Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 08-01-2023
Aflevering 1
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 04-10-2022
CiteertitelJAR 2023/1
SamenvattingLoonvordering, Wijziging arbeidsduur, Opzegging werknemer.
Samenvatting (Bron)Loonvordering in kort geding. Geen schending waarheidsplicht. Wijziging arbeidsduur nietig. Geen sprake van opzegging door werknemer. Vordering met inachtneming van cao toegewezen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:12720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Limburg 22-11-2022
CiteertitelJAR 2023/2
SamenvattingOntbindingsverzoek werkgever, Ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
Samenvatting (Bron)Ontslag statutair bestuurder; ziekte; ontbinding i-grond toegewezen; geen verbetertraject; ernstig verwijtbaar handelen van werkgever; billijke vergoeding toegewezen.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2022:9229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 26-10-2022
CiteertitelJAR 2023/3
SamenvattingCao-recht, Eenzijdig vaststellen vakantiedagen, Compensatie werknemers.
Samenvatting (Bron)nalevingsprocedure CAO, eenzijdige vaststelling collectieve vakantie in strijd met CAO, geen voorafgaande overeenstemming met OR, CAO Metalektro.
AnnotatorA. Stege
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:4905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 16-08-2022
CiteertitelJAR 2023/4
SamenvattingAfgifte bescheiden, Kort geding, Geen spoedeisend belang.
Samenvatting (Bron)Vordering tot afgifte bescheiden afgewezen. Geen spoedeisend belang. Belang bij bescheiden onvoldoende gemotiveerd. Relevantie van bescheiden onvoldoende duidelijk.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:3277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 20-09-2022
CiteertitelJAR 2023/5
SamenvattingOveruren, Eindafrekening, Uitleg horeca-cao.
Samenvatting (Bron)NOW-regeling overuren horeca-cao
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2022:3351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 08-11-2022
CiteertitelJAR 2023/6
SamenvattingDisfunctioneren, PIP-plan, Goed werkgeverschap, Vergelijking met collega.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. Disfunctioneren onvoldoende onderbouwd. Niet behalen targets is onvoldoende om disfunctioneren aan te nemen. Werkgever moet ook onderbouwen dat targets redelijk zijn en dat daarvoor een realistische termijn is gesteld.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2022:3523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 22-11-2022
CiteertitelJAR 2023/7
SamenvattingNiet nakomen re-integratieverplichtingen, Loonsanctie, Loonvordering.
Samenvatting (Bron)Loonbetaling op grond van later door UWV ingetrokken loonsanctie is onverschuldigd. Werkgever heeft re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer onvoldoende benut. Om die reden dient zij salaris conform de resterende verdiencapaciteit te betalen, ook na ommekomst van de termijn van 104 weken.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2022:3264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2022, 200.308.473
CiteertitelJAR 2023/8
SamenvattingMedische afzakker, Dwaling, Loonvordering, Hoogte transitievergoeding. (ECLI:NL:GHARL:2022:9129 - De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl.)
AnnotatorM. Faber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-11-2022
CiteertitelJAR 2023/9
SamenvattingOntbinding, Duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, Ernstig verwijtbaar handelen werkgever, Loonmatiging, Ambtenaar.
Samenvatting (Bron)Wwz. Docent middelbare school krijgt strafontslag wegens examenfraude. Centrale Raad van Beroep (en rechtbank) vernietigen ontslag als ambtenaar omdat van examenfraude geen sprake is geweest. Kantonrechter wijst het daaropvolgende verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst af. Het hof ontbindt in hoger beroep alsnog arbeidsovereenkomst nu door toedoen van de werkgever de verhouding tussen partijen ernstig en duurzaam verstoord is. Geen loyale uitvoering van de bestuursrechtelijke uitspraken, niet toegelaten tot werkzaamheden, geen loon uitbetaald. School handhaaft tot op zitting hof de stelling dat werknemer onjuist zou hebben gehandeld. Escalatiegedrag werkgever. De verhoudingen zijn (in elk geval inmiddels) ernstig en duurzaam verstoord en een reŽle, werkbare verbetering is niet te verwachten, ondanks de wens van werknemer tot terugkeer. Het hof wijst zowel de transitievergoeding als de billijke vergoeding toe. De eis van werkgever dat de inkomsten die werknemer heeft genoten gedurende de periode dat hij wegens het ontslag elders heeft gewerkt integraal worden verrekend met het hem toekomende salaris, berust niet op de wet. Het achterstallig salaris c.a. vanaf 2019 zal worden toegewezen met matiging tot 50%. De wettelijke verhoging daarover zal worden gematigd tot 30%. De verzochte rectificatie zal worden toegewezen.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:9972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-11-2022
CiteertitelJAR 2023/10
SamenvattingG-grond, Verbeterplan, Communicatie en zelfreflectie.
Samenvatting (Bron)Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Billijke vergoeding. De werknemer ontkent systematisch iedere vorm van kritiek op haar functioneren. Dat heeft geleid tot een ernstige en duurzame ontwrichting van de arbeidsverhouding. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst daarom terecht op de g-grond ontbonden. Om die reden is er geen recht op een billijke vergoeding (artikel 7:683 lid 3 BW). Van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever is geen sprake. Daarom ook geen recht op de billijke vergoeding als bedoeld in artikel 7:671b lid 10 BW.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:9709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2022
CiteertitelJAR 2023/11
SamenvattingWerkgever aansprakelijk jegens derden voor fout van ondergeschikte werknemer. Aansprakelijkheid. Ondergeschikte. Causaal verband. Relativiteit. MateriŽle schade.
Samenvatting (Bron)Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2021:3612 en ECLI:NL:GHARL:2022:133. Spoorwegongeval, doordat tractor met defecte motor stilstaat op spoorwegovergang. Schade van NS en Prorail. Het hof vindt bewezen dat het defect aan de motor is veroorzaakt door de fout van een monteur van een garagebedrijf enkele maanden voor het ongeval. Volgens het hof beschermt de door de monteur geschonden norm ook de belangen van derden als NS en Prorail. De schade van NS en Prorail kan in redelijkheid worden toegerekend.
AnnotatorC.L.C. Reynaers
LinkVolledige tekst annotatie (Houthoff.com)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:10042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 22-11-2022
CiteertitelJAR 2023/12
SamenvattingBillijke vergoeding, Gezag van gewijsde, Herplaatsing, Bedrijfseconomische redenen (automatisering).
Samenvatting (Bron)WWZ; schending wederindiensttredingsvoorwaarde
AnnotatorB. Schouten
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:2290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 22-11-2022
CiteertitelJAR 2023/13
SamenvattingDeelbeschikking, Procesrecht, Bewijs, Werkrooster, Onregelmatigheidstoeslag.
Samenvatting (Bron)WWZ; beroep tegen deelbeschikking tijdig?; hoogte achterstallig loon
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:2291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 29-11-2022
CiteertitelJAR 2023/14
SamenvattingGezag van gewijsde, Loonvordering, Schending re-integratieverplichtingen.
Samenvatting (Bron)gezag van gewijsde ontbindingsbeschikking waarin is geoordeeld dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld door zijn re-integratieverplichtingen niet na te komen
AnnotatorB. Schouten
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:2352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 22-11-2022
CiteertitelJAR 2023/15
SamenvattingConcurrentiebeding, Boetebeding, Nevenwerkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Is tussen partijen een rechtsgeldig nevenwerkzaamhedenbeding, concurrentiebeding en boetebeding van toepassing? En zo ja, is er sprake van overtreding van deze bedingen op grond waarvan geÔntimeerde gehouden is tot betaling van boetes en rente als door appellante gevorderd?
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2022:4012
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-11-2022
CiteertitelJAR 2023/16
SamenvattingOvergang van onderneming, Dynamisch incorporatiebeding, Wijziging arbeidsvoorwaarden, Asklepios-arrest.
Samenvatting (Bron)arbeidsrecht; overgang van onderneming; wijziging arbeidsvoorwaarden; Asklepios arrest
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2022:4106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 25-11-2022
CiteertitelJAR 2023/17
SamenvattingToepassing Stoof/Mammoet, Onjuiste maatstaf, Collectieve wijziging.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Verplichting van werknemer om in te stemmen met redelijk voorstel werkgever? Maatstaf van HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847. Verschil tussen individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden?
AnnotatorA.F. Bungener
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 02-12-2022
CiteertitelJAR 2023/18
SamenvattingAansprakelijkheid werknemer, Groep, Opzet of bewuste roekeloosheid.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Procesrecht. Aansprakelijkheid werknemer voor aan werkgever toegebrachte schade (art. 7:661 BW). Toepassing maatstaf van art. 7:661 lid 1 BW (opzet of bewuste roekeloosheid) in verhouding tussen werknemer en aan werkgever gelieerde vennootschappen voor wie werknemer eveneens werkzaamheden verrichtte. Oordeel dat werkgever onvoldoende concreet onderbouwde stellingen heeft ingenomen; motivering. Passeren bewijsaanbod.
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 24-11-2022, C‑638/20
CiteertitelJAR 2023/19
SamenvattingVrij verkeer van werknemers, Gelijke behandeling, Hypothetische en onzekere toekomstige elementen. MCM tegen Centrala studiestŲdsnšmnden.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 24 november 2022.#MCM tegen Centrala studiest?dsn?mnden.#Verzoek van de ?verklaganden?mnden f?r studiest?d om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Vrij verkeer van personen - Artikel 45 VWEU - Gelijke behandeling - Sociale voordelen - Verordening (EU) nr. 492/2011 - Artikel 7, lid 2 - Financi?le steun voor het volgen van hoger onderwijs in een andere lidstaat - Woonplaatsvereiste - Alternatief vereiste van maatschappelijke integratie voor studenten die niet binnen de lidstaat wonen - Situatie van een student met de nationaliteit van de steunverstrekkende staat die al sinds zijn geboorte woonachtig is in de staat waar hij studeert.#Zaak C-638/20.
UitspraakECLI:EU:C:2022:916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEHRM
TitelEHRM, 08-11-2022, 74729/17
CiteertitelJAR 2023/20
SamenvattingKritische uitspraken, Geen incompatibiliteit van functies. Ayuso Torres tegen Spanje.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2022:1108JUD007472917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM, 08-11-2022, 64480/19
CiteertitelJAR 2023/21
SamenvattingToegang tot het onderwijs, Verband tussen fysieke eisen en functie. Moraru tegen RoemeniŽ.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2022:1108JUD006448019
Artikel aanvragenVia Praktizijn