Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-05-2023
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelJuridische aspecten van flexwoningen en modulaire bouw
CiteertitelTBR 2023/52
SamenvattingIn Nederland bestaat een tekort aan (betaalbare) woningen, er bestaat nog geen pasklare oplossing voor deze woningnood, maar daar wordt wel volop over nagedacht. Daarbij spelen veel verschillende aspecten een rol zoals: de schaarse ruimte en de complexiteit rondom het vinden van locaties, de goederenrechtelijke gevolgen van het realiseren van flexwoningen en modulair bouwen en de vraag of het bouwen van flexwoningen al dan niet rendabel is.
Auteur(s) Redactie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLocatieonderzoek en grondbeleid voor flexwoningen
CiteertitelTBR 2023/53
SamenvattingDit artikel gaat in op één van de lastigste problemen rondom de bouw van flexwoningen: het vinden van geschikte locaties en de rol die het gemeentelijk grondbeleid daarbij kan vervullen. De centrale vraag is: wat zijn de mogelijkheden van actief en faciliterend grondbeleid voor de bouw van flexwoningen?
Auteur(s)F.A.M. Hobma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen passende procedure voor flexwoningen
CiteertitelTBR 2023/54
SamenvattingDe bouw van flexwoningen mag zich de afgelopen periode verheugen in een bijzondere belangstelling. Flexwoningen bieden door hun relatief korte bouwtijd en naar verhouding lage productiekosten een welkome aanvulling op de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het vervullen van de omvangrijke en urgente woningbouwopgave. De flexwoningen kunnen na ommekomst van de bepaalde termijn naar elders (binnen dezelfde gemeente) worden verplaatst, worden gedemonteerd zonder dat een nieuwe locatie beschikbaar is of een permanente status verkrijgen op de locatie waar deze aanvankelijk als tijdelijke woningen zijn geplaatst. Een deel van de flexwoningen voldoet aan de technische eisen voor permanente bouw op grond van het Bouwbesluit.
Auteur(s)A.G. Bregman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFlexwoningen en de Woningbouwimpuls: Flexibilisering gewenst
CiteertitelTBR 2023/55
SamenvattingMedio 2022 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving het onderzoeksrapport ‘Flexwoningen als aanvulling op het woningaanbod, Een verkenning van de kansen en obstakels bij het realisatieproces’. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de complexiteit van het bouwen van flexwoningen en beoogt bij te dragen aan realistische verwachtingen omtrent de bouw van dergelijke woningen. Een en ander tegen de achtergrond van de door het Rijk in zijn Nationale Woon- en Bouwagenda (maart 2022) uitgesproken ambitie om tot 2030 jaarlijks 15.000 flexwoningen te bouwen.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
LinkVolledige tekst rapport (pbl.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFlexwoningen en modulaire woningen in het goederenrecht
CiteertitelTBR 2023/56
SamenvattingFlexwoningen kenmerken zich door hun gemakkelijke verplaatsbaarheid. De mogelijkheid van een eenvoudige verhuizing belooft een grotere mate aan vrijheid in dezelfde woning. Op grote schaal als huurwoningen toegepast, kunnen zij tijdelijk de pijn van nijpende woningtekorten verzachten. Modulaire woningen beloven lagere kosten door de productie van pre-fab onderdelen op grote schaal en meer flexibiliteit en levensloopbestendigheid voor bewoners en overheden door het eenvoudige vergroten en verkleinen van modulaire woningen.
Auteur(s)B. Hoops
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Optopper als spil van het woningtekort en de energietransitie? Een rondgang langs het huurrecht, goederenrecht en intellectueel eigendomsrecht bij het gebruik van deze modulaire woonoplossing
CiteertitelTBR 2023/57
SamenvattingFlexwonen: een nieuw begrip voor een oud verschijnsel. Flexibele huisvesting heeft vanuit historisch perspectief bezien een lang tracé. De gedachte gaat al snel uit naar opvang ten tijde van oorlogssituaties en vluchtelingencrises en noodsituaties zoals overstromingen. Het grote nationale woningtekort en het beleidsdoel om 1 miljoen woningen te bouwen voor 2030 maakt flexwonen echter ook op dat vlak een interessante oplossing. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren introduceerde de stimuleringaanpak flexwonen.
