Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 31-12-2022
Aflevering 3-4
RubriekRedactioneel
TitelEen gehavend schip in zwaar weer
CiteertitelTO 2022, 3-4, p. 67
SamenvattingIn dit redactioneel worden verschillende uitdagingen die op omgevingsrechtelijk terrein op Nederland afkomen beschouwd. Auteur geeft enkele aanbevelingen aan de rijksoverheid voor het aanpakken van deze uitdagingen.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: wanneer treedt er wat in werking?
CiteertitelTO 2022, 3-4, p. 69
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt auteur de beslissing om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen.
Auteur(s)H.W. de Vos
Pagina69
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet open overheid in een omgevingsrechtelijke context
CiteertitelTO 2022, 3-4, p. 76
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt de auteur de Wet open overheid. Enkele bijzonderheden, in een meer omgevingsrechtelijk verband, komen aan bod.
Auteur(s)C.N. van der Sluis
Pagina76
LinkVolledige tekst artikel (nkoo.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVersnelling van procedures van rechtsbescherming in het omgevingsrecht
CiteertitelTO 2022, 3-4, p. 80
SamenvattingDeze bijdrage is gebaseerd op twee onderzoeksrapporten die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn geschreven over de versnellingsmogelijkheden van de bezwaarprocedure en de procedure bij de bestuursrechter. Auteurs concentreren zich op acht versnellingsideeën uit de onderzoeksrapporten (vier over bezwaar en vier over beroep): facultatief bezwaar; relativiteitseis in bezwaar; strakkere termijnen in bezwaar; een taskforce voor bezwaaradvies; beroep in eerste en hoogste instantie in aangewezen geschillen; misbruik van procesrecht; voorlopige voorziening kortsluiten in het belang van de vergunninghouder; mondelinge uitspraak.
Auteur(s)K.J. de Graaf , A.T. Marseille , H.D. Tolsma
Pagina80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bekendmaking van besluiten die niet gericht zijn tot een of meer belanghebbenden
CiteertitelTO 2022, 3-4, p. 93
SamenvattingIn dit artikel bespreekt auteur de bekendmaking van besluiten die niet gericht zijn tot een of meer belanghebbenden. Door de Crisis- en herstelwet, de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, de nieuwe Bekendmakingswet (onderdeel van de Wet elektronische publicaties), de daarmee samenhangende wijzigingen van onder andere de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar ook door de Varkens in Nood-uitspraken van het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJ), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) en de aanstaande wijziging van de Awb als gevolg van de HvJ- en Afdelingsjurisprudentie dienden en dienen de standaardteksten te worden aangepast. Auteur benadert de noodzaak tot wijziging van de bekendmaking van twee kanten: de gevolgen van wijziging van wetten voor de inhoud van de bekendmaking en de gevolgen van jurisprudentie voor die inhoud. Bij bespreking van die jurisprudentie wordt ook het in consultatie gebrachte voorstel tot wijziging van de Awb in verband met het Varkens in Nood-arrest betrokken.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHandboek Omgevingswet, publiek- en privaatrechtelijke handhaving, Omgevingswet, sanctie, toezicht
CiteertitelTO 2022, 3-4, p. 103
SamenvattingDeze bijdrage is een hoofdstuk uit het nog te verschijnen Handboek Omgevingswet. Dit hoofdstuk gaat over hoofdstuk 18 van de Omgevingswet: ‘Handhaving’. De volgende onderwerpen worden besproken: algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht; publiek- en privaatrechtelijke handhaving; bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving; bij handhaving betrokken actoren; bestuursrechtelijke handhavingstaak; toezicht; bestuurlijke sancties; rechtsbescherming; Kwaliteitsbevordering en afstemming; handhaving door particulieren.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina103
Artikel aanvragenVia Praktizijn