Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 13-05-2023
Aflevering 3
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Noord-Holland 14-12-2022
CiteertitelGJ 2023/34
SamenvattingAfgifte DNA, Verkrijgen zekerheid omtrent biologisch vaderschap, Wettelijk inzagerecht in medisch dossier, Bescherming van persoonsgegevens, Belangenafweging, Recht om te weten van wie je biologisch afstamt, Bescherming privťleven.
Samenvatting (Bron)Recht om te weten van wie men afstamt (artikel 8 EVRM). Afgifte DNA-materiaal ziekenhuis. Belangenafweging met het recht op bescherming van privťleven. Onvoldoende rechtvaardiging m.b.t. persoonlijke identiteit en ontwikkeling. Vordering afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2022:11983
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 02-02-2023
CiteertitelGJ 2023/35
SamenvattingOuderlijk gezag, Vervangende toestemming, Verwijderen keelamandelen, Vaccineren, Minderjarigen, Belang van kind.
Samenvatting (Bron)Geen beŽindiging gezamenlijk ouderlijk gezag, overeenstemming over medische aangelegenheden (na verzoek vervangende toestemming verwijderen keelamandelen), vervangende toestemming voor vaccinaties tot 12 jaar (Rijksvaccinatieprogramma) verleend, 1:253n BW, 1:253a BW
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RBROT:2023:739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Rotterdam 15-03-2023
CiteertitelGJ 2023/36
Samenvatting(Schending) zorgplicht(en) fertiliteitsarts, Onzorgvuldig en/of onrechtmatig handelen, Schadevergoeding, Verjaring, Wettelijk kader, Beroep op verjaring is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, Weging gezichtspunten arrest Van Hese/De Schelde.
Samenvatting (Bron)(Schending) zorgplicht(en) fertiliteitsarts. Verjaring. Wettelijk kader. Beroep op verjaring is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. (Weging) gezichtspunten arrest Van Hese/De Schelde.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2023:2170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 08-02-2023, C2022/1324
CiteertitelGJ 2023/37
SamenvattingVerpleegkundige, Vrijwilligerswerk, Zorgrelatie, Vriendschappelijke relatie, Afkoelingsperiode, Beroepscode, Niet-ontvankelijk, Zorgvrager overleden.
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2023:26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 01-03-2023, C2022/1411
CiteertitelGJ 2023/38
SamenvattingHuisarts, Ouderverstoting, Kindermishandeling, Klager niet-ontvankelijk, Gezag minderjarige ten tijde van indienen klacht, Wettelijk vertegenwoordiger kind, Rechtstreeks belanghebbende.
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2023:42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 20-03-2023, C2022/1492
CiteertitelGJ 2023/39
SamenvattingBedrijfsarts, Onderbouwing belastbaarheid, Informatie van behandelaars, Afstemmen advies met klager, Bewoordingen advies, Gegrond.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2023:52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 17-03-2023, A2022/4593
CiteertitelGJ 2023/40
SamenvattingInzage, Afschrift, Medisch dossier, Nabestaande, Zwaarwegend belang, Financieel belang, Doorbreking medisch beroepsgeheim, KNMG-handreiking, Inzage in medisch dossier door nabestaanden.
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2023:71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 24-03-2023, A2022/4561
CiteertitelGJ 2023/41
SamenvattingInternist, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Onderwijs, Beeldopnames, Ontvankelijk, Doorhaling BIG-register.
AnnotatorJ.H. Hubben
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2023:75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 13-01-2023, Z2022/3997
CiteertitelGJ 2023/42
SamenvattingInternist, Palliatieve of curatieve behandeling, Deelname ORCHESTRA-studie, Dossiervoering, Registratie, Ten onrechte ondergaan behandeling, Berisping.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2023:9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 07-03-2023, Z2022/4148
CiteertitelGJ 2023/43
SamenvattingGZ-psycholoog, Aangaan seksuele relatie met cliŽnt, Klacht gegrond, Voorwaardelijke doorhaling.
AnnotatorJ.H. Hubben
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2023:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 22-03-2023
CiteertitelGJ 2023/44
SamenvattingWetboek van Strafrecht, Zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg, Overlijden van patiŽnte, Dood door schuld zorginstelling.
