Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 14-03-2023
Aflevering 2
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 10-11-2022, C-486/21
CiteertitelJAAN 2023/25
SamenvattingConcessie, Overheidsopdracht, Uitleg.
AnnotatorJ.W.A. Meesters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 17-11-2022, C‑54/21
CiteertitelJAAN 2023/26
SamenvattingGunningscriteria, Gunningssystematiek, Procesrecht, Transparantiebeginsel, Transparantie gunningscriteria, Vertrouwelijke informatie. Antea Polska S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy tegen Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 november 2022.#Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., ,,Pectore-Eco'' sp. z o.o., Instytut Ochrony ?rodowiska - Pa?stwowy Instytut Badawczy tegen Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.#Verzoek van Krajowa Izba Odwo?awcza om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2014/24/EU - Beginselen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten - Artikel 18 - Transparantie - Artikel 21 - Vertrouwelijkheid - Aanpassing van deze beginselen in de nationale wetgeving - Recht op toegang tot de wezenlijke inhoud van de door inschrijvers verstrekte informatie over hun ervaring en referenties, over de personen die worden voorgedragen om de opdracht uit te voeren en over het ontwerp van de voorgenomen projecten en de wijze van uitvoering - Artikel 67 - Gunningscriteria - Criteria inzake de kwaliteit van de voorgestelde werken of diensten - Vereiste van nauwkeurigheid - Richtlijn 89/665/EEG - Artikel 1, leden 1 en 3 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte - Rechtsmiddel in geval van schending van dit recht wegens weigering van toegang tot niet-vertrouwelijke informatie.#Zaak C-54/21.
AnnotatorA. Stellingwerff Beintema
UitspraakECLI:EU:C:2022:888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 19-01-2023, C-292/21
CiteertitelJAAN 2023/27
SamenvattingConcessie, Concessieovereenkomst, Nationale procedureregels. Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT tegen Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (Audica), Ministerio Fiscal.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 januari 2023.#Administraci?n General del Estado e.a. tegen Asociaci?n para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) en Ministerio Fiscal.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 2006/123/EG - Diensten op de interne markt - Artikel 2, lid 2, onder d) - Materi?le werkingssfeer - Dienst op het gebied van vervoer - Aanbieden van bewustmakings- en bijscholingscursussen op het gebied van rijveiligheid met het oog op het terugkrijgen van rijbewijspunten - Concessie voor openbare diensten - Artikel 15 - Vereisten - Onderverdeling van het relevante grondgebied in vijf percelen - Kwantitatieve en territoriale beperking van de toegang tot de betrokken activiteit - Dwingende redenen van algemeen belang - Rechtvaardiging - Rijveiligheid - Evenredigheid - Dienst van algemeen economisch belang.#Zaak C-292/21.
UitspraakECLI:EU:C:2023:32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 15-12-2022, C‑545/21
CiteertitelJAAN 2023/28
SamenvattingErnstige fout in de uitoefening van beroep, Nationale procedureregels, Onregelmatigheid, Uitsluiting. ANAS SpA tegen Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal A. Rantos van 15 december 2022.###
UitspraakECLI:EU:C:2022:998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 06-07-2018
CiteertitelJAAN 2023/29
SamenvattingBeoordelingsvrijheid, Besteksconformiteit, Gunningsbeslissing, Marginale toetsing, Programma van Eisen.
Samenvatting (Bron)Kort geding over aanbesteding van concessie reclame-exploitatie in haltevoorzieningen e.d, bodemzaak gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBMNE:2020:5672.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:6945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 01-02-2022
CiteertitelJAAN 2023/30
SamenvattingBewijsmiddelen, Vertrouwelijke informatie.
Samenvatting (Bron)Voorlopig getuigenverhoor over aanbesteding. Geen fishing expedition. Beroep op functioneel verschoningsrecht gemeenteambtenaar deels geslaagd.
AnnotatorA.B.B. Gelderman , L.J. Vermeulen
LinkVolledige tekst annotatie (mbfadvocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:10573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 23-09-2022
CiteertitelJAAN 2023/31
SamenvattingCAO-norm, Gelijkheidsbeginsel, Geschiktheidseis, Herstel, Kerncompetentie, Transparantiebeginsel, Uitleg.
Samenvatting (Bron)aanbesteding transportinstallaties; inschrijving terzijde gelegd vanwege niet voldoen aan geschiktheidseis; referentieprojecten voldoen niet aan de daaraan gestelde minimumvereisten.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 02-11-2022
CiteertitelJAAN 2023/32
SamenvattingCAO-norm, Gelijkheidsbeginsel, Knock-out criteria, Transparantiebeginsel, Uitleg.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Verkoop grond door de gemeente. Aanbieding eiser ten onrechte aan de kant gelegd en moet alsnog worden beoordeeld aan de hand beoordelingskader in de stukken van de verkoopprocedure. Uitleg stukken. Wat is de voorkant van de woning
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:4271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 11-11-2022
CiteertitelJAAN 2023/33
SamenvattingAanvulling motivering, Bedrijfsvertrouwelijke informatie, Beoordelingscommissie, Beoordelingsmethodiek, Kwalitatieve gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing, Afgifte/inzage stukken.
Samenvatting (Bron)kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Beoordeling kwalitatief criterium. Motiveringsplicht. Afgifte stukken. Afwijzing van het gevorderde.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 17-11-2022
CiteertitelJAAN 2023/34
SamenvattingBeoordeling geschiktheidseisen, Beoordeling referentieprojecten, Kerncompetenties, Past Performance, Referentie-eisen, Technische bekwaamheid.
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsgeschil. Ongeldige inschrijving. Gemeente heeft niet in strijd gehandeld met de procedureregels in de Leidraad. Gemeente heeft terecht geoordeeld dat niet is aangetoond dat inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen, in het bijzonder de technische bekwaamheid. Het gaat daarbij (uitsluitend) om de door inschrijver ingediende referentie. Fictieve (hoge) opdrachtwaarde is niet in strijd met artikel 1.4 lid 2 Aw en de Leidraad. Opdrachtwaarde in Leidraad (slechts) een raming.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2022:7728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 25-11-2022
CiteertitelJAAN 2023/35
SamenvattingHerstel, Knock-out criterium, (On)geldigheid inschrijving, Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Eiseres komt op tegen de ongeldigverklaring van haar inschrijving. Het gevorderde wordt afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 29-11-2022
CiteertitelJAAN 2023/36
SamenvattingBedrijfsvertrouwelijke informatie, Beoordelingscommissie, CAO-norm, Concurrentiegerichte dialoog, Kwalitatieve gunningscriteria, Marginale toetsing.
Samenvatting (Bron)aanbesteding: vordering afgewezen; geen sprake van evidente beoordelingsfout; voor beoordeling dragende info opgenomen in bijlage in plaats van in plan van aanpak; scoretoekenning eiser en keuze voor winnende inschrijver afdoende gemotiveerd.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 29-11-2022
CiteertitelJAAN 2023/37
SamenvattingBeoordelingscommissie, CAO-norm, Concurrentiegerichte dialoog, Gunningsbeslissing, Gunningscriteria, Marginale toetsing.
Samenvatting (Bron)aanbesteding; geen sprake van evidente beoordelingsfout; voor beoordeling relevante info pas in bijlagen verstrekt; bijlagen behelzen meer dan illustratie en/of verduidelijking en de inhoud is op goede gronden buiten beschouwing gelaten.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 01-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/38
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Grossmann, Rechtsverwerking, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)aanbesteding; rechtsverwerking; niet pro-actief gehandeld; bezwaren tegen inhoud en opzet aanbestedingprocedure/stukken te laat naar voren gebracht.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 02-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/39
SamenvattingCAO-norm, Concurrentiegerichte dialoog, Gunningsbeslissing, Heraanbesteding, Herbeoordeling, Transparantiebeginsel, Uitleg.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Europese aanbesteding volgens concurrentiegerichte dialoog. Gebod tot heraanbesteding, omdat de eisen waaraan de inschrijving van eiseres volgens de aanbestedende dienst niet voldoet, voor meerderlei uitleg vatbaar zijn.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 08-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/40
SamenvattingGelijkwaardig alternatief, Geschiktheidseis, Level playing field, Uitsluiting, Verificatievragen.
