Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 28-04-2023
Aflevering 3
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Overijssel 24-01-2023
CiteertitelJIN 2023/40
SamenvattingOpleiding, Studie, Terugbetaling, Gereglementeerd beroep, Arts.
Samenvatting (Bron)Bedrijfsarts in opleiding moet aanzienlijk deel van studiekosten aan werkgever terugbetalen. Geen verplichte scholing in de zin van artikel 7:611a lid 2 BW. Kosten van supervisie deels afgewezen, omdat studiekostenbeding op dit punt onvoldoende duidelijk was.
AnnotatorM.C. van Koppen , A. Olsthoorn
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2023:336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-01-2023
CiteertitelJIN 2023/41
SamenvattingGeen belanghebbenden, Art. 798 lid 1 tweede volzin Rv, Art. 798 lid 1 eerste volzin Rv.
Samenvatting (Bron)artikel 798 lid 1 Rv, belangenhebbenden, beroep op family life, ontvankelijkheid.
AnnotatorF.R. Menso
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2023:134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 26-01-2023
CiteertitelJIN 2023/42
SamenvattingVergoedingsrecht, Huwelijksvoorwaarden, Kosten huishouding.
Samenvatting (Bron)Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, vergoedingsrecht.
AnnotatorM.J.E.M. Wielinga-van Dillen
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2023:242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 09-02-2023
CiteertitelJIN 2023/43
SamenvattingNiet-wijzigingsbeding partneralimentatie, Wijziging kinderalimentatie, Stiefkinderen buiten beschouwing gelaten.
Samenvatting (Bron)Verzoek man wijziging partnerbijdrage na overeengekomen niet-wijzigingsbeding dat een jaar geleden is overeengekomen. Niet-wijzigingsbeding wordt niet doorbroken. Wijziging kinderbijdrage waarbij stiefkinderen van de man buiten beschouwing worden gelaten.
AnnotatorM.A. Tuls
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2023:1022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 24-02-2023
CiteertitelJIN 2023/44
SamenvattingPrejudiciële vragen, Onderlinge bijdrageplicht (draagplicht) van hoofdelijke schuldenaren in concernverhouding.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Onderlinge bijdrageplicht (draagplicht) van hoofdelijke schuldenaren (art. 6:10 BW) in concernverhouding.
AnnotatorS.W. Claassen
UitspraakECLI:NL:HR:2023:295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInsolventierecht
TitelGerechtshof Den Haag 08-11-2022
CiteertitelJIN 2023/45
SamenvattingAansprakelijkheid bank jegens derden (niet-cliënten), Zorgplicht, Moest bank op de hoogte zijn van ontbinding en faillissement van cliënt?, Pauliana buiten faillissement.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid bank jegens derden (niet-cliënten). Zorgplicht. Moest bank op de hoogte zijn van ontbinding en faillissement van cliënt? Pauliana buiten faillissement.
AnnotatorT. Hekman
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2022:2274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 15-12-2022
CiteertitelJIN 2023/46
SamenvattingEnquęteprocedure, Verzoek aanvullende onmiddellijke voorzieningen, Uitgifte aandelen bij onderhandse akte.
Samenvatting (Bron)OK; Enquete; verzoek aanvullende onmiddellijke voorzieningen; 2:349a lid 2 BW
AnnotatorE.P.C. Duinkerke
LinkVolledige tekst annotatie (Dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2022:3706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 24-02-2023
CiteertitelJIN 2023/47
SamenvattingGrievenstelsel, Grenzen van rechtsstrijd, Uitleg van uitspraak, Toepasselijkheid Weens Koopverdrag.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Internationale koopovereenkomst met betrekking tot roerende zaken. Heeft rechter in hoger beroep ten onrechte ambtshalve toepassing gegeven aan Weens Koopverdrag? Beroep op dwaling verworpen onder miskenning van begrip juiste voorstelling van zaken (art. 6:228 BW)?
AnnotatorE.J.H. Zandbergen , S. Lubberhuizen
UitspraakECLI:NL:HR:2023:313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 24-02-2023
CiteertitelJIN 2023/48
SamenvattingVerbintenissenrecht, Verzuim, Fatale termijn, Eisen die gesteld mogen worden aan ingebrekestelling, Procesrecht, Stelplicht en bewijslastverdeling, Passeren bewijsaanbod.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Art. 6:83, aanhef en onder a, BW. Verzuim? Passeren bewijsaanbod.
