Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-12-2022
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelOmgevingsoverleg, omgevingstafels en participatie
CiteertitelM en R 2022/126
SamenvattingAls de Omgevingswet in werking is getreden kan een aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend via het Omgevingsloket, de vervanger van het huidige Omgevingsloket Online. In de Omgevingswet wordt niet gesproken over het Omgevingsloket, maar over de landelijke voorziening die onderdeel is van het digitaal stelsel Omgevingswet.
Auteur(s)F. Warendorf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet grondwaterbeheer in tijden van woningnood: Over de (on)mogelijkheden van waterschappen om verticale drainage en grondperforatie te reguleren in tijden van woningnood
CiteertitelM en R 2022/127
SamenvattingNederland heeft te maken met een wooncrisis. De voornaamste oorzaak van de wooncrisis is dat de vraag naar woningen vele malen groter is dan het aanbod. Duizenden mensen zoeken daarom maandenlang (tevergeefs) naar een geschikte woning.
Auteur(s)T. Barshini
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 08-06-2022
CiteertitelM en R 2022/128
SamenvattingDoor afgewerkte bleekaarde van Nederland naar Denemarken over te brengen en daarbij onjuiste opgave te doen van de opdrachtgever voor de overbrenging is sprake van illegale overbrenging.
Samenvatting (Bron)Illegale overbrenging afvalstoffen. EVOA. Normadressaat. Opzetbegrip in het economisch strafrecht.
AnnotatorW.T. Douma
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:7651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-08-2022
CiteertitelM en R 2022/129
SamenvattingEen eerdere voorlopige voorziening die invoer van teerhoudend asfaltgranulaat en afgewerkte bleekaarde vanuit een aantal EU-landen naar Nederland mogelijk maakte blijft in stand omdat er geen zwaarwegend milieubelang werd aangetoond, terwijl er wel een duidelijk bedrijfseconomisch belang bij het toestaan van de overbrenging bestond.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 21 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2879, heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening vier besluiten van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij krachtens Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) bezwaar is gemaakt tegen een aantal voorgenomen overbrengingen van afvalstoffen naar de inrichting van ATM in Moerdijk, geschorst en bepaald dat deze uitspraak voorziet in de toestemming voor deze overbrengingen als bedoeld in de EVOA. ATM heeft op grond van de EVOA vier algemene kennisgevingen gedaan van voorgenomen overbrengingen van teerhoudend asfaltgranulaat (hierna: TAG) vanuit België, Luxemburg en Frankrijk en van afgewerkte bleekaarde vanuit België naar haar afvalverwerkingsinrichting in Moerdijk.
AnnotatorW.T. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 21-09-2022
CiteertitelM en R 2022/130
SamenvattingBodem- en grondwaterverontreiniging met PFOA via de lucht.
Samenvatting (Bron)Gestelde schade gemeenten door exploitatie fabriek met gebruik PFOA en GenX. Ontvankelijkheid en art. 2:234t BW, eigen belang ex art. 3:303 BW, verjaring 3:310 BW en bekendheid gemeenten met schadelijke stoffen, overgangsrecht art. 6:175 BW
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:7944
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 04-10-2022
CiteertitelM en R 2022/131
SamenvattingOplegging gedoogplicht vijf jaar na uitvoering werkzaamheden in strijd met de zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Gedoogplicht o.g.v. artikel 5.24 van de Waterwet voor het aanbrengen van een damwand met groutankers. De gedoogplicht is vijf jaar na uitvoering van de werkzaamheden opgelegd. Oplegging van een gedoogplicht na aanvang of na afloop van de werkzaamheden in verband met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk is niet in strijd met artikel 5.24, eerste lid, van de Waterwet of met het systeem van deze wet. In dit geval is oplegging van een gedoogplicht vijf jaar na uitvoering van de werkzaamheden in strijd met de zorgvuldigheid. Verweerder heeft aanvankelijk aangenomen dat eiseres toestemming had gegeven voor de plaatsing van een damwand met groutankers op haar perceel, maar hij kon daar op grond van de gevoerde gesprekken niet van uitgaan. Vernietiging met instandlating van de rechtsgevolgen, omdat anders voor eiseres een verslechtering van haar situatie dreigt.
