AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 04-04-2023
Aflevering 14
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 05-01-2023
CiteertitelAB 2023/96
SamenvattingBijzondere openbaarmakingsregeling art. 28 Wet bibob.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar aan [verzoeker] een last onder dwangsom opgelegd om de overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c en artikel 2.3a, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) binnen drie maanden ongedaan te maken en dit zo te houden. [verzoeker] is eigenaar van het perceel [locatie 1] in Zevenaar. Langs de westzijde van zijn perceel ligt een groenstrook. De groenstrook is eigendom van de gemeente. [verzoeker] heeft de gemeente gevraagd of hij de groenstrook mag aankopen. De gemeente heeft dat verzoek afgewezen. Aan de last onder dwangsom heeft het college ten grondslag gelegd dat de bouwwerken op de groenstrook in strijd zijn met het bestemmingsplan en dat geen omgevingsvergunning is verleend voor de bouwwerken. Bij het besluit op bezwaar heeft het college de last, conform het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar, in stand gelaten.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 02-11-2022
CiteertitelAB 2023/97
SamenvattingPartiŽle bouwvrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van respectievelijk 13 september 2021 en 16 september 2021 hebben de minister van EZK en de minister van BZK het inpassingsplan "Porthos transport en opslag van CO2" vastgesteld. Bij besluit van 22 september 2021 heeft de minister van EZK aan N.V. Nederlandse Gasunie een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen, het oprichten en in werking hebben van een compressorstation op een ongenummerd perceel aan de AziŽweg in Rotterdam. In deze uitspraak wordt een oordeel gegeven over de zogenoemde partiŽle bouwvrijstelling, die is geregeld in artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming en artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming. Deze artikelen zijn op 1 juli 2021 in werking getreden. De regeling komt erop neer dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door een aantal specifiek aangewezen activiteiten van de bouwsector niet meer afzonderlijk hoeft te worden onderzocht en beoordeeld. De ministers hebben deze regeling toegepast bij het nemen van besluiten over het Porthos-project. MOB heeft beroep ingesteld tegen verschillende besluiten die zijn genomen voor het Porthos-project. Daarbij heeft zij aangevoerd dat de regeling van de partiŽle bouwvrijstelling onverbindend is. Zij vreest dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de aangewezen activiteiten van de bouwsector leidt tot een aantasting van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 25-08-2021
CiteertitelAB 2023/98
SamenvattingZorgtoeslag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2018 heeft de Belastingdienst/Toeslagen over het toeslagjaar 2016 de zorgtoeslag vastgesteld op nihil, het kindgebonden budget vastgesteld op 327,00 en 683,00 aan uitbetaalde voorschotten teruggevorderd en de kinderopvangtoeslag vastgesteld op 7.227,00 en 229,00 aan uitbetaalde voorschotten teruggevorderd. [appellante] ontving in 2016 voorschotten zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen heeft uiteindelijk de definitieve bedragen van de toeslagen vastgesteld en op basis daarvan een gedeelte van de uitbetaalde voorschotten teruggevorderd. Bij die vaststelling heeft de Belastingdienst/Toeslagen [persoon] voor het toeslagjaar 2016 als toeslagpartner aangemerkt. [appellante] is het daar niet mee eens. Aan de afzonderlijk per toeslag genomen besluiten van 11 mei 2018 heeft de Belastingdienst/Toeslagen ten grondslag gelegd dat [persoon] de toeslagpartner van [appellante] is.
AnnotatorJ.E. van den Brink , D.K. Jongkind
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Oost-Brabant 15-12-2022
CiteertitelAB 2023/99
SamenvattingOnbepaald verzoek, dus geen aanvraag. Vermeende lozing van vislood.
Samenvatting (Bron)Betreft weigering van waterschap om een preventieve last onder dwangsom op te leggen voor toekomstige viswedstrijden voor het vissen met lood. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een aanvraag is bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb omdat het verzoek om handhaving onvoldoende gespecificeerd is. Ter voorlichting van partijen merkt de rechtbank op dat als tijdens viswedstrijden lood in het oppervlaktewater terecht komt, naast de sportvisser die het lood heeft geloosd, een visvereniging die de wedstrijd organiseert als overtreder kan worden aangemerkt. Als een visvereniging beschikt over een vergunning om lood te lozen, is geen sprake van een overtreding van artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet. Als een visvereniging niet beschikt over een lozingsvergunning, maar wel over een reglement waarin het gebruik van lood tijdens wedstrijden is verboden, kan op grond van artikel 5:7, eerste lid, van de Awb geen preventieve last worden opgelegd. In dat geval dreigt geen klaarblijkelijk gevaar op een overtreding omdat de visvereniging al maatregelen heeft getroffen om de lozing van lood tijdens de wedstrijden te voorkomen.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:5462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 11-11-2022, A2022/4051
CiteertitelAB 2023/100
SamenvattingOnderzoek en rapport van onafhankelijk psychiater naar alcoholmisbruik voldoen niet aan eisen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2022:162
Artikel aanvragenVia Praktizijn