AnnotatorR.A.G. de Vaan
UitspraakECLI:NL:HR:2023:315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 24-02-2023
CiteertitelJIN 2023/49
SamenvattingOnderlinge bijdrageplicht ex art. 6:10 BW, Hoofdelijk schuldenaar, (In)direct profijt.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Onderlinge bijdrageplicht (draagplicht) van hoofdelijke schuldenaren (art. 6:10 BW) in concernverhouding.
AnnotatorE.J.H. Zandbergen , H.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2023:295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRechtbank Den Haag 23-12-2022
CiteertitelJIN 2023/50
SamenvattingExcuses slavernijverleden, Onrechtmatige overheidsdaad, Maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm, Ethische kwestie, Rechterlijke terughoudendheid.
Samenvatting (Bron)Deze zaak gaat over het voornemen van het kabinet om op 19 december 2022, te weten voor de start van het herdenkingsjaar 2023, excuses te maken voor het slavernijverleden van Nederland. Eiseressen vinden dat gedaagde (hierna ook: de Staat) onrechtmatig heeft gehandeld door dit op een zo korte termijn en eenzijdig te bepalen. Zij menen onder meer dat de Staat zou moeten wachten op de resultaten van een nog lopend onderzoek, belangenorganisaties (zoals eiseressen) hierbij zou moeten betrekken en een meer geschikte datum zou moeten kiezen, zoals 1 juli 2023. Eiseressen willen dat met dit kort geding bereiken. De voorzieningenrechter benadrukt dat er een juridische basis moet zijn om de Staat te verbieden om op 19 december 2022 zijn excuses uit te spreken. Die basis is er niet. Van onrechtmatig handelen van de Staat is geen sprake in dit geval. De Staat wil iets doen waartoe hij zich moreel verplicht acht, maar wat niet juridisch kan worden afgedwongen. Het gaat om een puur ethische kwestie en de Staat dient zelf te bepalen hoe hij een en ander daarbij wenst vorm te geven. De rechter kan daarin niet ingrijpen.
AnnotatorR. van der Hulle
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2022:14035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 27-09-2022
CiteertitelJIN 2023/51
SamenvattingAanwijzing sociale zekerheidsfraude, Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie, Bestuursstrafrecht.
Samenvatting (Bron)Bijstandsfraude door vermogen/onroerend goed in buitenland te verzwijgen (art. 227b Sr). Verweer dat OM n-o is in vervolging omdat benadelingsbedrag is gebleven onder bedrag waarbij volgens Aanwijzing sociale zekerheidsfraude in beginsel bestuursrechtelijke afdoening plaatsvindt. Dient leenbijstand te worden aangemerkt als nadeel in de zin van Aanwijzing? s Hofs oordeel dat ook ten onrechte aan verdachte verleende bijstand die de vorm had van een geldlening onder verband van krediethypotheek, kan worden aangemerkt als nadeel in de zin van Aanwijzing, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De enkele omstandigheid dat ook zonder het begaan van tlgd. feit op verdachte de verplichting rustte die bijstand terug te betalen omdat dit een lening betreft, staat daaraan niet in de weg. Volgt verwerping.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 06-12-2022
CiteertitelJIN 2023/52
SamenvattingOngecontroleerd bezit van computer in strijd met wet of algemeen belang?
Samenvatting (Bron)Art. 36d Sr. Onttrekking aan het verkeer van Medion computer toereikend gemotiveerd? HR: hof heeft t.a.v. de onttrekking overwogen dat een geenszins denkbeeldige kans bestaat dat er op die computer kinderpornografisch materiaal staat, omdat niet blijkt dat het onderzoek door de politie van die computer zodanig volledig is geweest dat voldoende kan worden uitgesloten dat daarop nog verborgen of alleen bij uitvoeriger onderzoek traceerbaar kinderpornografisch materiaal staat. Daarmee heeft hof zijn oordeel dat het ongecontroleerde bezit van de computer in strijd is met de wet of met het algemeen belang, ontoereikend gemotiveerd. Ook de enkele door hof in aanmerking genomen omstandigheid dat verdachte de computer heeft gebruikt voor het maken van back-ups van de computer van het merk HP Pavilion, met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan en waarop zich kinderpornografische afbeeldingen bevonden, kan dat oordeel niet dragen. Volgt (partiële) vernietiging en terugwijzing. Vervolg op HR:2018:2143.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 21-02-2023
CiteertitelJIN 2023/53
SamenvattingWas levensgevaar voor anderen naar algemene ervaringsregels voorzienbaar?
