Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-02-2023
Aflevering 2
RubriekMededelingen
TitelIn memoriam Ben Schueler
CiteertitelTBR 2023/12
SamenvattingHet Instituut voor Bouwrecht is er trots op dat het Ben jarenlang heeft kunnen koesteren als een ontzettend waardevolle vriend.
Auteur(s)J. Struiksma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelPlan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw: planvorming in snelkookpansessies
CiteertitelTBR 2023/13
SamenvattingOp 18 januari 2023 presenteerde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ aan de Tweede Kamer.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
LinkVolledige tekst plan (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEisen aan het DSO voor een goede ontsluiting van het omgevingsplan
CiteertitelTBR 2023/14
SamenvattingDe reactie van juristen op berichten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, lijkt zich veelal te beperken tot een verzuchting dat het omgevingsrechtelijk Walhalla opnieuw uit zicht is geraakt of juist een zucht van opluchting dat de omgevingsrechtelijke apocalyps weer even is afgewend. Dat verbaast niet. Het uitstel direct is te wijten aan de onzekerheid die bestaat over het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Auteur(s)D. Korsse
LinkVolledige tekst artikel (Soppegundelach.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerduurzaming, verdienstelijking en vervaging in het bijzondere overeenkomstenrecht: Jaarrede uitgesproken op 8 december 2022 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht
CiteertitelTBR 2023/15
SamenvattingVerdienstelijking of ‘servitization’ is een aanduiding voor de ontwikkeling van het steeds vaker aanbieden van een product als dienst. Deze verdienstelijking doet zich in de gebouwde omgeving in toenemende mate voor. Dat is op zichzelf niet nieuw voor grootschalige, professionele bouw, maar het is wel een relatief nieuwere ontwikkeling voor op particulieren gerichte bouw.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek over kostenverhogende en onvoorziene omstandigheden in het bouwcontractenrecht 2022
CiteertitelTBR 2023/16
SamenvattingHet afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de Nederlandse maatschappij en bouwpraktijk. De gevolgen van de uitbraak van de coronapandemie waren nog goed voelbaar in de maatschappij toen Rusland in het voorjaar van 2022 Oekraïne binnen viel. Hierdoor nam de schaarste van grondstoffen en prijsstijgingen van onder andere bouwmaterialen en energie nog verder toe.
Auteur(s)J. Springelkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2021-22
CiteertitelTBR 2023/17
SamenvattingIn deze kroniek worden de 24 adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2021 - 1 juli 2022. Kronieken van de voorgaande jaren verschenen in eerdere jaargangen van dit tijdschrift.
Auteur(s)H.P.C.W. Strang , P. Heijnsbroek , O. Heuverling , S.G. Tichelaar
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelExtreme prijsstijgingen en § 47 UAV: tijd voor een nieuwe benadering?
CiteertitelTBR 2023/18
SamenvattingIn deze bijdrage staat § 47 UAV 2012 centraal; de regeling over ‘kostenverhogende omstandigheden’ die sinds enkele jaren weer kan rekenen op bovengemiddelde interesse van de bouwpraktijk.
