Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 09-03-2023
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelUitdagingen in de bouwsector in 2023
CiteertitelBR 2023/18
SamenvattingBij het schrijven dezes is het medio februari 2023 en inmiddels is het duidelijk dat de uitdagingen die de bouwsector in 2022 voor de kiezen kreeg, zich ook dit jaar onverminderd blijven voordoen.
Auteur(s)B.T. van Schouwenburg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBouwen in tijden van stikstofimpasse. Wat kan er nog wel?
CiteertitelBR 2023/19
SamenvattingHet is de vierde keer dat de auteurs sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in dit tijdschrift de juridische stand van zaken schetsen op het gebied van de stikstofproblematiek en de gevolgen daarvan voor de bouwsector.
Auteur(s)A. Collignon , E.C. Berkouwer , J.H.N. Ypinga
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Planschade en nadeelcompensatie
CiteertitelBR 2023/20
SamenvattingIn deze kroniek wordt teruggeblikt op ontwikkelingen en jurisprudentie inzake planschade en nadeelcompensatie.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 30-11-2022
CiteertitelBR 2023/21
SamenvattingOmrijroute leidt niet tot schade voor autohandelaar
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland een verzoek om nadeelcompensatie van [appellant] afgewezen. [appellant] exploiteerde sinds 1999 het [bedrijf], een handel in tweedehands autos en caravans, op het bedrijventerrein aan de Overtoom 26 te Heerhugowaard. Op het bedrijventerrein zijn vrijwel uitsluitend (auto)sloperijbedrijven gevestigd. De eigenaar van het perceel, waarop het bedrijf staat, is N.V. Afvalzorg Holding. [appellant] heeft twee opstallen geplaatst op het perceel. Bij besluit van 24 april 2014 heeft het college een verkeersbesluit, als bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genomen. Het college heeft daarbij besloten een doorsteek op de N242 richting Heerhugowaard ter hoogte van de afslag Overtoom naar het bedrijventerrein De Overtoom op te heffen. Op 4 juli 2014 is deze doorsteek daadwerkelijk verwijderd.
AnnotatorM.J.W. Timmer , L.A. Jager
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 16-11-2022
CiteertitelBR 2023/22
SamenvattingWegvallen tijdelijk voordeel komt voor eigen rekening, ook bij verwachtingswaarde
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede een aanvraag van [appellant sub 1] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant sub 1] en anderen zijn sinds 1998 eigenaar van de percelen, lokaal bekend als [locatie] in De Klomp. Zij hebben het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade omdat volgens hen de waarde van de percelen is gedaald door de inwerkingtreding op 5 september 2013 van het bestemmingsplan "Bezemronde 1, Buitengebied Ede". Met dit plan is de recreatiebestemming komen te vervallen en is zandwinning en verondieping niet langer toegestaan. Het college heeft de aanvraag afgewezen. Aan dit besluit heeft het college een advies van Thorbecke B.V. ten grondslag gelegd. In dit advies adviseert Thorbecke om de aanvraag af te wijzen omdat de percelen hun hoogste waarde ontlenen aan het gebruik als cultuurgrond, welk gebruik zowel op grond van het oude als het nieuwe planologische regime mogelijk is. Volgens Thorbecke is het gezien de inschatting van de kosten en de opbrengsten niet aannemelijk dat de mogelijkheid tot zandwinning een meerwaarde betekent voor de percelen. Er is daarom geen sprake van vermogensschade.
AnnotatorJ.S. Procee , J.J. Schaeffer
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-12-2022
CiteertitelBR 2023/23
SamenvattingDidam-arrest van toepassing op verhuur door overheidslichamen.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Didam-zaak. Tijdelijke verhuur van gemeentegrond aan Aldi-supermarkt. Niet aannemelijk dat Aldi enige serieuze gegadigde is. Gemeente moet alsnog openbare selectieprocedure voor de tijdelijke verhuur van de gemeentegrond volgen en mag vooralsnog geen uitvoering geven aan huurovereenkomst met Aldi.
AnnotatorM.J.E. Boudesteijn
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:5402
Artikel aanvragenVia Praktizijn