Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-03-2023
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelDe olifant in de kamer
CiteertitelM en R 2023/13
SamenvattingAls een onderdeel van het milieu niet de gewenste kwaliteit bezit, dan ligt dat vaak aan de milieugevolgen die worden veroorzaakt door bestaande activiteiten, als de oorzaak niet al in het verleden ligt. Het ligt in elk geval niet aan activiteiten die nog niet plaatsvinden. Omdat van tal van onderdelen van het milieu de kwaliteit nog te wensen overlaat, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat we er onvoldoende in slagen om bestaande activiteiten aan te pakken. Dat heeft tevens tot gevolg dat er soms geen ruimte meer is om nieuwe activiteiten toe te staan, ook al worden de beste milieutechnieken toegepast en zijn de resterende milieugevolgen minimaal. Dan zit ĎNederland op slotí. Nieuwkomers (op de markt) en nieuwe initiatieven krijgen geen kans, de beschikbare milieuruimte is op.
Auteur(s)H. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanscherping en vergroening van de regelgeving voor de industrie: Het Voorstel tot wijziging van de Richtlijn industriŽle emissies
CiteertitelM en R 2023/14
SamenvattingAl langere tijd was bekend dat de Europese Commissie de Richtlijn industriŽle emissies (RIE) evalueert. De richtlijn is van toepassing op de meest milieubelastende industriŽle installaties en veehouderijen in de Europese Unie, zoín 52.000 in totaal. In 2020 zijn de uitkomsten van deze evaluatie gedeeld. Daaruit blijkt dat zaken goed gaan, maar ook dat verbeteringen van de RIE nodig zijn gelet op de ambities die de EU heeft ten aanzien van klimaat en stoffen met name op het gebied van grondstoffenefficiŽntie, circulaire economie, innovatie en CO2-reductie.
Auteur(s)M.N. Boeve , V.M.Y. van 't Lam
LinkVolledige tekst artikel (tudelft.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 25-07-2022
CiteertitelM en R 2023/15
SamenvattingHet bevoegd gezag moet bij het verbinden van voorschriften aan een milieuomgevingsvergunning uit voorzorg voldoende onderbouwen waarom deze nuttig en nodig zijn om een bepaald risico te voorkomen.
Samenvatting (Bron)Wijziging revisievergunning en maatwerkvoorschriften kalvergierbewerkingsinstallatie op basis van briefrapporten RIVM. Niet in geschil is dat over het risico op verspreiding van legionella vanuit inrichtingen als die van eiseres nog weinig bekend is. De hier gestelde voorschriften om die onzekerheden in kaart te brengen zijn onvoldoende (rechts)zeker en daarvan is onvoldoende onderbouwd dat deze nuttig en nodig zijn om een dergelijk risico te voorkomen. Vernietiging.
AnnotatorC.M. Walgemoed , E.A.E. Biemans
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2022:3888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-11-2022
CiteertitelM en R 2023/16
SamenvattingEen inpassingsplan dat niet exclusief is gericht op natuurbeheer en natuurherstel van een Natura 2000-gebied maar dat ook extra recreatie mogelijk maakt, moet worden beoordeeld op mogelijk significant negatieve effecten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2020 hebben provinciale staten van Overijssel het inpassingsplan "Engbertsdijksvenen - interne maatregelen" vastgesteld. Bij besluit van 25 september 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel een ontgrondingenvergunning verleend aan Staatsbosbeheer. Het Natura 2000-gebied "Engbertsdijksvenen" ligt op het grondgebied van de gemeente Twenterand. Engbertsdijksvenen heeft een oppervlakte van ongeveer 1.000 hectare en ligt vlak tegen de Duitse grens. Het is een uitgestrekt hoogveengebied. Rondom het gebied liggen agrarische gronden met verspreid een aantal agrarische bedrijven. Op iets grotere afstand van het gebied ligt een aantal kernen. Naast hoogveen bestaat het gebied vooral uit natte en droge heide. Langs de randen staan kleine berkenbossen. Er zijn geen doorgaande wegen in het gebied, wel zijn er enkele wandelroutes. Het inpassingsplan en de daarmee gecoŲrdineerd voorbereide ontgrondingenvergunning maken een aantal interne maatregelen in het kader van het beheer en herstel van het Natura 2000-gebied "Engbertsdijksvenen" juridisch mogelijk.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 29-11-2022
CiteertitelM en R 2023/17
SamenvattingIllegale opgraving en diefstal van resten of delen van een neergestort Engels militair vliegtuig.
Samenvatting (Bron)Illegale opgraving en diefstal van resten of delen van een neergestort Engels militair vliegtuig, van het merk Supermarine Spitfire Mark XI. Veroordeling tot een taakstraf voor de duur van 80 uur.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2022:9447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 02-12-2022
CiteertitelM en R 2023/18
SamenvattingVervallen geurvoorschrift omgevingsvergunning milieu.
Samenvatting (Bron)Gelet op overgangsrecht van artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit, in samenhang gelezen met artikel 2.7a, derde en vierde lid, van het Activiteitenbesluit heeft verweerder een onjuiste juridische grondslag gebruikt voor de opgelegde last onder dwangsom. De last onder dwangsom is ten onrechte gebaseerd op de gestelde overtreding van de aan de omgevingsvergunning milieu verbonden voorschriften. Verweerder was niet bevoegd om de verbeurde dwangsom in te vorderen.
AnnotatorJ.H.N. Ypinga
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2022:4563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-12-2022
CiteertitelM en R 2023/19
SamenvattingInterne e-mail van Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg waarin staat dat is afgesproken dat de bodemverontreiniging als historisch geval wordt behandeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht een melding van Valtris als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming met betrekking tot het voornemen om op de locatie Ankerkade 111 te Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie I, nummer 3712 de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst niet in behandeling genomen. Valtris heeft op 27 januari 2021 een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid van de Wbb gedaan. Valtris had het voornemen om op de locatie de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst. Het college heeft deze aanvraag niet in behandeling genomen, omdat de verstrekte gegevens, bedoeld in artikel 28, tweede lid van de Wbb gelezen in samenhang met artikel 39, eerste lid, onvolledig zijn. Daarom heeft het college de aanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Awb niet in behandeling genomen. Het daartegen door Valtris gemaakte bezwaar is door het college ongegrond verklaard. In de kern gaat het om de vraag of de verontreiniging op de locatie al vůůr 1 januari 1987 is ontstaan en daarom als een historische verontreiniging moet worden aangemerkt.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 16-12-2022
CiteertitelM en R 2023/20
SamenvattingLast onder bestuursdwang voor warmtekrachtcentrale i.v.m. de bescherming van schieraal
Samenvatting (Bron)De minister van Infrastructuur en Waterstaat mocht Vattenfall een last onder bestuursdwang opleggen voor het stilleggen van haar warmtekrachtcentrale in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2022:7800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-12-2022
CiteertitelM en R 2023/21
SamenvattingEen vaststellingsbesluit hoeveel dieren mogen worden gedood is een appellabel concretiserend besluit van algemene strekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Frysl‚n het faunabeheerplan 'Winterganzen Frysl‚n 2018-2020', dat de Stichting Faunabeheereenheid Frysl‚n heeft vastgesteld, goedgekeurd. Deze zaak gaat over het faunabeheerplan dat de Faunabeheereenheid heeft vastgesteld en de goedkeuring die het college aan dat plan heeft gegeven. Daarnaast gaat deze zaak over de vaststelling door het college van het maximum aantal kol-, brand- en grauwe ganzen dat met gebruik van de vrijstelling mag worden gedood.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-12-2022
CiteertitelM en R 2023/22
SamenvattingOntbreken vvgb is kwestie van openbare orde / relativiteitsvereiste terecht niet tegengeworpen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2019 heeft het college aan [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een varkenshouderij op het perceel [locatie] in Schuinesloot, gemeente Hardenberg. Op het perceel exploiteert [appellant] een varkenshouderij. [appellant] heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een extra stal op het perceel. De aanvraag ziet op de activiteiten vermeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c, e en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het college heeft bij besluit van 21 mei 2019 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3į, van de Wabo een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wabo. Hoewel het aangevraagde bouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg", heeft het college het bouwplan ruimtelijk aanvaardbaar geacht.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3984
Artikel aanvragenVia Praktizijn