Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 28-03-2023
Aflevering 2
TitelHoge Raad 10-02-2023
CiteertitelGJ 2023/20
SamenvattingZelfmoord, GGZ, Nabestaanden, Inzage, Incident, Calamiteit, Kwaliteit van zorg, Wkkgz.
Samenvatting (Bron)Gezondheidsrecht, Wkkgz. Art. 9 lid 6 en art. 10 lid 3 Wkkgz. Vraag of nabestaanden van cliënt op grond van art. 843a Rv inzage kunnen vorderen in PRISMA-onderzoeksrapport naar aanleiding van incident in gezondheidzorg.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:HR:2023:202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 17-01-2023
CiteertitelGJ 2023/21
SamenvattingVerzoek, Vernietiging, Dossier, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Aanmerkelijk belang, Wmo 2015, Gemeente, Motiveringsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Veilig Thuis had een verzoek van een vrouw om haar dossier te vernietigen moeten toewijzen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2023:137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 23-12-2022
CiteertitelGJ 2023/22
SamenvattingBehandeling met een filler, Ontevreden, Bindend advies, Niet onaanvaardbaar, Niet vernietigbaar, Vordering afgewezen.
Samenvatting (Bron)Geschil naar aanleiding van cosmetische behandeling. Vordering tot vernietiging bindend advies tijdig ingesteld. Gebondenheid eiseres aan bindend advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:11481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 18-01-2023, C2022/1532
CiteertitelGJ 2023/23
SamenvattingGrensoverschrijdend gedrag, Maatregel, Schorsing, Onvoorwaardelijk, Voorwaardelijk, Proeftijd, Bijzondere voorwaarde, Dictum, Toezicht, Handhaving, Herformulering.
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2023:9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 27-01-2023, A2022/4586
CiteertitelGJ 2023/24
SamenvattingVerpleegkundige, Ambulance, Advies, Onzorgvuldige hulpverlening, Wilsbekwaamheid, CVA, Medicatie.
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2023:17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 09-01-2023, H2021/3746
CiteertitelGJ 2023/25
SamenvattingSecond opinion, Zwaarwegende bezwaren, Neuroloog.
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2023:2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 09-01-2023, H2021/3671
CiteertitelGJ 2023/26
SamenvattingNeuroloog, Foute en late diagnose, Geen controle, Klacht deels gegrond, Waarschuwing.
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2023:3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 22-12-2022
CiteertitelGJ 2023/27
SamenvattingAVG, Verwijderingsverzoek zoekresultaat Google, Recht op verwijdering, Recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, Belangenafweging, Aantonen dat bronpagina ‘neprecensie’ betreft, Afwijzing verzoek.
Samenvatting (Bron)AVG. Google-verwijderingsverzoek. Aan verzoeker om aan te tonen dat de inhoud van de bronpagina onjuist (een 'neprecensie') is.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:14569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 04-01-2023
CiteertitelGJ 2023/28
SamenvattingGoodwillvergoeding chirurg, Reglement Waardebepaling en Overdracht Praktijk van de FMS, Besluitvorming binnen vakgroep.
Samenvatting (Bron)Knelpunt/dispuut over goodwillvergoeding. Veroordeling tot het gezamenlijk aanvragen van een bindend advies bij de FMS.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2023:22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 27-01-2023
CiteertitelGJ 2023/29
SamenvattingVerzekeringsrecht, Stand van de wetenschap en praktijk, Invulling criterium ‘plegen te bieden’, Medisch-specialistische revalidatiezorg.
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Zorgverzekering. Art. 2.4 Besluit zorgverzekering. Mochten zorgverzekeraars vergoeding weigeren voor zorg die was gedeclareerd als medisch-specialistische revalidatiezorg? Invulling criterium 'plegen te bieden'.
AnnotatorT.A.M. van den Ende , J. Eijpe
UitspraakECLI:NL:HR:2023:95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-01-2023
CiteertitelGJ 2023/30
SamenvattingAanwijzing als opleidingsinstelling, Minister van VWS, Extern advies, Onzorgvuldig, Hoger beroep gegrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2020 heeft de minister een aanvraag van Silver tot aanwijzing als opleidingsinstelling voor het verzorgen van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, afgewezen. Silver heeft bezwaar gemaakt tegen de inschakeling van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten als adviseur hierin.
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 18-01-2023
CiteertitelGJ 2023/31
SamenvattingOnderzoekscommissie, Onderzoeksrapport, Inzage gespreksverslagen en namen gesprekspartners.
Samenvatting (Bron)Het is niet aannemelijk geworden dat het onderzoek naar het disfunctioneren van een medisch specialist op onrechtmatige wijze is uitgevoerd. Vordering tot intrekking onderzoeksrapport afgewezen.
AnnotatorJ.H. Hubben
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2023:93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 28-12-2022
CiteertitelGJ 2023/32
SamenvattingVakgroepreglement, Samenwerking medisch specialisten, Vorming vakgroep, Vrijgevestigd medisch specialist, MSB, Ziekenhuis.
Samenvatting (Bron)Weigering splitsing vakgroep en vaststelling vakgroepreglement is niet onrechtmatig en/of in strijd met redelijkheid en billijkheid.
AnnotatorM. de Jong
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2022:4022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 28-12-2022
CiteertitelGJ 2023/33
SamenvattingGehanteerde DBC-code, Klinische opname, Onrechtmatige daad, Schadevergoeding, Handelen in strijd met instructie rechter, Verjaring, Strafbaar feit, Stelplicht, Verplichting zorginkoop.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen ziektekostenverzekeraars en zelfstandige kliniek over DBC-code bij een bepaalde behandeling. Conventie. Materieel: de DBC-code die de kliniek hanteert is een code met klinische opname, terwijl daarvan in werkelijkheid geen sprake is. Op grond van onrechtmatige daad moet de kliniek de verzekeraars het verschil in uitbetaling tussen de juiste code (niet-klinisch, niet-topreferent) en de gehanteerde code als schade vergoeden. Verder: deel akte van de kliniek buiten beschouwing gelaten omdat de kliniek in strijd met de instructie van de rechter heeft gehandeld. De vordering van de verzekeraars is niet verjaard, omdat het handelen van de kliniek een strafbaar feit oplevert dat nog niet verjaard was ten tijde van de stuiting (3:310/4 BW). Reconventie: kliniek voldoet niet aan stelplicht ten aanzien van onrechtmatige uitlatingen van de verzekeraar. Verzekeraar is niet verplicht zorg in te kopen bij de kliniek. Vordering 21/22/843a wordt in alle vormen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2022:11732
Artikel aanvragenVia Praktizijn