Samenvatting (Bron)aanbesteding; uitsluiting ivm geschiktheidseis; beroep op art. 2.96 lid 2 AW
AnnotatorA.C.M. Kusters
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:5399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 13-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/41
SamenvattingConcessie, Evenredigheidsbeginsel, Marktanalyse, Onderhandse gunning.
Samenvatting (Bron)De vordering in kort geding van aanbieders van openbaar vervoer en een belangenorganisatie die ertoe strekt om de Staat te verbieden om voort te gaan op de ingeslagen weg om een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer per spoor onderhands aan de NS te gunnen, is vandaag afgewezen. In deze procedure kan er niet met de vereiste grote mate van waarschijnlijk vanuit worden gegaan dat de voorgenomen concessie in strijd is met het EU-recht of andere relevante wet- en regelgeving.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 14-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/42
SamenvattingDidam, Gelijkheidsbeginsel, Overeenkomst, Selectie.
Samenvatting (Bron)Verkoop percelen grond door de provincie Fryslân. In strijd met het Didam-arrest. De provincie heeft in de bekendmaking van de verkoop van de percelen onvoldoende gemotiveerd op basis van welke objectieve, toetsbare en redelijke criteria zij heeft aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde was voor elk van de te verkopen percelen. Ook heeft zij ter zitting niet aannemelijk gemaakt dat er slechts één serieuze gegadigde was voor elk van de te verkopen percelen. Bij de verkoop van de percelen had zij daarom een openbare selectieprocedure moeten volgen.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2022:4685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/43
SamenvattingAlgemene beginselen van behoorlijk bestuur, Didam, Gebrek aan mededinging, Gelijkheidsbeginsel, Gronduitgifte, Mededinging, Onrechtmatige daad, Overeenkomst, Selectie, Verbod op willekeur.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Didam-zaak. Tijdelijke verhuur van gemeentegrond aan Aldi-supermarkt. Niet aannemelijk dat Aldi enige serieuze gegadigde is. Gemeente moet alsnog openbare selectieprocedure voor de tijdelijke verhuur van de gemeentegrond volgen en mag vooralsnog geen uitvoering geven aan huurovereenkomst met Aldi.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:5402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 19-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/44
SamenvattingAlgemene beginselen van behoorlijk bestuur, Didam, Schaarse rechten, Gelijkheidsbeginsel, Selectie.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Vordering verbod voor de gemeente tot verkoop c.q. uitgifte in erfpacht van een terrein in Hoek van Holland, zonder het doorlopen van een openbare selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria waaruit een koper / erfpachter kan worden geselecteerd. Vordering toegewezen, omdat de handelswijze die de gemeente heeft gehanteerd in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het beroep van de gemeente op de door de Hoge Raad in het Didam-arrest geformuleerde uitzondering faalt.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:11310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 20-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/45
SamenvattingAlcatel- en vervaltermijn, Doeltreffendheidsbeginsel, Gunningsbeslissing, Herstel, Motivering gunningsbeslissing, Rechtsbescherming, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Spoedeisend belang. Procedure op grond van artikel 2.38 Aw. Motivering gunningsbeslissing volstaat.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:14084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 21-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/46
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Heraanbesteding, Level playing field, Rechtsverwerking, Ongeldige inschrijvingen, Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.
