijstelling stikstof/bouwvrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van respectievelijk 13 september 2021 en 16 september 2021 hebben de minister van EZK en de minister van BZK het inpassingsplan "Porthos transport en opslag van CO2" vastgesteld. Bij besluit van 22 september 2021 heeft de minister van EZK aan N.V. Nederlandse Gasunie een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen, het oprichten en in werking hebben van een compressorstation op een ongenummerd perceel aan de Aziëweg in Rotterdam. In deze uitspraak wordt een oordeel gegeven over de zogenoemde partiële bouwvrijstelling, die is geregeld in artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming en artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming. Deze artikelen zijn op 1 juli 2021 in werking getreden. De regeling komt erop neer dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door een aantal specifiek aangewezen activiteiten van de bouwsector niet meer afzonderlijk hoeft te worden onderzocht en beoordeeld. De ministers hebben deze regeling toegepast bij het nemen van besluiten over het Porthos-project. MOB heeft beroep ingesteld tegen verschillende besluiten die zijn genomen voor het Porthos-project. Daarbij heeft zij aangevoerd dat de regeling van de partiële bouwvrijstelling onverbindend is. Zij vreest dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de aangewezen activiteiten van de bouwsector leidt tot een aantasting van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3159
Artikel aanvragenVia Praktizijn