Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 15-03-2023
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelLiquidatie als instrument voor creatieve destructie
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 163
SamenvattingOndanks diverse crises, bleef het aantal faillissementen afgelopen (corona)jaren historisch laag. In 2023 wordt evenwel een faillissements- en/of herstructureringsgolf verwacht. Om die reden staat de auteur in dit redactioneel stil bij een rechtseconomisch aspect dat relevant is voor de afweging tussen liquidatie en reorganisatie van een onderneming in nood. Hoewel reorganisatie (steeds meer) het devies lijkt, merkt de auteur op dat het nut van liquidatie als instrument voor creatieve destructie niet moet worden veronachtzaamt.
Auteur(s)M. De Boeck
Pagina163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBlauwe pagina\'s
TitelArtikel 150 Rv: eigenlijk nutteloos, maar ook prachtig
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 164
SamenvattingNutteloos - maar ook een verborgen schat: dat is artikel 150 Rv volgens Ivo Giesen.
Auteur(s)I. Giesen
Pagina164
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDividendstripping: beleggen voor gevorderden met een kwade reuk
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 166
SamenvattingIn deze amuse schrijft Hans Arts over dividendstripping, dat niet verboden is, maar vanwege de bedoeling om fiscaal voordeel te behalen wel in een kwade reuk staat.
Auteur(s)H. Arts
Pagina166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelPublieke handhaving en technologiereuzen: de noodzaak voor transdisciplinaire samenwerking tussen autoriteiten
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 169
SamenvattingHet recht kent verschillende instrumenten om de sterke economische machtspositie van grote platformen te beteugelen. Traditioneel kunnen er verschillende rechtsgebieden worden toegepast, zoals het mededingings- en het datarecht. Door de verdienmodellen op datamarkten en recente regelgevende ontwikkelingen lijken de grenzen tussen genoemde rechtsgebieden in toenemende mate te vervagen. Dit kan leiden tot overlappende bevoegdheden van verschillende autoriteiten in de handhaving van Big Tech. Deze bijdrage gaat in op deze overlappende bevoegdheden en mechanismen om deze overlap te stroomlijnen.
Auteur(s)B. Beems
Pagina169
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelGunther’s Millions oftewel de civielrechtelijke kwetsbaarheid van huisdieren
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 180
SamenvattingLucienne van der Geld bedacht een huisdierenclausule die in een testament kan worden opgenomen. In deze column schrijft ze daarover en gunt ze ons onder andere ook een kijkje in het luxe leventje van de steenrijke Duitse herder Gunther.
Auteur(s)A.G.M. van der Geld
Pagina180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHet Europees privaatrecht is dood (…) lang leve het Europees privaatrecht?
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 181
SamenvattingHet is niet zo lang gelegen dat een Europees Burgerlijk Wetboek (BW) slechts een kwestie van tijd leek. Intussen lijkt de wind echter uit een andere hoek te waaien. Waarom is dit zo en bestaat er nog een kans (of voor de critici: gevaar) op een Europees BW? En als het idee van een Europese codificatie niet meer leeft, hoe ontwikkelt het Europees privaatrecht zich op dit moment dan los van eventuele codificatie-pogingen en welke ontwikkelingen zijn in de toekomst te verwachten?
Auteur(s)A. Janssen
Pagina181
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHet canonieke recht in de Nederlandse rechtsorde Twee probleemgevallen en een rechtsvergelijking
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 187
SamenvattingArtikel 2:2 BW waarborgt een soepele doorwerking van het canonieke recht in de Nederlandse rechtsorde. Leken kunnen de indruk hebben dat ambtsdragers van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals de pastoor, volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben over de rechtspersonen waar ze leiding aan geven. Deze bevoegdheid is echter dikwijls door het canonieke recht ingeperkt. Dit kan leiden tot een doorkruising van het rechtszekerheidsbeginsel, wanneer private contractspartijen overeenkomsten sluiten met deze ambtsdragers die geen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. In dit artikel wordt dit probleem uitgelegd aan de hand van twee recente zaken en een rechtsvergelijking met een ‘concordaatsland’.
Auteur(s)Q. Mauer
Pagina187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelEpistemische bedreigingen van de rechtsstaat
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 194
SamenvattingHet maatschappelijke vertrouwen in kennis, meer in het bijzonder in wetenschap, lijkt onder druk te staan. Het verlies van vertrouwen in de wetenschap kan ook het vertrouwen in de overheid ondermijnen. Bovendien vormt het een bedreiging van de democratische rechtsstaat. Waarom? Anne Ruth Mackor beargumenteert in dit artikel dat de democratische rechtsstaat en de moderne wetenschap hun grondslag vinden in de idealen van de verlichting en dat deze idealen de laatste jaren ondermijnd worden op de sociale media.
Auteur(s)A. Mackor
Pagina194
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelAlternatieven voor vruchtgebruik
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 199
SamenvattingHoge Raad 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331 (Telecom Vastgoed/KPN)
Samenvatting (Bron)Goederenrecht; recht van vruchtgebruik (art. 3:201 BW en art. 3:213 lid 1 BW). Geldigheid vruchtgebruik op vorderingen tot betaling van huurpenningen met bepaling in vestigingsakte dat huurpenningen aan vruchtgebruiker toekomen. Gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten.
AnnotatorR.M. Wibier
Pagina199
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelEnquêtebevoegdheid Openbaar Ministerie verzandt in summier gemotiveerde, rechterlijke belangenafweging
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 202
SamenvattingHoge Raad 18 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1705, NJ 2022/368, JOR 2023/29 (Openbaar Ministerie Sint Maarten/Sint Maarten Harbour Holding Company c.s.)
Samenvatting (Bron)Caribische zaak. Enquêterecht. Havenbedrijf Sint Maarten. Enquêteverzoek van OM om redenen van openbaar belang. Afweging van belangen.
AnnotatorS.M. Bartman
Pagina202
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelKamerlid, Kamerfractie en politieke partij: de zaak Gündoğan/Volt
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 208
SamenvattingRb. Amsterdam (vzr.) 9 maart 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1089 en hof Amsterdam 7 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:276
Samenvatting (Bron)Vordering van Tweede Kamerlid tot terugkeer in de Tweede Kamerfractie toegewezen.
AnnotatorJ.J.J. Sillen
Pagina208
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2022:1089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad
TitelFiscale handhaving, duaal of integraal?
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 214
SamenvattingIn de fiscaliteit wordt gewerkt met een duaal handhavingssysteem: in geval van fiscale fraude kan bestuurs- óf strafrechtelijk worden opgetreden. Het una-via-systeem moet voorkomen dat bestraffende procedures cumuleren. Ons fiscale duale systeem leidt in de praktijk echter tot problemen, juist op het gebied van meervoudige aansprakelijkstelling voor eenzelfde feit. Zou een integraal handhavingssysteem niet beter werken?
Auteur(s)C. Hofman
Pagina214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPerspectief
TitelVersterk de digitale deskundigheid bij de overheid en de rechtspraak Interview met Corien Prins
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 221
SamenvattingDe digitale en de fysieke wereld raken in toenemende mate verweven. Die ontwikkeling biedt kansen, maar gaat ook gepaard met risico’s. Juristen zullen zich moeten verdiepen in deze materie, want één ding is zeker: digitalisering is here to stay. Redacteuren van Ars Aequi gaan daarom in gesprek over technologie, juristerij en expertise met Corien Prins, hoogleraar Recht en Informatisering en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Auteur(s)R. Jansen , Y.Y. Hu
Pagina221
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelDe curator als stakeholder
CiteertitelAA 2023, afl. 3, p. 230
SamenvattingOver financiële belangen van curatoren bij de aanpak van onregelmatigheden Sinds de inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator is er veel te doen over de fraudesignalerende rol van de curator. Critici zijn van mening dat deze rol niet in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers en dat curatoren om die reden niet altijd bereid zijn om onregelmatigheden aan te pakken. Een andere en misschien wel belangrijkere reden, is dat de aanpak van onregelmatigheden strijdig kan zijn met het financiële belang van de curator. Zijn salaris wordt immers betaald uit de boedel en als de boedel onvoldoende middelen bevat, krijgt de curator geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. In deze bijdrage, die is gebaseerd op mijn promotieonderzoek, ga ik in op de rol die financiële belangen van curatoren in de praktijk spelen bij de aanpak van onregelmatigheden.
Auteur(s)J. Pool
Pagina230
Artikel aanvragenVia Praktizijn