Samenvatting (Bron)bezwaar schending level playing field te laat naar voren gebracht; rechtsverwerking; vordering tot heraanbesteding niet toewijsbaar; eiseres terecht niet toegelaten tot onderhandelingsfase wegens niet voldoen aan formele eisen van de aanbesteding.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:13781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 22-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/47
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Eigen verklaring, Evenredigheidsbeginsel, Evenredigheidstoets, Gelijkheidsbeginsel, Herstel, Proportionaliteitsbeginsel, Transparantiebeginsel, Uitsluiting, Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Samenvatting (Bron)UEA niet overgelegd bij inschrijving. uitsluiting van procedure.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2022:7902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 27-12-2022
CiteertitelJAAN 2023/48
SamenvattingBeoordelingsmethodiek, Beoordelingssystematiek, Gelijkheidsbeginsel, Heraanbesteding, Herbeoordeling, Transparantiebeginsel, Uitleg.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat hetgeen A&C naar voren heeft gebracht geen reden vormt om de inschrijving van Odin ongeldig te verklaren. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de beoordeling(ssystematiek) op het gunningscriterium Proefopstelling niet transparant en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dit betekent dat de vorderingen strekkende tot intrekking van de voorlopige gunningsbeslissing en een verbod tot effectuering van deze voorlopige gunningsbeslissing zullen worden toegewezen. Herbeoordeling op grond van aanbestedingstukken waarvan de beoordeling(ssystematiek) van een gunningscriterium onvoldoende transparant is, is niet mogelijk.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2022:4018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 04-01-2023
CiteertitelJAAN 2023/49
SamenvattingCAO-norm, Gelijkheidsbeginsel, Geschiktheidseisen, Open house-procedure, Referentie-eis, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Open house-procedure voor specialistische jeugdhulp. Schending van het transparantiebeginsel. De gemeente heeft in de inkoopdocumenten onvoldoende duidelijk gemaakt dat de inschrijvingen voor Ondersteuningsprofiel D getoetst zouden worden aan een criterium uit een richtlijn van het Nederlands Jeugdinstituut. De inschrijving van eiseres voor Ondersteuningsprofiel D is daarom ten onrechte op basis van dat criterium afgewezen. De gemeente mag de inkoopprocedure slechts voortzetten onder de door de voorzieningenrechter geformuleerde voorwaarden.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2023:20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 04-01-2023
CiteertitelJAAN 2023/50
SamenvattingBeoordeling geschiktheidseisen, Beoordeling referentieprojecten, CAO-norm, Gelijkheidsbeginsel, Kerncompetenties, Overheidsopdracht, Proportionaliteitsbeginsel, Raamovereenkomst, Referentie-eisen, Minimale waarde referentieproject, Transparantiebeginsel, Uitleg geschiktheidseisen.
Samenvatting (Bron)kort geding, aanbesteding, uitlegvraag, CAO-norm, geschiktheidseis, referentie
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2023:133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 10-01-2023
CiteertitelJAAN 2023/51
SamenvattingDidam, Gelijkheidsbeginsel, Mededinging, Pachtovereenkomst, Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Vastlegging reguliere pachtovereenkomst / artikel 7:311 BW / dwaling / Didam-arrest.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2023:82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 12-01-2023
CiteertitelJAAN 2023/52
SamenvattingRechtsbescherming, Samenvoegen opdrachten, Splitsing, Splitsingsverbod, Verdeling in percelen.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbestedingszaak. Eiser heeft niet deelgenomen aan aanbesteding en er is maar 1 inschrijving. Opdracht is definitief aan die ene inschrijver gegund. Samenvoeging opdrachten en niet opdelen in percelen toegestaan? Onduidelijkheid over samenstelling relevante markt. Onthouden rechtsbescherming?
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 12-01-2023
CiteertitelJAAN 2023/53
SamenvattingAlgemene beginselen van behoorlijk bestuur, Didam, Gebrek aan mededinging, Gelijkheidsbeginsel, Gronduitgifte, Mededinging, Onrechtmatige daad, Openbare verkoop, Overeenkomst, Redelijkheid en billijkheid, Selectie, Verbod op willekeur, Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter verbiedt de gemeente om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst zolang zij niet heeft voldaan aan de eisen die de Hoge Raad heeft gesteld in het Didam-arrest.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2023:99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 28-10-2022, Advies 669
CiteertitelJAAN 2023/54
SamenvattingCommissie van Aanbestedingsexperts, Evenredigheidsbeginsel, Gebrek aan mededinging, Gelijkwaardige alternatieven, Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging, Technische redenen.
AnnotatorA.J. van Heeswijck
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkVolledige tekst annotatie (vhadvocaat.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 14-12-2022, Advies 684
CiteertitelJAAN 2023/55
SamenvattingCommissie van Aanbestedingsexperts, Nota van Inlichtingen, Nadere toelichting of aanvulling, Programma van Eisen, Wezenlijke wijziging, Wijziging Eis.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 22-12-2022, Advies 679
CiteertitelJAAN 2023/56
SamenvattingBedrijfsvertrouwelijke informatie, Beoordelingskader, Kwalitatieve gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing, Rechtsverwerking, Selectiecriteria, Transparantiebeginsel.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn