Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 29-07-2005
Aflevering 7/8
TitelLandbouwrestituties; toekenning en terugvordering
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 398
Samenvatting[...] Restituties zijn uitvoersubsidies om de in de EG geproduceerde landbouwproducten tegen concurrende prijzen op de wereldmarkt te kunnen verkopen. [...]
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de voorwaarden waaronder restitutie wordt toegekend en onder welke omstandigheden restitutie kan worden teruggevorderd. [...]
Auteur(s)B.J.B. Boersma , M. Maas-Cooymans
Pagina398-409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet nieuwe mestrecht
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 410
SamenvattingHet werk aan de nieuwe mestregelgeving vordert. In dit tijdschrift is in 2004 uitvoerig aandacht besteed aan deze nieuwe mestregelgeving. Twee wetsvoorstellen zijn nu in procedure: het wetsvoorstel tot invoering van het nieuwe systeem van gebruiksnormen en het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van het systeem van productierechten.
Bij de behandeling van deze twee voorstellen is ook uitvoerig aandacht besteed aan de problematiek van de ammoniak, in vervolg op de brief van de regering van september 2003, met daarin een zoneringsvoorstel, en vooruitlopend op een aanpassing van de Wet ammoniak en veehouderij. Dit korte overzichtsartikel beoogt allerlei zaken weer eens op een rij te zetten. Daarmee dient dit artikel mede als inleiding op de artikelen die nog zullen volgen over het nieuwe systeem van mestwetgeving.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina410-415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe wijziging van de Meststoffenwet vanuit een bestuursrechtelijk perspectief; besluiten en procedures
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 416
Samenvatting[...] Bij de Tweede Kamer is inmiddels in behandeling een wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet, waarbij concrete gebruiksnormen ingevoerd worden. [...]
Nu het accent in de voorgestelde wijziging ligt op de bestuursrechtelijke aanpak van het mestbeleid, zal ik in deze bijdrage nagaan welke besluiten in het wetsvoorstel voorkomen. [...]
Auteur(s)B. Nijman
Pagina416-431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe co÷peratie in Nederland
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 432
SamenvattingDe co÷peratie is een belangrijke bedrijfsvorm bij de inkoop, afzet en verwerking van agrarische producten. Ook in het bank- en verzekeringswezen kennen we in Nederland grote co÷peraties.
Auteur(s)J.N. Kras , L.P.J. Mertens
Pagina432-439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBedrijfstoeslagen en productierechten in BelgiŰ, Duitsland en Nederland
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 440
SamenvattingOp 12 en 13 november 2004 werd het Drielanden-seminarium gehouden te Maastricht. [...]
Hierna volgt een verslag van de inleidingen en de discussies, alles zoveel mogelijk verslagen bij het hoofdstuk gewijd aan het desbetreffende land.
Auteur(s)L.P.J. Mertens
Pagina440-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 452
Pagina452-464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Dordrecht, 05-02-2003, 46895 HAZA 02-2755, 46896 HAZA 02-2756
CiteertitelAgr.r. 2005/5290
SamenvattingHerstel te laag opgenomen bedragen (verrekenposten) in de lijst der geldelijke regelingen.

(1. Landinrichtingscommissie, 2. G.A.J. Baars / lijst der geldelijke regelingen in de ruilverkaveling Vijfheerenlanden).
Pagina469-471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 26-05-2003, 99170 / KG ZA 03-274
CiteertitelAgr.r. 2005/5291
SamenvattingKort geding. Vastgesteld plan van toedeling in akte van toedeling. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

(Theunissen / Gemeente Groesbeek e.a.).
Pagina471-474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Leeuwarden, 03-09-2003, RK 03-25
CiteertitelAgr.r. 2005/5292
SamenvattingReikwijdte verzoek om schadevergoeding op grond van art. 129 Landinrichtingswet.

