Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 10-03-2023
Aflevering 3
RubriekArtikelen
Titel(Tijdelijke) woningbouw en 'kruimelen': Wel of niet een stedelijk ontwikkelingsproject?
CiteertitelTBR 2023/26
SamenvattingNederland staat voor een grote woningbouwopgave. Wegens een flink tekort staat het bouwen van voldoende woningen al een aantal jaren hoog op de agenda van het kabinet. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sprak zelfs de ambitie uit van het kabinet om tot 2030 ruim 900.000 woningen te realiseren. Deze ambitie - waar nog steeds aan vast wordt gehouden - vergt veel inzet van alle betrokken partijen. De ontwikkelingen in Oekraïne en de stijging van het migratiesaldo hebben de noodzaak tot meer woningbouw alleen maar urgenter gemaakt.
Auteur(s)I.J. Wind-Middel , M.G. Kok
LinkVolledige tekst Kamerbrief (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKamerbrief ‘Water en Bodem sturend’: Een papieren tijger uit de oude doos?
CiteertitelTBR 2023/27
SamenvattingOp 25 november 2022 is de langverwachte kamerbrief verschenen waarin de regering nader invulling geeft aan de uitspraak in het regeerakkoord dat water en bodem sturend moeten worden voor de ruimtelijke ordening. De brief erkent de grote invloed van water en bodem op ons dagelijks leven en de maatschappelijke functies die water- en bodemsystemen hebben. Water is onder meer een bron voor de drinkwaterwinning, van cruciaal belang voor het behoud van natuurwaarden en voor agrarische opbrengsten. De bodem biedt letterlijk en figuurlijk het fundament voor infrastructuur en gebouwen en herbergt duizenden kilometers aan buizen en leidingen, en daarnaast ook archeologische waarden.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
LinkVolledige tekst Kamerbrief (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe wendbare projectorganisatie: Onderdelen van een projectorganisatie die de wendbaarheid bevorderen en de aanwezigheid daarvan in verschillende bouworganisatievormen
CiteertitelTBR 2023/28
SamenvattingIn de bouw staan we voor een groot aantal uitdagingen die hun weerslag hebben op hoe we bouwprojecten organiseren. Klimaatverandering vraagt om innovatieve en duurzame oplossingen. Er worden meer projecten in dicht bevolkte gebieden gerealiseerd hetgeen ons voor logistieke uitdagingen stelt. Mensen en materialen zijn schaars terwijl de productie moet sterk worden verhoogd om aan de vraag te voldoen. Dit alles leidt ertoe dat in de bouw efficiënter gewerkt moet worden en dat tijdens een project vaker op zoek moet worden gegaan naar alternatieve oplossingen.
Auteur(s)J.S.J. Koolwijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJuridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw
CiteertitelTBR 2023/29
SamenvattingDe jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht was dit jaar opnieuw niet verstoken van maatschappelijke paralellen. Enige vreugde was er omdat de vergadering eindelijk weer eens uitsluitend fysiek kon plaatsvinden en in dat opzicht kon de coronaproblematiek buiten beeld blijven. Dus ook geen chatbox dit jaar.
Auteur(s)N. van der Ham
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelDe bodem en de concept UAV-GC 2020
CiteertitelTBR 2023/31
SamenvattingIn het TBR van januari van dit jaar schreef Jaap Springelkamp het artikel ‘De redelijkerwijs te verwachten toestand, een vergelijking van par. 29 lid 3 UAV 2012 en par. 3 lid 3 en 4 concept UAV-GC 2020’.3 Hij legde in dit artikel uit dat par. 3 lid 3 concept UAV-GC 2020 niet hoeft te worden aangepast om aan te sluiten bij de jurisprudentie over par. 29 lid 3 UAV 2012. In dit artikel betrekt hij een stelling die de auteur zeer bekoort.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 01-02-2023
CiteertitelTBR 2023/32
SamenvattingBeperking huisvesting arbeidsmigranten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Bergen het bestemmingsplan "Parapluherziening nachtverblijf binnen horeca en gemengd" vastgesteld. Volgens de plantoelichting wordt de mogelijkheid van (permanente) huisvesting van arbeidsmigranten planologisch uitgesloten. Smitjesland Lent B.V. kan zich niet met het parapluplan verenigen, omdat de gebruiksmogelijkheden op het perceel daarmee worden beperkt. Zij vreest dat de exploitatie van het horecabedrijf op het perceel niet meer rendabel is indien er geen arbeidsmigranten meer mogen worden gehuisvest.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 16-11-2022
CiteertitelTBR 2023/33
SamenvattingMilieueffectrapportage, mer-beoordeling, samenhang.
Samenvatting (Bron)Op 21 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven een besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder genomen voor het nieuwbouwplan "EDGE Eindhoven", binnen de zone van het spoor. Bij besluit van 22 juni 2021 heeft de raad van de gemeente Eindhoven het bestemmingsplan "Lichthoven fase 2" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Bij besluit van 23 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven aan Edge Technologies Development 1 B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een woontoren en kantoorgebouw op de percelen aan de Stationsweg. [appellant sub 1] en anderen, [appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 4] en SBE stellen dat de raad één bestemmingsplan had moeten vaststellen voor alle ontwikkelingen in het Stationsgebied van Eindhoven. Door de ontwikkeling van het gebied op te knippen in afzonderlijke bestemmingsplannen is nagelaten om de effecten integraal te bezien.
AnnotatorS.M. van Velsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 21-09-2022
CiteertitelTBR 2023/34
SamenvattingStikstof
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2018 heeft de raad van de gemeente Utrecht het bestemmingsplan Lage Weide vastgesteld. Het plangebied omvat de gronden van het industrieterrein Lage Weide, aan de westkant van Utrecht. Het plangebied is begrensd door de Zuilense Ring aan de noordkant, het Amsterdam-Rijnkanaal aan de noordoostkant, de rijksweg A2 aan de westkant, en het spoor Utrecht-Woerden aan de zuidkant. Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van de gemeente, met een oppervlakte van ongeveer 216 ha. Op het terrein zijn zware bedrijven (milieucategorie 5) toegelaten. Een groot deel van het industrieterrein is gezoneerd in de zin van de Wet geluidhinder. Het plan actualiseert de planologische regeling voor het bedrijventerrein en strekt in hoofdzaak tot het als zodanig bestemmen van de bestaande bebouwing en het bestaande gebruik van de gronden. Daarnaast voorziet het plan in beperkte uitbreidingsmogelijkheden.
AnnotatorJ.A. Crijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelHoge Raad 14-10-2022
CiteertitelTBR 2023/35
SamenvattingVergoeding van aanvullende schade
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheidsrecht. Bewijsrecht. Algemene voorwaarden. Achterdeur in strijd met aannemingsovereenkomst niet voorzien van slot met antitrekbeveiliging. Vordering tot vergoeding van inbraakschade. Bewijslast causaal verband tussen tekortkoming en inbraak. Omkeringsregel. Exoneratieclausule.
AnnotatorP. Vermeij
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage in bouwgeschillen 25-01-2022, No. 37.316
CiteertitelTBR 2023/36
SamenvattingGedeeltelijke opzegging.
AnnotatorW.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-11-2022
CiteertitelTBR 2023/37
SamenvattingAansprakelijkheid van de bouwkundig keurder
Samenvatting (Bron)Twee bouwkundige inspecties ter zake dezelfde woning. Aansprakelijkheid bouwkundige uit hoofde van toerekenbare tekortkoming jegens opdrachtgever en uit hoofde van onrechtmatige daad jegens derde.
AnnotatorF.M. Aarts
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2022:4109
Artikel aanvragenVia Praktizijn