Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 02-02-2023
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelAls geurhinder stankoverlast wordt, zou de wetgever moeten ingrijpen
CiteertitelM en R 2023/1
SamenvattingSinds 2007 zijn in de Wet geurhinder en veehouderij normen gesteld voor de maximale geurbelasting waaraan woningen en andere geurgevoelige objecten mogen worden blootgesteld. Aan deze normen wordt getoetst bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij.
Auteur(s)J. van der Velden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoera, het EU-ETS is bijna 20 jaar! Een overzicht van de ontwikkeling van het systeem aan de hand van de rechtspraak
CiteertitelM en R 2023/2
SamenvattingInmiddels is het bijna twintig jaar geleden dat de Europese Unie door middel van de Europese Richtlijn 2003/87/EG het Emissions Trading System introduceerde: een regeling die partijen die broeikasgasemissies veroorzaken ertoe verplicht zogeheten (steeds in aantal schaarser wordende) ‘emissierechten’ in te leveren. En, zoals de naam van de regeling verraadt, hen toestaat deze emissierechten te verhandelen.
Auteur(s)I.F. Kieft , E.A. Bavinck , S.J. Glen
LinkVolledige tekst artikel (Nautadutilh.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelUN-Waterconferentie 2023: naar internationale regulering van watergebruik? Verslag van het VMR-webinar op 17 november 2022
CiteertitelM en R 2023/3
SamenvattingIn maart 2023 vindt in New York voor het eerst sinds decennia een UN-conferentie over water plaats, met Nederland als mede-gastheer. Waterschaarste is een groeiend mondiaal probleem en staat hoog op de agenda tijdens deze conferentie. Welke rol kan of moet de UN spelen in de bestrijding van waterschaarste?
Auteur(s)M.A. Robesin
LinkVolledige uitzending (Youtu.be)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-02-2022
CiteertitelM en R 2023/4
SamenvattingEnergietransitie; warmteplan Oostelijk havengebied deels wel, deels geen besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2018 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het warmteplan "Sluisbuurt 2018" vastgesteld. Het warmteplan legt de aansluitplicht in de Sluisbuurt op het warmtenet van Westpoort Warmte vast op basis van de retourwarmte uit het Oostelijk Havengebied. In het plan is een aansluitplicht opgenomen voor 2.700 woningen en 65.000 m² bruto vloeroppervlak aan voorzieningen op het warmtenet. Na een inleiding beschrijft hoofdstuk 2 van het warmteplan het warmtenet en de aansluiting daarop. Hoofdstuk 3 beschrijft de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu van het warmtenet. In hoofdstuk 4 komt het beroep op gelijkwaardigheid - de wijze waarop afwijking van de aansluitplicht mogelijk is - aan de orde. Hoofdstuk 4 sluit af met een voorbeeld. Daarmee wordt geïllustreerd hoe wordt vastgesteld of een aangedragen alternatief gelijkwaardig is aan aansluiting op het warmtenet. Het uitgewerkte voorbeeld ziet op warmteopwekking door middel van een elektrische warmtepomp.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 17-08-2022
CiteertitelM en R 2023/5
SamenvattingEnergietransitie; huurrecht – plicht om werkzaamheden te gedogen en houtkachel te verwijderen.
Samenvatting (Bron)Huur woonruimte. Renovatie als bedoeld in artikel 7:220 BW. Huurder moet werkzaamheden gedogen. Mechanische ventilatie essentieel om verduurzaming van de woning na te streven. Met verwijdering van open verbrandingstoestel (houtkachel) en dichtmaken rookkanaal is veiligheids-/gezondheidsbelang gediend.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:3580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 18-10-2022
CiteertitelM en R 2023/6
SamenvattingPositieve weigering levert volgens de rechtbank Gelderland in dit geval evenveel rechten op als een natuurvergunning. Dat maakt dat de aanvrager geen procesbelang heeft in een tegen de positieve weigering te voeren procedure.
Samenvatting (Bron)Weigering van een natuurvergunning omdat er door interne saldering geen sprake is van een vergunningplicht (positief weigeringsbesluit). De maatschap en de stichting stikstofclaim stellen daartegen beroep in. Zij willen uit het oogpunt van rechtszekerheid een natuurvergunning en geen positief weigeringsbesluit. Het beroep van de stichting is niet-ontvankelijk omdat zij geen belanghebbende is. Er is geen sprake van een bovenindividueel omdat er geen belangen van andere leden van de stichting of anderszins een ander belang dan het individuele belang van de maatschap in het geding zijn . Het beroep van de maatschap is niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van procesbelang. De rechtsgevolgen van het positieve weigeringsbesluit zijn gelijk aan die van een vergunning voor het gevraagde project waaraan dezelfde argumentatie ten grondslag zou zijn gelegd. Een vergunning levert in dit geval dus niet meer rechten op dan de positieve weigering, zodat de maatschap geen belang heeft bij het voeren van deze procedure.
AnnotatorT. Rotscheid
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2022:5829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-11-2022
CiteertitelM en R 2023/7
SamenvattingEnergietransitie – bouw dakkapel
Samenvatting (Bron)Geschil tussen buren over rendementsverlies van zonnepanelen van de één door de aanwezigheid van een dakkapel op het dak van de ander. Geen inbreuk op het eigendomsrecht. Geen (beperkt zakelijk) recht op onbelemmerd (direct) zonlicht op zonnepanelen vergelijkbaar met een windrecht of recht van windvang. In dit geval ook geen sprake van onrechtmatige hinder. Maatstaf. Zogeheten bezonningsnormen of regels die zich uitspreken tegen het oprichten of verbouwen van objecten in verband met opbrengsten van zonnepanelen op of aan aanpalende erven zijn er niet.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:9381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 09-11-2022
CiteertitelM en R 2023/8
SamenvattingSchade aan gewassen door drift van bestrijdingsmiddelen.
Samenvatting (Bron)Gespoten herbiciden zijn gevaarlijke stoffen in de zin van artikel 6:175 lid 1 BW. Akkerbouwbedrijf is (risico)aansprakelijk voor de schade aan de gewassen op naastgelegen perceel.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:10013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 10-11-2022, C-278/21
CiteertitelM en R 2023/9
SamenvattingWanneer is een nieuwe beoordeling bij voortzetting van een reeds vergunde activiteit vereist?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 november 2022.#Dansk Akvakultur, optredend namens AquaPri A/S tegen Milj?- og F?devareklagenaevnet.#Verzoek van de ?stre Landsret om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Artikel 6, lid 3 - Beoordeling van een project dat gevolgen kan hebben voor een beschermd gebied - Beoordelingsverplichting - Voortzetting, onder ongewijzigde voorwaarden, van de economische activiteit van een installatie die reeds in de projectfase is vergund, ingeval de vergunning is afgegeven na een onvolledige beoordeling.#Zaak C-278/21.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:EU:C:2022:864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-11-2022
CiteertitelM en R 2023/10
SamenvattingHet Havenbedrijf Rotterdam is als vergunninghouder verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende compensatie en een ecologische winst van 10%, zoals voorgeschreven in de natuurvergunning voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.
Samenvatting (Bron)Wet natuurbescherming, natuurcompensatie Tweede Maasvlakte. In 2008 is de Tweede Maasvlakte als project van groot openbaar belang vergund onder de voorwaarde dat er voldoende natuurcompensatie zou plaatsvinden in het Natura 2000-gebied Voordelta. Nu blijkt dat er in strijd met de verleende natuurvergunning onvoldoende is gecompenseerd. Het Havenbedrijf Rotterdam kan als vergunninghouder als overtreder worden aangemerkt. De minister heeft onvoldoende gemotiveerd dat handhavend optreden onevenredig is. Met een verbod op bodemberoerende visserij kan in ieder geval enige compensatie bewerkstelligd worden en nader overleg met de Europese Commissie is daarvoor niet nodig. De minister moet binnen 16 weken opnieuw besluiten en moet binnen 6 weken een ontwerpbesluit ter inzage leggen.
AnnotatorP. Mendelts
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:4557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 01-12-2022
CiteertitelM en R 2023/11
SamenvattingEen positief weigeringsbesluit is volgens de rechtbank Oost-Brabant niet hetzelfde als een natuurvergunning en kan daar ook niet mee gelijkgesteld worden.
Samenvatting (Bron)Rechtskarakter positieve weigering. De weigering een natuurvergunning te verlenen omdat geen natuurvergunning nodig is, kan niet worden gelijkgesteld met een natuurvergunning. Het is een bestuurlijk rechtsoordeel dat uitgaat van de huidige aanvraag, het ten tijde van het rechtsoordeel geldende recht en het op dat moment toegepaste programma voor de berekening van stikstofdepositie. Als sprake is van relevante wijzigingen op één van die punten, kan het zijn dat wel een natuurvergunning nodig is.
AnnotatorT. Rotscheid
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:5232
Artikel aanvragenVia Praktizijn