(F. Kloosterman / Landinrichtingscommissie 'Twijzel-Buitenpost').
Pagina474-477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Utrecht, 22-10-2003, 157680/HA ZA 03-379
CiteertitelAgr.r. 2005/5293
SamenvattingGevolgen titelzuiverende werking van de akte van toedeling voor een reeds lopende termijn voor bevrijdende verjaring.

(Aarsman c.s. / 1. bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers, 2. 't Sleyk BV).
Pagina477-480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Leeuwarden, 24-03-2004, 62316 / HA ZA 04-80
CiteertitelAgr.r. 2005/5294
SamenvattingVaststelling begrenzingenplan en publicatie daarvan in relatie tot de terinzagelegging van het plan van toedeling.

(O. Kloetstra / Landinrichtingscommissie herinrichting Jistrum).
Pagina480-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Middelburg, 31-03-2004, 6/04
CiteertitelAgr.r. 2005/5295
SamenvattingVerzoek tot herroeping vaststelling plan van toedeling.

(P. de Winter / 1. Landinrichtingscommissie aanpassingsinrichting 'Borssele', 2. Centrale Landinrichtingscommissie).
Samenvatting (Bron)Herroepingsprocedure in ruilverkaveling. Vraag of de vaststelling van het plan van toedeling door de rechtbank kan worden herroepen. In de voorprocedure bij het opstellen van de richtlijnen voor het plan van toedeling was de mandateringsregeling onjuist. Is de vaststelling van het plan van toedeling een beschikking als bedoeld in de procedure tot herroeping?
Pagina481-484
UitspraakECLI:NL:RBMID:2004:AO9502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 15-04-2004, 01/1202
CiteertitelAgr.r. 2005/5296
SamenvattingToewijzing en reconstructie van een door het begrenzingenplan ruilverkaveling Vijfheerenlanden toegewezen element.

(Alting c.s. / Provincie Zuid-Holland, Staat der Nederlanden e.a.).
Pagina484-490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 29-09-2004, 114688 / Ha Za 04-1873
CiteertitelAgr.r. 2005/5297
SamenvattingToedeling van een zandweg.

(A.A. Brouwers / plan van toedeling ruilverkaveling St. Oedenrode, blok Schijndel).
Pagina490-491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 09-09-2003, 2002/663 P
CiteertitelAgr.r. 2005/5298
SamenvattingVerlengingsprocedure. Vonnis. Rolprocedure. AppŔldagvaarding. Procesrecht.

(Meijs / Van Dinther).
Pagina491-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 23-12-2003, P 617/2003
CiteertitelAgr.r. 2005/5299
SamenvattingVerkoop melkquotum. Eigen gebruik.

(Addink / Addink).
Pagina494-497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 06-01-2004, 02/768 P
CiteertitelAgr.r. 2005/5300
SamenvattingMedepacht. Inbreng maatschap.

(Jilesen c.s. / Gerrits).
Pagina497-501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-01-2004, 2002/1174 P
CiteertitelAgr.r. 2005/5301
SamenvattingOntbinding na overlijden pachter. Voortzetting door erfgenaam na overlijden pachter.

(Van Loenhout c.s. / Bogers c.s.).
Pagina501-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 20-01-2004, 02/175 P
CiteertitelAgr.r. 2005/5302
SamenvattingPersoonlijk gebruik. Boete.

(W.P.N. Janssen / C.B. Warmenhoven).
Pagina505-511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 27-01-2004, P 208/2003
CiteertitelAgr.r. 2005/5303
SamenvattingTijdigheid opzegging. Schijn van partijdigheid pachtkamer. Gedeeltelijke verlenging.

(M.A.M. Klerx / gemeente Heusden).
Pagina511-518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 03-02-2004, 03/501 P
CiteertitelAgr.r. 2005/5304
SamenvattingIndeplaatsstelling.

(Straver c.s. / Van Dijk van 't Velde-Radmacher Schorer).
Pagina518-523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 465
Pagina465-467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 468
Pagina468-468
Artikel aanvragenVia Praktizijn