Auteur(s)T.L. de Leeuwe
LinkVolledige tekst artikel (rozemond.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 26-10-2022
CiteertitelTBR 2023/19
SamenvattingBestemmingsplan met verbrede reikwijdte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2020 heeft de raad van de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan "Feyenoord City" vastgesteld. Bij besluit van 21 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam een omgevingsvergunning verleend voor tijdelijke landaanwinning ten behoeve van het stadion. Bij besluit van 18 januari 2021 heeft het waterschap een watervergunning verleend voor het realiseren van een stadion. De besluiten maken de ontwikkeling mogelijk van een grote gebiedsontwikkeling rond sport, vrije tijd en wonen in Rotterdam-Zuid. Een belangrijk onderdeel vormt de bouw van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas voor de voetbalclub Feyenoord en de herontwikkeling van de locatie van het huidige stadion De Kuip. Het bestemmingsplan voorziet daarbij in een nieuwe verbinding, genaamd de Strip, over de Stadionweg, waarbij de locaties van het nieuwe stadion en het gebied rondom de Kuip met elkaar worden verbonden. Het nieuwe voetbalstadion is de aanjager voor deze ontwikkeling.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 07-12-2022
CiteertitelTBR 2023/20
SamenvattingEvenredigheidsbeginsel, bestemmingsplan, goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2022 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Zuidas Kop Zuidas 2018, 1e herziening" vastgesteld. Het bestemmingsplan "Zuidas Kop Zuidas 2018" (hierna: het moederplan) is vastgesteld op 19 september 2018. Het moederplan voorziet onder meer in de realisatie van woningen, kantoren en voorzieningen, waaronder detailhandels-, maatschappelijke en horecavoorzieningen, in het gebied Kop Zuidas, gelegen in stadsdeel Zuid. Bewonersvereniging de Miranda-Buurt komt op voor de bewoners van de Mirandabuurt, inclusief de bewoners en gebruikers van de Veluwebuurt en die van de Kop Zuidas. Samen met enkele bewoners van de Mirandabuurt, woonachtig dichtbij of op Kop Zuidas, en de Vereniging van Eigenaars "Zuidelijke Wandelweg 93 t/m 123" keren zij zich tegen de voorziene omvang van de woonzorgvoorziening, de broedplaats en het buurtgezondheidscentrum, hoofdzakelijk omdat hun woon- en leefklimaat wordt aangetast.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 16-11-2022
CiteertitelTBR 2023/21
SamenvattingPlanschade, tijdelijk planologisch nadeel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede een aanvraag van [appellant sub 1] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant sub 1] en anderen zijn sinds 1998 eigenaar van de percelen, lokaal bekend als [locatie] in De Klomp. Zij hebben het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade omdat volgens hen de waarde van de percelen is gedaald door de inwerkingtreding op 5 september 2013 van het bestemmingsplan "Bezemronde 1, Buitengebied Ede". Met dit plan is de recreatiebestemming komen te vervallen en is zandwinning en verondieping niet langer toegestaan. Het college heeft de aanvraag afgewezen. Aan dit besluit heeft het college een advies van Thorbecke B.V. ten grondslag gelegd. In dit advies adviseert Thorbecke om de aanvraag af te wijzen omdat de percelen hun hoogste waarde ontlenen aan het gebruik als cultuurgrond, welk gebruik zowel op grond van het oude als het nieuwe planologische regime mogelijk is. Volgens Thorbecke is het gezien de inschatting van de kosten en de opbrengsten niet aannemelijk dat de mogelijkheid tot zandwinning een meerwaarde betekent voor de percelen. Er is daarom geen sprake van vermogensschade.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 30-11-2022
CiteertitelTBR 2023/22
SamenvattingCausaal verband nadeelcompensatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland een verzoek om nadeelcompensatie van [appellant] afgewezen. [appellant] exploiteerde sinds 1999 het [bedrijf], een handel in tweedehands autos en caravans, op het bedrijventerrein aan de Overtoom 26 te Heerhugowaard. Op het bedrijventerrein zijn vrijwel uitsluitend (auto)sloperijbedrijven gevestigd. De eigenaar van het perceel, waarop het bedrijf staat, is N.V. Afvalzorg Holding. [appellant] heeft twee opstallen geplaatst op het perceel. Bij besluit van 24 april 2014 heeft het college een verkeersbesluit, als bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genomen. Het college heeft daarbij besloten een doorsteek op de N242 richting Heerhugowaard ter hoogte van de afslag Overtoom naar het bedrijventerrein De Overtoom op te heffen. Op 4 juli 2014 is deze doorsteek daadwerkelijk verwijderd.
AnnotatorF.A. Mulder , C.C. Corsten
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal recht
TitelHoge Raad 18-11-2022
CiteertitelTBR 2023/23
SamenvattingWaardebepaling voor de overdrachtsbelasting van een eeuwigdurend erfpachtrecht
Samenvatting (Bron)HR: 81.1 RO.
AnnotatorM.A. Bonthuis-Broekman , P. F.J. van Velthoven
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1683
Artikel aanvragenVia Praktizijn