Samenvatting (Bron)De verdachte wordt veroordeeld ter zake van aan zijn schuld de dood van een ander te wijten zijn, begaan door een rechtspersoon, tot een voorwaardelijke geldboete ter hoogte van 19.500,00, met een proeftijd van 2 jaren.
AnnotatorJ.G. Sijmons
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2023:944
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 21-02-2023
CiteertitelGJ 2023/45
SamenvattingBodemprocedure, Tussenvonnis, Deskundigenonderzoek, Fraude, Declaratie, Gegevens, Inzage, Medewerking, PatiŽntgegevens, Rechtsvoorganger, Beroepsgeheim, Verzekerde.
Samenvatting (Bron)Fraudeonderzoek zorgverzekeraar t.a.v. huisarts. Vordering zorgverzekeraar tot terinzageverschaffing van niet alleen (medische) gegevens van patiŽnten die in de onderzochte periode bij haar verzekerd waren, maar ook die van andere patiŽnten van de huisarts in kwestie. Bereik artikel 87 Zorgverzekeringswet.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2023:226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Den Haag 01-03-2023
CiteertitelGJ 2023/46
SamenvattingBestuurlijke afspraken, Uitleg, Taalkundig, Bedoeling partijen, Verhogen tarieven, Toerekenbare tekortkoming, Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Vordering logopedisten op zorgverzekeraars ivm tarieven. Beroepsgroep en zorgverzekeraars hebben geen juridisch afdwingbare afspraak gemaakt dat kostendekkende tarieven worden betaald. Het ligt wel voor de hand dat daar naar wordt toegewerkt.
AnnotatorT.A.M. van den Ende , J. Eijpe
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:2101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheidsgerecht Gezondheidszorg
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg 14-06-2022, KG 22/07
CiteertitelGJ 2023/47
SamenvattingArbitraal vonnis in kort geding, Radiologen, BeŽindigen samenwerking, Toegangsontzegging, Kwaliteit van zorg, Probleem in samenwerking, Afwijken raad van bestuur van aanbeveling Commissie van onderzoek.
AnnotatorC.W.M. Verberne
LinkVolledige tekst uitspraak (scheidsgerechtgezondheidszorg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheidsgerecht Gezondheidszorg
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg 19-01-2023, SG 22/09
CiteertitelGJ 2023/48
SamenvattingArbitraal vonnis, Toegangsontzegging, Kwaliteit van zorg, Samenwerkingsprobleem, Vordering honorarium vanaf de op non-actiefstelling respectievelijk toegangsontzegging, betaling goodwill & betaling schadevergoeding, Onrechtmatige beŽindiging samenwerkingsovereenkomst en kwaliteitsovereenkomst, Schadeplichtig.
AnnotatorC.W.M. Verberne
LinkVolledige tekst uitspraak (scheidsgerechtgezondheidszorg.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-02-2023
CiteertitelGJ 2023/49
SamenvattingACM, Handhavingsverzoek, Erkenningseisen opleiding gz-psycholoog en psychotherapeut, Niet-economische activiteit, Financiering opleidingen door overheid, Reikwijdte Mededingingswet.
Samenvatting (Bron)ACM heeft het verzoek om handhaving tegen - kort gezegd de erkenningseisen voor de opleidingen tot gz-psycholoog en psychotherapeut terecht afgewezen. Het verzoek valt buiten de reikwijdte van de Mededingingswet. De opleidingen worden geheel of hoofdzakelijk gefinancierd door de overheid via de zogenoemde beschikbaarheidbijdrage. Daarom is geen sprake van een economische activiteit en is ACM niet bevoegd handhavend op te treden.
UitspraakECLI:NL:CBB:2023:68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 28-02-2023
CiteertitelGJ 2023/50
SamenvattingOntbinding cliŽntenraad, Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, Niet toewijsbaar, Behartiging belangen cliŽnten is voldoende, Beroep verworpen.
Samenvatting (Bron)OK; medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen; het gaat om de vraag of de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden op juiste gronden heeft geoordeeld dat er onvoldoende aanleiding bestaat om de cliŽntenraad te ontbinden; het beroep wordt verworpen
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2023:540
Artikel aanvragenVia Praktizijn