Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 02-05-2023
Aflevering 15 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2023/1076
SamenvattingOntwikkelingen in het vermogensrecht doen zich voornamelijk in de jurisprudentie voor. En daaruit was het weer volop oogsten deze kroniekperiode. Gelukkig is er ook veel literatuur verschenen die helpt de ontwikkelingen te duiden. Ook die komt in deze kroniek ruimschoots aan bod. In het aldus ontstane rijkgeschakeerde palet van het vermogensrecht menen auteurs toch een rode draad te kunnen ontwaren.
Auteur(s)E. van Wechem , J.G.J. Rinkes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2023/1077
SamenvattingOpnieuw kan worden geconstateerd dat het bestuursrechtelijke debat vooral is gericht op responsiviteit, evenredigheid en maatwerk. Nadat de bestuursrechters stappen hebben gezet richting een indringendere toetsing van overheidsbesluiten en regelgeving aan onder andere het evenredigheidsbeginsel, is nu ook op het gebied van de wetgeving concrete actie gaande: het wetsvoorstel ‘Wet waarborgfunctie Awb’ is in preconsultatie gebracht.
Auteur(s)T. Barkhuysen , W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (Stibbeblog.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2023/1078
SamenvattingNaast de oorlog in Oekraďne en de voortslepende politieke discussies over het stikstofbeleid, de opvang van vluchtelingen en de aardbevingsschade, brak ook de strafrechtelijke actualiteit een aantal malen door in de hoofdlijnen van het nieuws. Dat gebeurde door een aantal uiteenlopende gebeurtenissen die sprekende beelden opleverden. Die volgen in vogelvlucht in de inleidende beschouwingen van deze kroniek. Vervolgens worden in de gebruikelijke rubrieken (beleid en onderzoek, wetgeving en rechtspraak) de overige strafrechtelijke actualiteiten van het afgelopen half jaar besproken.
Auteur(s)J. Nan , P. Verrest , C. van der Vis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het ondernemingsrecht
CiteertitelNJB 2023/1079
SamenvattingOok dit jaar weer veel aandacht voor regelgevingsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, die zich langzamerhand ontwikkelen in de richting van de uitwerking, implementatie en handhaving. Voor ondernemingen gaat dat gepaard met lastige uitdagingen en vragen en ook voor de toezichthouders is de handhaving geen sinecure. En wat is tegen de achtergrond van deze regelgeving de waarde van soft law zoals de Corporate Governance Code?
Auteur(s)H.J. de Kluiver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van de intellectuele eigendom
CiteertitelNJB 2023/1080
SamenvattingHet ruime verbod in IE-zaken blijft mogelijk. Parallelimport blijft een knoeiboel met veel bewijsrisico. Er moet een ‘rechterlijke duurzaamheidstoets’ worden toegepast waardoor er minder producten onnodig worden vernietigd. Verjaring wordt niet gestuit door een procedure die niet tijdig correct is aangebracht. Rechtsverwerking in een handelsnaamzaak kan niet via een merkdepot worden omzeild. De uploadfilterverplichting is niet in strijd met de informatievrijheid omdat deze niet mag leiden tot overblokkering. De auteursrechtelijke bescherming van Amerikaans en Brits design in Nederland blijft nog geruime tijd onduidelijk. Het vermoeden van geldigheid moet een grotere rol gaan spelen in octrooi-kort gedingen. En het Unified Patent Court gaat van start met een grote Nederlandse inbreng.
Auteur(s)D. Visser , S. Dack
LinkVolledige tekst artikel (IPMC.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het gezondheidsrecht
CiteertitelNJB 2023/1081
SamenvattingIn het afgelopen kroniekjaar was er in de gezondheidszorg veel aandacht voor het groeiende tekort aan zorgmedewerkers en het aantal mensen dat lang moet wachten op de gewenste zorg. Het nieuwe kabinet heeft hard gewerkt aan het betaalbaar houden en ontregelen van de zorg. Dat lukt maar deels, ook door de stijgende prijzen van geneesmiddelen. In het verlengde van deze doelen kwam, in samenwerking met zorgpartijen, het Integraal Zorgakkoord tot stand. Ook infectieziekten kwamen en gingen (bijna) gedurende deze kroniekperiode. En de regulering van medische persoonsgegevens gaat op de schop.
Auteur(s)A. Hendriks
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het mededingingsrecht
CiteertitelNJB 2023/1082
SamenvattingDe vormgeving en toepassing van het mededingingsrecht kunnen zich in toenemende en blijvende wereldwijde en Europese belangstelling verheugen. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de wens het toezicht op digitale platforms te intensiveren en te versnellen. In het kroniekjaar werd de inmiddels vastgestelde Digital Markets Act op Europees niveau en in de lidstaten verder uitgewerkt, en werden opnieuw talrijke mededingingszaken gestart waarvan het gedrag en zelfs het businessmodel van de vaak in de Verenigde Staten gevestigde technologiebedrijven ingrijpend worden getoetst.
Auteur(s)W. Knibbeler , T. van Helfteren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Internationaal Publiekrecht
CiteertitelNJB 2023/1083
SamenvattingDe Russische agressieoorlog tegen Oekraďne slaat een lelijke bres in de internationale rechtsorde, maar deze biedt ook de methoden om de wapens te doen zwijgen en te zoeken naar vrede en gerechtigheid. Er zijn nog slechts beperkte pogingen daartoe. Bij de MH17-ramp sluit het net zich steeds dichter om Rusland. Er is de geboorte van een nieuw mensenrecht op een schoon leefmilieu en de sluiting van een uniek nieuw oceaan-milieuverdrag. De internationale gemeenschap legt twee adviesaanvragen voor aan wereldhoven over de stand van het internationale klimaatrecht.
Auteur(s)N. Schrijver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek technologie en recht
CiteertitelNJB 2023/1084
SamenvattingEen woud aan vers aangeplant Europees ‘technologierecht’ moet van de EU het beoogde digitale soevereine gidsland voor tech-regulering maken. Voor de gemiddelde burger is door al die aanplant het bos nauwelijks waarneembaar. Maar aan de hand van onze eigen gidsen, de kroniekschrijvers, ontstaat er licht en zicht
Auteur(s)R. Chavannes , A. Strijbos , D. Verhulst
LinkVolledige tekst artikel (brinkhof.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn