Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 21-04-2023
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelLoopt de bestuursrechtspraak vast door een overmaat aan onzinzaken?
CiteertitelNTB 2023/126
SamenvattingDe rechtspraak lijkt vast te lopen. Te veel zaken, te weinig middelen. Als die analyse klopt, zijn er twee oplossingen: zorgen dat er meer geld komt, of minder zaken. Folkert Jensma stelt in zijn NRC-rubriek Recht & Onrecht de vraag of voor alle zaken die de rechter op zijn bureau krijgt of ter zitting behandelt, geldt dat zijn bemoeienis met die zaak van meerwaarde is en of bepaalde categorieën zaken niet beter door een andere instantie dan de rechter kunnen worden beslist.
Auteur(s)A.T. Marseille
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe Grijsaard en de Jongeling en de rechtsstatelijke zorgplicht
CiteertitelNTB 2023/127
SamenvattingWanneer een jurist naar de dichter en advocaat Marsman (1899-1940) verwijst, is dat meestal naar zijn gedicht met als titel ‘Herinnering aan Holland’. Hoewel ook dat gedicht prachtig is, roept het hier te bespreken preadvies van Ippel & Scheltema bij mij een associatie met een ander prachtig gedicht van Marsman op. De titel van dat gedicht is met de titel van mijn bijdrage al duidelijk, namelijk: ‘De Grijsaard en de Jongeling’.3 Misschien dat de lezer het moeilijk wil geloven, maar de titel van dat gedicht komt niet bij me op doordat de preadviseurs Ippel & Scheltema zowel in leeftijd als haarkleur van elkaar verschillen.
Auteur(s)R. Ortlep
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelBouwen aan een dienstbare informatiehuishouding. Hebben we met een Algemene Informatiewet het noodzakelijke instrument in handen?
CiteertitelNTB 2023/128
SamenvattingWanneer wordt geschreven over de verzameling en verwerking van informatie door de overheid, wordt vaak verwezen naar het bekende adagium van Francis Bacon: ‘‘informatie is kennis en kennis is macht’’. En niet ten onrechte. Het adagium geeft immers kernachtig weer welk risico informatieverzameling- en verwerking door de overheid met zich mee kan brengen. Als kennis een vorm van macht is, ‘‘dan staat kennis met betrekking tot personen gelijk aan macht over personen.’’ Zet de overheid haar informatiemacht verkeerd in, dan kunnen de rechten en vrijheden van burgers in het gedrang komen. Het mag dus niet verbazen dat de verzameling en verwerking van informatie door de overheid van oudsher met een zekere argwaan wordt benaderd.
Auteur(s)F. Çapkurt , J.E.J. Prins
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelZorgen over zorgplichten in het omgevingsrecht
CiteertitelNTB 2023/129
SamenvattingHet preadvies voor de VAR in 2023 van de hand van Anna Collignon gaat over zorgplichten in het omgevingsrecht en belooft in de ondertitel ‘het ontrafelen van een duizenddingendoekje en een aanzet naar een rechtszekerder gebruik’. Aan de hand van twee eenvoudig ogende onderzoeksvragen (Wat is een zorgplicht binnen het omgevingsrecht? Hoe kan deze het beste worden toegepast?) is het preadvies structuur meegegeven. Ontrafelen is een activiteit waarin een jurist als Collignon uitblinkt. Na een rijke beschouwing van de in het verleden geopperde definities van zorgplichten in hoofdstuk 2 van het preadvies, bespreekt Collignon in hoofdstuk 3 de functies die de regelgever als ratio voor invoering van een zorgplicht kan overwegen, om te achterhalen met welk doel deze door de regelgever kunnen worden ingezet en in welke situaties. Vervolgens verlegt Collignon haar aandacht naar de daadwerkelijke zorgplichtachtige bepalingen in het huidige omgevingsrecht (hoofdstuk 4) en naar de regeling die vanaf 1 januari 2024 in werking zal treden met de komst van de Omgevingswet (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 komt Collignon tot haar aanbevelingen, inclusief een voorzichtige en beperkte aanzet tot een rechtszekerder gebruik.
Auteur(s)K.J. de Graaf , G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelEen zorgvuldige invulling van de zorgplicht vraagt meer dan alleen een juridisch perspectief
CiteertitelNTB 2023/130
SamenvattingIn zijn preadvies definieert Stijnen, in lijn met het rapport Ruimte voor zorgplichten van de interdepartementale werkgroep, de term zorgplicht als een gedragsnorm die verplicht tot het betrachten van zorg voor een bepaald, door de wetgever geformuleerd belang, die zodanig algemeen geformuleerd is dat de normadressaat meerdere, zelf te kiezen, rechtmatige gedragsalternatieven openstaan en waarvan het de bedoeling is deze langs publiekrechtelijke weg te handhaven. Een dergelijk ruim geformuleerde norm zal bij de gemiddelde jurist enige huiver oproepen. Hoe kan immers zeker worden gesteld dat aan een dergelijke ruime zorgplicht wordt voldaan?
Auteur(s)F. de Vries
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2023/131
SamenvattingMet onder meer aandacht voor HvJ EU 2 maart 2023, nr. C-432/21 (Commissie v. Polen), ECLI:EU:C:2023:139, waarin Polen in een verdragsschendingsprocedure wordt veroordeeld, omdat het land in strijd met artikel 9 lid 2, Verdrag van Aarhus niet de wettelijke bepalingen heeft vastgesteld die noodzakelijk zijn om te verzekeren dat milieuorganisaties zich tot een gerecht kunnen wenden met een verzoek tot daadwerkelijke toetsing van de materiële en formele rechtmatigheid van bosbeheerplannen in de zin van de Poolse Boswet. Voor dit oordeel is van belang dat de hoogste Poolse bestuursrechter beroepen van milieuorganisaties tegen de ministeriële goedkeuring van de plannen niet-ontvankelijk verklaart, omdat hij deze beslissingen aanmerkt als handelingen van interne aard en niet als appellabele bestuursbesluiten.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
UitspraakECLI:EU:C:2023:139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2023/132
SamenvattingMet onder aandacht voor een Woo-zaak. Een verzoek om publieke informatie kan worden ingediend bij een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Dit kon voorheen op grond van artikel 3 lid 1 Wob en nu op grond van artikel 4.1 lid 1 Woo. Een Afdelingsuitspraak betreft een verzoek om openbaarmaking van alle documenten over het vervolg van het vijfjarige Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval dat door de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) is uitgevoerd. In de uitspraak staat de vraag centraal of COVRA, een 100% staatsdeelneming die geen bestuursorgaan (artikel 1:1 lid 1 Awb) is, een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzaam bedrijf is.
Auteur(s)N. Jak , L.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:184
Artikel aanvragenVia Praktizijn