Boom Strafblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Boom Strafblad
Datum 28-03-2023
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelDe noodzaak van een visie op straffen
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 1, p. 1
SamenvattingIn onze samenleving is veel aandacht voor straffen. In publieke discussie over het strafrecht – op social media en aan de tafel van de dagelijkse talkshows – gaat het vaak over de straf die de verdachte van een bepaald misdrijf zou moeten krijgen. Voorbeelden van de afgelopen jaren zijn het MH17-proces, de moord op Peter R. de Vries, de zaak Anne Faber, en de zaak Hümeyra. De toonzetting is al snel heftig en de tendens is die van lange gevangenisstraffen, liefst gecombineerd met TBS.
Auteur(s)P.A.M. Verrest , E. Huls
Pagina1
LinkVolledige tekst artikel (EUR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelTijd voor een coherente herziening van het wettelijk sanctiestelsel, of blijven we pleisters plakken?
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 1, p. 4
SamenvattingHet is inmiddels alweer twee decennia geleden dat de roep om herziening van het wettelijk sanctiestelsel voorzichtig klonk. Aanleiding hiervoor waren zorgen om de inzichtelijkheid en consistentie van het sanctiestelsel. Sinds de Tweede Wereldoorlog had zich een gestage uitdijing van het wettelijk sanctiestelsel voltrokken met de komst van nieuwe maatregelen van uiteenlopende aard – onttrekking aan het verkeer, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, de schadevergoedingsmaatregel en de strafrechtelijke opvang van verslaafden – terwijl ook de strafkant niet ongewijzigd was gebleven – de verruimde geldboetemogelijkheid, de opheffing van het cumulatieverbod bij hoofdstraffen, de invoering van de taakstraf als hoofdstraf en de wijziging van de bij de vrijheidsstraf bestaande mogelijkheid van een voorwaardelijke invrijheidstelling in een vervroegde invrijheidstelling.
Auteur(s)S. Struijk
Pagina4
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelRechtvaardige én billijke straftoemeting
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 1, p. 12
SamenvattingVorig jaar verscheen een belangrijk artikel van Hans Lensing over de oriëntatiepunten voor de straftoemeting. Het beschrijft – mede aan de hand van een vergelijking met de situatie in Engeland en Duitsland – ook hoe het met de systematiek van de Nederlandse straftoemeting is gesteld. De auteur wijst op de vooruitgang die is geboekt met de oriëntatiepunten, de grotere aandacht voor strafmotivering en de toename van relevante gepubliceerde rechtspraak, maar hij mist ‘een concrete visie op een uiteindelijk te bereiken doel, een plan voor een gestructureerde aanpak en organisatie om een en ander uit te voeren’. De redactie van dit tijdschrift heeft mij gevraagd een poging te wagen zo’n visie te schrijven. Een essay, meer kan het niet zijn. Aan het artikel van Lensing is weinig toe te voegen, als het uitgangspunt is dat wordt gestreefd naar gelijke behandeling van gelijke gevallen, terwijl rekening kan worden gehouden met bijzondere omstandigheden.
Auteur(s)Y. Buruma
Pagina12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelConsistente straftoemeting
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 1, p. 19
SamenvattingDe LOVS-Adviesgroep Hoven heeft het initiatief genomen om een serie discussiebijeenkomsten bij de sectoren strafrecht van de gerechtshoven te organiseren. De auteurs van dit artikel verzorgden samen een eerste bijeenkomst bij het Hof Den Haag, waarna Pieter Verrest de reeks voortzette op de vier zittingslocaties van de andere hoven. Doel van de bijeenkomsten was om aan de hand van een aantal stellingen over consistente straftoemeting reflectie te bewerkstelligen in de rechtspraak. In dit artikel wordt verslag gedaan van hetgeen in de discussie over consistentie in straftoemeting tijdens de bijeenkomsten naar voren kwam. Daarbij wordt de opzet gevolgd van de discussiebijeenkomsten, waarin aan de hand van stellingen over consistente straftoemeting is gesproken. Vervolgens komen we tot een analyse. We besluiten onze bijdrage daarom met enkele gedachten over verandering.
Auteur(s)P.A.M. Verrest , T.B. Trotman
Pagina19
LinkVolledige tekst artikel (EUR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelWat is vergelding ons waard?
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 1, p. 28
SamenvattingOp 6 juli 2022 dienden de Tweede Kamerleden Sneller, Kops en Bikker een motie in. Deze motie kan worden gezien als een nieuw geluid in de reeks van politieke activiteiten in de vorm van wetswijzigingen, wetsvoorstellen, moties en vragen uit de afgelopen decennia, waarin de roep om harde aanpak van delictplegers, strenger straffen en voorrang aan vergelding de boventoon voerden.
Auteur(s)H.T. Wermink
Pagina28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe effectiviteit van sancties voor jeugdigen veroordeeld voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven: Een pleidooi voor gecontroleerd effectonderzoek
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 1, p. 35
SamenvattingDe strafmaat voor jeugdigen die worden veroordeeld voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven is al geruime tijd onderwerp van politieke aandacht en maatschappelijke discussie. Met name strafbare feiten als (poging tot) moord (art. 289 Sr), (poging tot) doodslag (art. 287/288 Sr), mishandeling met zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg (art. 302/303 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr), waarbij sprake is van een grove schending van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en doorgaans een ernstig geschokte rechtsorde, leiden vaak tot publieke verontwaardiging en bezorgdheid over de openbare veiligheid, en tot een roep om strenger straffen.
Auteur(s)H.E. Creemers , J.J. Asscher
Pagina35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNeuro-interventies in het sanctierecht: Over negatieve en positieve vrijheden
CiteertitelBoom Strafblad 2023, afl. 1, p. 45
SamenvattingMet strafrechtelijk sanctioneren worden verschillende doeleinden nagestreefd. Zo gaan we er in de regel van uit dat straffen grofweg strekken tot vergelding en preventie, en maatregelen vooral tot het beveiligen van de maatschappij. Naar aanleiding van ontwikkelingen in de politiek en praktijk bestaat sinds enkele jaren toenemende aandacht voor de sanctiedoelen preventie en ­beveiliging; voor het inperken of uitsluiten van risico’s en gevaar via strafrechtelijk sanctioneren in een ­zogenoemd risicostrafrecht.
Auteur(s)S.L.T.J. Ligthart
Pagina45
Artikel aanvragenVia Praktizijn