Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-01-2023
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelHet jaar van de woningbouw?!
CiteertitelTBR 2023/1
SamenvattingHet zal de lezer van dit tijdschrift niet ontgaan zijn dat de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening grootse plannen heeft met betrekking tot de woningbouw en volkshuisvesting. Een groot deel van deze plannen is uit de doeken gedaan in de Nationale Bouw- en Woonagenda die door de Minister in maart 2022 is gepresenteerd.
Auteur(s) Redactie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Nederlandse civiele rechters en Europese staatssteunregels 2017-2022
CiteertitelTBR 2023/2
SamenvattingNationale rechterlijke instanties vervullen een belangrijke functie bij het toezicht op de naleving en handhaving van het Europese staatssteunregime. Daarbij kan met name gedacht worden aan rechtsbescherming tegen miskenning van de in art. 108 lid 3 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie voorziene aanmeldingsverplichting voor nationale autoriteiten en het verbod tot uitvoering van de steunmaatregelen in kwestie.
Auteur(s)J. Langer , T.E. Hovius , T.F.T. Naber , T. Groot
LinkVolledige tekst wetsartikel (108 VWEU, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Stijladvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Omgevingsplan (2021-2022)
CiteertitelTBR 2023/3
SamenvattingHet jaar 2022 stond in het teken van de mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat zal naar het zich laat aanzien in 2023 niet anders zijn nu inwerkingtreding vooralsnog wordt voorzien op 1 juli 2023 of 1 januari 2024. In de Ow is een centrale plek gereserveerd voor het omgevingsplan.
Auteur(s)H.P. Wiersema , J.J. Karens , K.M.G. Hamelink , M.T. Pranger , J. Massali
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe redelijkerwijs te verwachten toestand: Een vergelijking van par. 29 lid 3 UAV 2012 en par. 3 lid 3 en 4 concept UAV-GC 2020
CiteertitelTBR 2023/4
SamenvattingEen aannemer die een aanbieding maakt voor de realisatie van een project, zal dat in de eerste plaats doen op basis van de aan hem ter beschikking gestelde informatie. Als de informatie over de aan te treffen toestand onvolledig blijkt - en niet eenvoudig door hem kan worden verkregen - zal hij een inschatting maken van de te verwachten toestand. Er kan zich de omstandigheid voordoen dat tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat deze inschatting niet in overeenstemming is met de werkelijke toestand en negatieve gevolgen met zich meebrengt.
Auteur(s)J. Springelkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 02-11-2022
CiteertitelTBR 2023/5
SamenvattingAanvraag omgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)[appellant] heeft op 11 februari 2020 bij het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van drie woonstudios in een deel van de bebouwing op het perceel [locatie] te Dedemsvaart. [appellant] heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van drie woonstudios. Het college heeft naar aanleiding van die aanvraag [appellant] bij brief van 28 februari 2020 verzocht aanvullende gegevens aan te leveren. [appellant] stelt dat hij naar aanleiding van dit verzoek op 10 maart 2020 aanvullende gegevens heeft aangeleverd en dat vanaf dat moment de beslistermijn weer is gaan lopen. Volgens [appellant] heeft het college vervolgens niet op tijd op zijn aanvraag beslist en is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. Het college denkt daar anders over en weigert om die reden de volgens [appellant] van rechtswege verleende omgevingsvergunning bekend te maken.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 02-11-2022
CiteertitelTBR 2023/6
SamenvattingPartiŽle bouwvrijstelling
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van respectievelijk 13 september 2021 en 16 september 2021 hebben de minister van EZK en de minister van BZK het inpassingsplan "Porthos transport en opslag van CO2" vastgesteld. Bij besluit van 22 september 2021 heeft de minister van EZK aan N.V. Nederlandse Gasunie een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen, het oprichten en in werking hebben van een compressorstation op een ongenummerd perceel aan de AziŽweg in Rotterdam. In deze uitspraak wordt een oordeel gegeven over de zogenoemde partiŽle bouwvrijstelling, die is geregeld in artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming en artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming. Deze artikelen zijn op 1 juli 2021 in werking getreden. De regeling komt erop neer dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door een aantal specifiek aangewezen activiteiten van de bouwsector niet meer afzonderlijk hoeft te worden onderzocht en beoordeeld. De ministers hebben deze regeling toegepast bij het nemen van besluiten over het Porthos-project. MOB heeft beroep ingesteld tegen verschillende besluiten die zijn genomen voor het Porthos-project. Daarbij heeft zij aangevoerd dat de regeling van de partiŽle bouwvrijstelling onverbindend is. Zij vreest dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de aangewezen activiteiten van de bouwsector leidt tot een aantasting van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage in Bouwgeschillen 04-05-2021, 36.775 / 36.801
CiteertitelTBR 2023/7
SamenvattingAanneming van werk. Aansprakelijkheid. Waarschuwingsplicht adviseur. Medeschuld. Eigen schuld. Hoofdelijkheid. Verhaalsrisico.
AnnotatorA.M. Ubink
LinkVolledige tekst annotatie (constructadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelHoge Raad 04-11-2022
CiteertitelTBR 2023/8
SamenvattingNieuwbouw
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting en overdrachtsbelasting; prejudiciŽle vragen; art. 27ga AWR; samenloop vrijstelling art. 15, lid 1, letter a, WBR met art. 11, lid 3, aanhef en letter b (tekst 2018) Wet OB; in wezen nieuwbouw.
AnnotatorN.M. Petri , M.A. Bonthuis-Broekman
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelHoge Raad 11-11-2022
CiteertitelTBR 2023/9
SamenvattingNieuwbouw.
Samenvatting (Bron)Overdrachtsbelasting en omzetbelasting; art. 15, lid 1, letter a, van de WBR; art. 11, lid 3, letter b, van de Wet OB; vrijstelling van overdrachtsbelasting; verbouwing van bestaand gebouw; vervaardiging onroerende zaak; in wezen nieuwbouw.
AnnotatorN.M. Petri , M.A. Bonthuis-Broekman
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1609
Artikel aanvragenVia Praktizijn