Samenvatting (Bron)Levensgevaar te duchten van beschadiging leegstaande woning door gasleidingen weg te nemen (art. 170.2 Sr) en poging teweegbrengen ontploffing (art. 157.2 Sr). Bewijsklacht te duchten levensgevaar voor ander a.b.i. art. 157 en 170 Sr. Was levensgevaar voor anderen t.t.v. bewezenverklaarde gedragingen naar algemene ervaringsregels voorzienbaar? Voor het te duchten levensgevaar voor een ander, ex art. 157 en 170 Sr, is vereist dat dit gevaar t.t.v. bewezenverklaarde gedragingen naar algemene ervaringsregels voorzienbaar moet zijn geweest. Dit gevaar kan dus ook voorzienbaar zijn als het t.t.v. bewezenverklaarde gedragingen weliswaar nog niet maar a.g.v. die gedragingen wel op een later moment te duchten is. Hof heeft vastgesteld dat verdachte uit leegstaande woning gasleidingen heeft verwijderd, waarna hij woning heeft verlaten. Als gevolg daarvan is gas uitgestroomd en blijven uitstromen, waarbij direct sprake moet zijn geweest van een luid sissend geluid en een sterke gaslucht. Door dit uitstromende gas is in de woning en de belendende woning groot explosiegevaar, en daarmee een zeer gevaarlijke situatie, ontstaan. Verder heeft hof vastgesteld dat na bewezenverklaarde gedragingen personen in de woning en in de directe omgeving daarvan aanwezig zijn geweest. Daarnaast moesten bewoners van andere, naastgelegen woning hun woning verlaten vanwege dit explosiegevaar. In het licht van deze vaststellingen getuigt s hofs oordeel dat t.t.v. bewezenverklaarde gedragingen naar algemene ervaringsregels levensgevaar voor anderen voorzienbaar was, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is het toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2023:230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHvJ EU 22-09-2022, C-159/21
CiteertitelJIN 2023/54
SamenvattingGeheime informatie, Nationale Veiligheid, Inzage dossier, Beperkte kennisneming, Kennisneming door rechter, Recht op tegenspraak, Behoorlijk bestuur. G.M. tegen Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 september 2022.#GM tegen Orsz?gos Idegenrend?szeti F?igazgat?s?g e.a.#Prejudici?le verwijzing - Gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid - Richtlijn 2011/95/EU - Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt - Intrekking van de status - Richtlijn 2013/32/EU - Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming - Gevaar voor de nationale veiligheid - Stellingname door een gespecialiseerd adviesorgaan - Toegang tot het dossier.#Zaak C-159/21.
AnnotatorC.A.F.M. Grütters
UitspraakECLI:EU:C:2022:708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 30-09-2022
CiteertitelJIN 2023/55
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad, Besluitaansprakelijkheid, Causaal verband, Peilmoment.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Causaal verband. Peilmoment voor vaststellen c.s.q.n.-verband (HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510 (X/Gemeente Sluis)).
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2022:1334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 06-10-2022
CiteertitelJIN 2023/56
SamenvattingBesluit, Mededeling van informatieve aard.
Samenvatting (Bron)Het college heeft het bezwaar tegen het WhatsApp-bericht terecht niet-ontvankelijk verklaard. De zinsnede uit het WhatsApp-bericht Dat was de laatste verlenging is niet gericht op rechtsgevolg.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:2146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 11-10-2022
CiteertitelJIN 2023/57
SamenvattingBelangenafweging niet in strijd met evenredigheidsbeginsel, Bijstand terecht herzien en teruggevorderd, Appellant niet tekortgedaan, Geen onevenwichtige belangenafweging, Minder intensieve toetsing is op haar plaats.
Samenvatting (Bron)Bijstand terecht herzien en teruggevorderd. De uitkomst van de belangenafweging is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Het college heeft de bijstand herzien en teruggevorderd. Daaraan ligt niet een schending van de inlichtingenverplichting ten grondslag. Het betreft een discretionaire bevoegdheid om een gemaakte fout in de bijstandsverlening te herstellen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in de uitspraak van 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, een kader geformuleerd voor de toetsing van op een discretionaire bevoegdheid berustende besluiten aan het evenredigheidsbeginsel. De Raad sluit zich daarbij aan. Verschillende aspecten, mede in aanmerking genomen de hoogte van het teruggevorderde bedrag, leiden ertoe dat de Raad de aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde belangenafweging minder intensief aan het evenredigheidsbeginsel toetst. Terugvordering van het teveel aan ontvangen bijstand is een noodzakelijk en geschikt middel om het gerechtvaardigde doel, de goede besteding van gemeenschapsgeld, te bereiken. Appellante is zeker niet tekort gedaan en het college heeft geen blijk gegeven van een onevenwichtige belangenafweging.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:CRVB:2022:2207
Artikel aanvragenVia Praktizijn