TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 30-03-2023
Aflevering 4
RubriekColumn
Titel‘Gericht Op Oplossing’, de toverformule voor effectieve rechtspraak?
CiteertitelTRA 2023/37
SamenvattingDe werklast van rechters, de (te) lange duur van procedures en de roep om vernieuwing zijn al langere tijd terugkerende thema’s. Niet alleen binnen de rechterlijke macht, ook in de advocatuur, de politiek en de media. De NRC besteedde er in de krant van 9 januari 2023, na interviews met een aantal rechters, raadsheren en bestuurders in de rechtspraak aandacht aan.
Auteur(s)E.W. de Groot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDwaling bij totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst: het speelveld
CiteertitelTRA 2023/38
SamenvattingDeze bijdrage behandelt de vernietigingsmogelijkheid van de beëindigingsovereenkomst op grond van dwaling. Op basis van de rechtspraak wordt onder meer ingegaan op de vraag welke omstandigheden maken dat zo’n beroep wel of niet slaagt. Deze bijdrage beoogt het speelveld weer te geven en handvatten te bieden voor de praktijk.
Auteur(s)N.M. Cuppen
LinkVolledige tekst artikel (paltheoberman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelMaakt het ESH een wijziging van het systeem van het pensioenontslag noodzakelijk?
CiteertitelTRA 2023/39
SamenvattingHet Europees Comité voor Sociale Rechten heeft in zijn Conclusies 2020 wederom geoordeeld dat opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer in strijd is met art. 24 ESH. Dit vormt aanleiding voor een discussie over de handhaving van deze wettelijke opzegmogelijkheid. In deze bijdrage wordt ingegaan op het huidige systeem van pensioenontslag en op de vraag in welk opzicht dit onverenigbaar is met het ESH. Daarna wordt besproken in hoeverre het stelsel van pensioenontslag aanpassing behoeft.
Auteur(s)I. van der Helm , J. van Zanden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe ontknoping: (semi-)diepslapers, verlate slapers en de compensatieregeling. Is dit wat de wetgever voor ogen stond?
CiteertitelTRA 2023/40
SamenvattingCompensatie van transitievergoeding is ook mogelijk bij dienstverbanden die vóór 1 juli 2015 slapend werden. En dan moeten werkgevers alsnog meewerken aan ontslag. Dat volgt uit rechtspraak van de CRvB en de Hoge Raad. Is dat wenselijk? Zet dit de deur open voor ontslag en compensatieclaims voor heel oude gevallen?
Auteur(s)B. Barentsen , E.W. de Groot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 19-12-2022
CiteertitelTRA 2023/41
SamenvattingDe toekomst van het studiekostenbeding na de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Samenvatting (Bron)ontslag op staande voet twee dagen voor einde dienstverband niet rechtsgeldig, geen dringende reden, geen schending nevenwerkzaamhedenbeding, KvK-inschrijving en LinkedIn-vermelding onvoldoende voor dringende reden, gefixeerde schadevergoeding, studiekostenbeding rechtsgeldig, geen noodzakelijke opleiding in de zin van artikel 7:611a lid 2 BW, geen nakoming van toezegging gevorderd of ontbinding overeenkomst ingeroepen.
AnnotatorD.J. Buijs
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:5560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelRechtbank Amsterdam 16-12-2022
CiteertitelTRA 2023/42
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid voor COVID-19-besmetting.
Samenvatting (Bron)Covid-19 besmetting. Werkgeversaansprakelijkheid.
AnnotatorC.J. Frikkee
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2022:7569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 01-09-2022
CiteertitelTRA 2023/43
SamenvattingBesluit tot het heraanbesteden van de uitzendschil niet adviesplichtig.
Samenvatting (Bron)OK; WOR; Afwijzing verzoek;
AnnotatorY.H. Dissel
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2022:2581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 16-11-2022
CiteertitelTRA 2023/44
SamenvattingUitgevallen na een bedrijfsongeval, maar geen inkomensvoorziening.
Samenvatting (Bron)Terecht geweigerd ZW-uitkering toe te kennen, omdat appellant een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en hij tot het einde van zijn contract recht heeft op loondoorbetaling door zijn werkgever. Vaststaat dat ten tijde van de ziekmelding van 9 september 2019 sprake was van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, namelijk tot 14 februari 2020. Van een situatie zoals beschreven in artikel 29, tweede lid, derde volzin en onder c, van de ZW is geen sprake omdat de dienstbetrekking niet was beëindigd. Aangezien evenmin sprake is van de overige in dit tweede lid genoemde situaties, heeft het Uwv zich terecht op het standpunt gesteld dat appellant per 9 september 2019 geen recht heeft op een ZW-uitkering.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:2426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 13-10-2022, C-344/20
CiteertitelTRA 2023/45
SamenvattingNogmaals: hoofddoeken en interne neutraliteitsregels van particuliere ondernemingen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 oktober 2022.#L.F. tegen S.C.R.L.#Prejudici?le verwijzing - Sociaal beleid - Richtlijn 2000/78/EG - Instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep - Verbod van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging - Interne regel van een particuliere onderneming die elke uiting van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke overtuigingen op de werkplek verbiedt - Verbod dat woorden, kleding of elke andere manier om die overtuigingen te uiten omvat - Dragen van een kledingstuk met religieuze connotatie.#Zaak C-344/20.
AnnotatorA.P. van der Mei
UitspraakECLI:EU:C:2022:774
Artikel aanvragenVia Praktizijn