Pensioen Jurisprudentie

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
Datum 11-04-2023
Aflevering 3
RubriekPensioenwet
TitelHoge Raad 29-11-2019
CiteertitelPJ 2023/29
SamenvattingWerkgever wijzigt pensioenregeling door een werknemersbijdrage in te voeren. Geen voldoende zwaarwichtig belang aangenomen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding, art. 7:613 BW. Wijziging verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak. Op dezelfde datum heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de parallelzaken 18/02225, 18/02226 en 18/02236.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 17-01-2023
CiteertitelPJ 2023/30
SamenvattingPensioenfonds kan niet worden gehouden aan de informatie over de hoogte van het pensioen. Het reglement is bepalend voor het recht op pensioen.
Samenvatting (Bron)Geen gerechtvaardigd vertrouwen van pensioengerechtigde op informatie van het pensioenfonds. Geen schade geleden door gestelde schending van informatieplicht door het pensioenfonds.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2023:329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 24-01-2023
CiteertitelPJ 2023/31
SamenvattingWerkgever had na overgang onderneming de pensioenvoorziening voor werknemer moeten voortzetten.
Samenvatting (Bron)Tussenarrest. Werknemer heeft na overgang van onderneming aanspraak op diverse arbeidsvoorwaarden, waaronder onderbrengen pensioen. Beroep op klachtplicht faalt. Hof wil opgave pensioenuitvoerder. Redelijk voorstel tot wijziging bonusregeling.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2023:121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2023
CiteertitelPJ 2023/32
SamenvattingWerkgever mocht niet aannemen dat de werknemers stilzwijgend welbewust met een wijziging van de premieverdeling hebben ingestemd. Werknemers hebben evenwel hun recht verwerkt hiertegen op te komen.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen werkgever en (voormalig) werknemers over wijziging van de premielastverdeling in een pensioenreglement. Beroep op rechtsverwerking slaagt. Stilzitten leidt tot rechtsverwerking, omdat op grond van de omstandigheden van het geval redelijkerwijs een bepaald handelen van (voormalig) werknemers had mogen worden verwacht en omdat de werkgever in een nadelige positie is gekomen (HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574).
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2023:835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 01-03-2023
CiteertitelPJ 2023/33
SamenvattingWerkgever komt onderbrengingsplicht niet na. Schade is gelijk aan niet-betaalde werkgeverspremie.
Samenvatting (Bron)Vordering van wn tot nakoming pensioenregeling door wg. Wg toerekenbaar tekortgeschoten in verplichting om pensioen deugdelijk onder te brengen. Wn heeft recht op schadevergoeding gelijk aan de hoogte van de werkgeverspremie.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2023:1445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKifid 01-11-2022, 2022-0919
CiteertitelPJ 2023/34
SamenvattingBij de variabele uitkering is de verzekeraar op grond van de Pensioenwet gebonden aan de risicovrije rente bij de projectierente.
LinkVolledige tekst uitspraak (kifid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet Bpf 2000
TitelRechtbank Den Haag 10-01-2023
CiteertitelPJ 2023/35
SamenvattingHet verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds kent geen hoofdzaak-eis in de werkingssfeerbepaling. Niettemin kan een zekere ondergrens van toepassing zijn.
Samenvatting (Bron)Bij een verplichtstellingsbesluit tot (verplichte) deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds, dat geen hoofdzakelijkheidscriterium kent, kan niettemin een zekere ondergrens van toepassing zijn. Waar de ondergrens getrokken moet worden hangt onder meer af van het aandeel van de betreffende activiteiten ten opzichte van het geheel en/of de betreffende activiteiten tot de hoofdactiviteiten van de betreffende onderneming behoren of niet.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:3046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelHoge Raad 16-12-2022
CiteertitelPJ 2023/36
SamenvattingAdvies om gegarandeerd nominaal pensioen over te dragen naar pensioen in vorm van beleggingsverzekering met resultaat dat het uiteindelijke pensioen veel lager is. Onvoldoende voorlichting over risico dalende renten en niet afdoende ingegaan op combinatie van beleggings- en renterisico.
Samenvatting (Bron)Financieel recht. Beroepsaansprakelijkheid pensioenadviseur voor advies om kapitaal gegarandeerd pensioen in te brengen in beleggingsverzekering. Verplichting tot voorlichting over beleggingsrisico en risico daling rekenrente? Causaal verband, motivering, combinatie beleggingsrisico en rekenrenterisico.
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1872
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2023
CiteertitelPJ 2023/37
SamenvattingIs er schenden zorgplicht door voor pensioenaanvulling belegging in een aandelenfonds in plaats van een garantiefonds te adviseren? Neen, oordeelt het hof.
Samenvatting (Bron)Particulier investeert op meerdere momenten in belegpensioenpolis. Belegd vermogen vervroegd en met verlies uitgekeerd. Schending zorgplicht door bank wegens advisering?
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2023:524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRechtbank Limburg 01-02-2023
CiteertitelPJ 2023/38
SamenvattingBij samenloop van gronden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte en wegens bereiken pensioenleeftijd moet een goed werkgever de voor de werknemer meest gunstige grond kiezen.
Samenvatting (Bron)Samenloop opzegging wegens 104 weken ziekte en bereiken pensioenleeftijd. Verschil is de transitievergoeding. Kantonrechter oordeelt dat goed werkgeverschap inhoudt dat de voor werknemer meest gunstige opzegging wordt gehanteerd. Dat leidt in dit geval tot afwijzing van aanspraak op transitievergoeding.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2023:784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 13-02-2023
CiteertitelPJ 2023/39
SamenvattingInstemmingsbesluit DNB met portefeuilleoverdracht herroepen, want opdracht van DNB tot mededeling van de voorgenomen overdracht in Staatscourant en drie dagbladen neemt onvoldoende belang van polishouders in acht. Persoonlijk schrijven vereist.
Samenvatting (Bron)Beroep van polishouders tegen instemming van DNB met de portefeuilleovergang van Optas naar Aegon. Op grond van artikel 3:119, eerste lid, van de Wft geeft DNB opdracht aan de levensverzekeraar om van de voorgenomen portefeuilleovergang mededeling te doen in de Staatscourant en op andere door DNB te bepalen wijze. Daarbij doet DNB mededeling van de termijn waarbinnen de betrokken polishouders zich bij DNB schriftelijk tegen de overgang kunnen verzetten. Op grond van het tweede lid van dit artikel verleent DNB geen instemming indien een vierde of meer van de polishouders zich binnen deze termijn tegen de voorgenomen portefeuilleovergang heeft verzet. Op grond van de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 3:119, eerste lid, van de Wft is de rechtbank van oordeel dat op andere door DNB te bepalen wijze moet worden gelezen als op andere door DNB in het belang van de polishouders te bepalen wijze. Hieruit volgt dat DNB niet geheel naar eigen inzicht kan bepalen op welke (andere) wijze de levensverzekeraar van de voorgenomen portefeuilleovergang mededeling moet doen, maar daarbij te allen tijde het belang van de polishouders voor ogen moet houden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft DNB met haar opdracht aan Optas/Aegon om van de voorgenomen portefeuilleovergang mededeling te doen in de Staatscourant en in drie landelijke dagbladen onvoldoende oog gehad voor het belang van de polishouders en dus een onjuiste toepassing gegeven aan artikel 3:119, eerste lid, van de Wft. DNB had in het belang van de polishouders aan Optas/Aegon de opdracht moeten geven om alle polishouders persoonlijk aan te schrijven over de voorgenomen portefeuilleovergang, de mogelijkheid van verzet daartegen en de verzettermijn. Wat betreft de inhoud van de mededeling van Optas/Aegon is de rechtbank van oordeel dat de polishouders, voor zover deze mededeling hen al heeft bereikt, hiermee niet deugdelijk zijn ge´nformeerd over de voorgenomen portefeuilleovergang. Weliswaar volgt uit artikel 3:119, eerste lid, van de Wft niet dat bij de mededeling over de voorgenomen portefeuilleovergang een gedetailleerd inzicht moet worden gegeven in de (eventuele) gevolgen daarvan, maar dit neemt niet weg dat, als de door de verzekeraar overgelegde ontwerpteksten van de mededeling informatie over die gevolgen bevatten, DNB bij de beoordeling daarvan in het belang van de polishouders erop moet toezien dat deze informatie objectief en evenwichtig is, alvorens aan de levensverzekeraar de opdracht te geven als bedoeld in artikel 3:119, eerste lid, van de Wft. Daarin is DNB in dit geval tekortgeschoten. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit en herroept het instemmingsbesluit.
AnnotatorS.H. Kuiper
UitspraakECLI:NL:RBROT:2023:914
Artikel aanvragenVia Praktizijn