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:8314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 19-10-2022
CiteertitelM en R 2022/132
SamenvattingNiet-openstelling van de jacht op de haas in drie provincies – rodelijstsoort – terughoudende toetsing – geen buitenwerkingstelling.
Samenvatting (Bron)Het door de minister ingestelde jachtverbod voor jacht op de haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht hoeft niet buiten toepassing te worden gelaten. Op grond van de plaatsing van de haas op de zogenoemde Rode Lijst en de conclusie van WENR dat de staat van instandhouding van de haas zeer ongunstig is, kon de Minister in redelijkheid concluderen dat een beperking van de jacht gerechtvaardigd is. Deze beperking vormt geen onevenredige inbreuk op de rechten van de jagers. Achtergrond Eisers zijn drie jagers en vier (jagers)verenigingen. Zij zijn het niet eens met het door de minister ingestelde partiële jactverbod voor de haas, omdat zij menen dat de minister een te strenge toets heeft aangelegd en er in Nederland voldoende hazen zijn om de jachtdruk te verdragen.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:10743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 08-11-2022, C-873/19
CiteertitelM en R 2022/133
SamenvattingToegang ngo tot de rechter/“thermovenster” (of dieselgate all over again).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 november 2022.#Deutsche Umwelthilfe eV tegen Bundesrepublik Deutschland.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Verdrag van Aarhus - Toegang tot de rechter - Artikel 9, lid 3 - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47, eerste alinea - Recht op effectieve rechterlijke bescherming - Vereniging voor milieubescherming - Bevoegdheid van een dergelijke vereniging om voor een nationale rechter op te komen tegen de EG-typegoedkeuring van bepaalde voertuigen - Verordening (EG) nr. 715/2007 - Artikel 5, lid 2, onder a) - Motorvoertuigen - Dieselmotor - Emissies van vervuilende stoffen - Klep voor de recirculatie van uitlaatgassen (EGR-klep) - ,Thermovenster' dat de vermindering van de uitstoot van stikstofoxide beperkt - Manipulatie-instrument - Toestemming voor een dergelijk instrument indien het nodig is om de motor te beschermen tegen schade of ongevallen en om de veilige werking van het voertuig te verzekeren - Stand van de techniek.#Zaak C-873/19.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2022:857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-10-2022
CiteertitelM en R 2022/134
SamenvattingBeweiden en bemesten; intern salderen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan [appellante sub 3A] een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de wijziging van de melkveehouderij aan de [locatie] in Baambrugge en geweigerd voor het weiden van het vee. Deze zaak gaat over de uitstoot van stikstof (emissie) uit een emissiearm stalsysteem dat voor de melkveehouderij is ontwikkeld (A1.23) en over de uitstoot van stikstof van melkkoeien die in de wei staan. [appellante sub 3A] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie] in Baambrugge. Zij heeft een natuurvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe rundveestal ter vervanging van de bestaande rundveestal, het plaatsen van kalveriglos naast de nieuwe rundveestal en het huisvesten van dieren in stal C. Volgens de aanvraag zullen 78 melkkoeien in een emissiearm stalsysteem (A1.23) en 148 stuks jongvee worden gehouden.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht EU 16-11-2022, T-469/20
CiteertitelM en R 2022/135
SamenvattingNadeelcompensatie Hemwegcentrale
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Zevende kamer - uitgebreid) van 16 november 2022.#Koninkrijk der Nederlanden tegen Europese Commissie.#Staatssteun - Nederlandse wet houdende een verbod op kolen bij elektriciteitsproductie - Vroegtijdige sluiting van een kolencentrale - Toekenning van compensatie - Besluit om geen bezwaar te maken - Besluit waarbij de compensatie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt - Geen uitdrukkelijke kwalificatie als ,staatssteun' - Beroep tot nietigverklaring - Handeling waartegen kan worden opgekomen - Ontvankelijkheid - Artikel 4, lid 3, van verordening (EU) 2015/1589 - Rechtszekerheid.#Zaak T-469/20.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:T:2022:713
Artikel aanvragenVia Praktizijn