Auteur(s)S. van Gulijk , N. van der Ham
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscaalrechtelijke aspecten van flexwonen
CiteertitelTBR 2023/58
SamenvattingWoningen konden in het verleden nagenoeg altijd worden gekwalificeerd als onroerende zaken. Door de opkomst van nieuwe woonconcepten is de kwalificatie echter niet altijd even duidelijk meer, denk hierbij bijvoorbeeld aan waterwoningen, tiny houses en flexwoningen. Met betrekking tot flexwonen is immers het 'tijdelijke karakter' van de woning zelf, de bewoning of het gebruik van een locatie waarop de woning wordt geplaatst kenmerkend. Zodoende is het de vraag of een flexwoning voor fiscale doeleinden kwalificeert als een onroerende zaak.
Auteur(s)M.A. Broekman , N.M. Petri
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelModulair bouwen - een nieuw financieel risico voor de particuliere opdrachtgever?
CiteertitelTBR 2023/59
SamenvattingLangzaam maar zeker verschuiven steeds meer bouwactiviteiten van de bouwplaats naar bedrijfshallen. In gereguleerde klimatologische omstandigheden worden bouwonderdelen geproduceerd. Deze onderdelen worden vervolgens naar de bouwplaats getransporteerd, alwaar de prefabdelen onderdeel gaan worden van het bouwwerk. Prefabonderdelen van voldoende omvang die ook enigszins als losse eenheid gezien kunnen worden, worden ook wel modules genoemd. Denk hierbij aan gevel, dak, complete sanitaire units, verdiepingen en dergelijke. Modulair bouwen is mogelijk voor een diversiteit aan gebouwen, van groot tot klein. Dit artikel spitst zich toe op grondgebonden woningen die gebouwd worden voor particuliere opdrachtgevers.
Auteur(s)F.M. van Cassel-van Zeeland
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet woningtekort en het stikstofprobleem: Twee vliegen in één klap slaan met modulair bouwen en flexwoningen?
CiteertitelTBR 2023/60
SamenvattingHet is inmiddels bijna vier geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar beruchte uitspraak deed over het Programma Aanpak Stikstof. Hierin oordeelde de Afdeling dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag lag niet voldeed aan de eisen die art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn daaraan stelt. Om die reden konden geen toestemmingen worden verleend op basis van het PAS. Sindsdien houdt het stikstofprobleem de gemoederen bezig. Dat komt mede doordat het verlenen van toestemmingen voor activiteiten die een toename van stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige, overbelaste habitats in Natura 2000-gebieden nog steeds moeizaam verloopt. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat vrijwel iedere activiteit met stikstofemissie gepaard gaat, anderzijds met het gegeven dat het merendeel van de voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden overbelast is. Ter illustratie wijs ik op het recente besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant om voorlopig überhaupt geen natuurvergunningen ex art. 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming te verlenen voor activiteiten die tot een toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige, overbelaste habitats leiden.
Auteur(s)R.H.W. Frins
LinkMeer over dit onderwerp (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFlexwonen, modulair bouwen en de bouwregelgeving
CiteertitelTBR 2023/61
SamenvattingIn dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre de bouwtechnische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn toegespitst op de realisatie van flexwoningen en modulaire bouw. De termen ‘flexwoningen’ en ‘modulair bouwen’ worden in de bouwregelgeving niet gehanteerd. Het belangrijkste voor de bouwregelgeving relevante kenmerk van flexwoningen is dat het gaat om woningen in tijdelijke bouwwerken en dat die bouwwerken, en daarmee ook de woningen, verplaatsbaar zijn. De bouwregelgeving geeft daar specifieke regels voor. Modulair bouwen ziet op de manier van bouwen: geprefabriceerde, zo veel mogelijk kant en klare modules worden in de fabriek voorbereid, vervolgens in zijn geheel of in delen naar de bouwplaats getransporteerd, waarna deze met relatief weinig handelingen met elkaar worden verbonden, vaak zelfs tot een meerlaags bouwwerk. Ook bij modulair bouwen is het kenmerk van verplaatsbaarheid relevant.
Auteur(s)J.C. Huijzer , J.P. Pothuis
LinkVolledige tekst besluit (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn