Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 16-05-2023
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelWelke grenzen aan groene burgerlijke ongehoorzaamheid?
CiteertitelM en R 2023/38
SamenvattingBurgerlijke ongehoorzaamheid is de “symbolische, niet-gewelddadige overtreding van de wet als protest tegen onrecht” (omschrijving Amnesty International). In ons land vonden tal van dergelijke acties plaats om aandacht te vragen voor belangrijke milieudoelen zoals ambitieuze klimaatactie. Gelet op de heftige wetenschappelijke berichten omtrent de ernstige staat van het klimaat én van natuur en milieu is het goed voorstelbaar dat jongeren maar ook ouderen gemotiveerd zijn om op te komen voor meer bescherming. De vraag is welke strategieën effectief en juridisch houdbaar zijn.
Auteur(s)M.J.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan besparen naar verduurzamen. Actualisatie van de algemene regels over energiegebruik voor milieubelastende activiteiten
CiteertitelM en R 2023/39
SamenvattingEnergiebesparing is, naast de productie van duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening. In deze bijdrage schetsen een actueel overzicht van de stand van zaken rond de energiebesparingsplicht voor inrichtingen en – in de toekomst onder de Omgevingswet – voor milieubelastende activiteiten.
Auteur(s)K. de Graaf , A. Stoetman , H. Tolsma
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-12-2022
CiteertitelM en R 2023/40
SamenvattingRechtszekerheid vereist dat eventuele overhoogte van een aan te leggen dijk duidelijk en navolgbaar in een projectplan moet worden geregeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2018 heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden afgewezen. [appellant] was op dat moment eigenaar van een woning, gelegen aan de [locatie] te Bergen. [appellant] heeft op 20 juni 2018 het dagelijks bestuur verzocht handhavend op te treden tegen het ophogen van een dijk en daarbij behorende dijkovergang ter plaatse van zijn woning en bovengenoemde percelen. De dijk inclusief dijkovergang zouden op basis van het projectplan "Dijkversterking Bergen - Aijen" met 45 cm verhoogd worden, maar zijn door werkzaamheden in ieder geval 85 cm hoger geworden, waardoor volgens [appellant] sprake is van een overtreding van het projectplan. [appellant] heeft het dagelijks bestuur verzocht om handhavend op te treden en te gelasten dat alle werkzaamheden worden gestaakt en alle afwijkingen van het projectplan ongedaan worden gemaakt.
AnnotatorJ.S. Kramer , R.L. Langeveld
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-01-2023
CiteertitelM en R 2023/41
SamenvattingLozingen: geen lozingseisen voor niet-genormeerde stoffen wegens toepassing van waarschijnlijk geschikte techniek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Coöperatie 7LL U.A. een watervergunning verleend voor het brengen van stoffen in de Maas afkomstig van mestverwerkingsinstallatie Zevenellen en het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone voor het plaatsen en behouden van een effluentleiding met lozingsvoorziening aan de westzijde van de rivier de Maas. Op 1 augustus 2018 heeft Coöperatie bij de minister ook een aanvraag ingediend voor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet en artikel 6.5, onder c, voor het brengen van stoffen in de Maas afkomstig van de MVI Zevenellen en het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone voor het plaatsen en behouden van een effluentleiding met lozingsvoorziening aan de westzijde van de Maas ter hoogte van kilometernummer 84.6. Bij besluit van 24 oktober 2019 heeft de minister de aangevraagde watervergunning verleend.
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 09-02-2023
CiteertitelM en R 2023/42
SamenvattingVerzoek intrekking vergunning op grond van art. 5.19 en 2.33 Wabo.
Samenvatting (Bron)Wabo, verzoek tot intrekking van een omgevingsvergunning bouw, afwijken bestemmingsplan en milieu voor een biovergistingsinstallatie. Welke ruimte heeft de vergunninghouder om als derde-partij standpunten in te nemen? Is bij het verlenen van de vergunning uitgegaan van onjuiste gegevens over geur en ammoniak? Moet het stilzitten van de vergunninghouder tot intrekking leiden? Wat is de betekenis van de gewijzigde planologische inzichten van de gemeenteraad als vvgb-orgaan?
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 13-02-2023
CiteertitelM en R 2023/43
SamenvattingGeslaagd beroep op het lex-certa-beginsel.
Samenvatting (Bron)Wet natuurbescherming; Besluit natuurbescherming; Omgevingsverordening Zeeland 2018; Wet dieren. Dierenmishandeling niet bewezen. Vereisten toestemmingsverkaring grondgebuiker bij jacht door leden Wildbeheereenheid. Lex-certa, ontslag van rechtsvervolging in verband met onduidelijke regelgeving en ontbreken jurisprudentie. Economische politierechter geeft met vonnis die duidelijkheid nu wel.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2023:927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-02-2023
CiteertitelM en R 2023/44
SamenvattingBestemmingsplan voor woningbouw, 30km-wegen, analoge toepassing Wgh, inconsistent akoestisch onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Venray het bestemmingsplan "Woningbouw Leunen Zuid" vastgesteld.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 17-02-2023
CiteertitelM en R 2023/45
SamenvattingHet Nevele-arrest van het HvJ EU kan impliceren dat het intrekken van een vergunning een instrument kan zijn om de onwettige gevolgen van de schending van het Unierecht (verzuim opstellen plan-MER voor een plan of programma) ongedaan te maken.
Samenvatting (Bron)SMB-richtlijn, gevolgen Nevele-arrest en Delfzijl-uitspraak voor (bestaande) windparken met een in rechte vaststaande vergunning. Uit het Nevele-arrest moet worden afgeleid dat het intrekken van een vergunning een instrument kán zijn om de onwettige gevolgen van de schending van het Unierecht ongedaan te maken. De inzet van dit instrument moet worden beoordeeld met inachtneming van de Unierechtelijke beginselen van procedurele autonomie, gelijkwaardigheid en doeltreffendheid. Daarbij moet een evenwicht worden gevonden tussen de rechtszekerheid van de exploitant en het vereiste om te komen tot een in het licht van de SMB-richtlijn rechtmatige situatie. De rechtbank oordeelt dat ook de Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken in strijd is met de SMB-richtlijn, zodat dit geen doeltreffende maatregel is als alternatief voor intrekking van vergunningen. In deze zaak over Windplan Blauw is het handhaven van de vergunningen voor de periode tot de beoogde inwerkingtreding van de door de regering te verrichten milieubeoordeling redelijkerwijs een evenwichtige uitkomst, waarbij de tijdelijke overbruggingsregeling als ondergrens de belangen van omwonenden beschermt. Dit oordeel geldt bij de huidige stand van zaken: toekomstige ontwikkelingen kunnen alsnog verplichten tot intrekking of aanpassing van de vergunningen.
AnnotatorT. Rotscheid , M.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 11-07-2022
CiteertitelM en R 2023/46
SamenvattingDe (toenmalige) windturbinenormen in het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn in strijd met de SMB-richtlijn, maar de omgevingsvergunning niet.
Samenvatting (Bron)Deze uitspraak gaat over de gevolgen van het Nevele-arrest voor de omgevingsvergunning van het bestaande windpark De Rietvelden. De windturbinenormen zijn in strijd met de SMB-richtlijn, maar de omgevingsvergunning niet. De omgevingsvergunning hoeft niet te worden ingetrokken.
AnnotatorT. Rotscheid , M.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:2833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 16-03-2023
CiteertitelM en R 2023/47
SamenvattingGrondslag aanvraag kan bij technische ontwikkelingen (art. 2.31 lid 1 onder b Wabo) alleen worden verlaten als het gaat om wijzigingen in de beste beschikbare technieken (BBT).
Samenvatting (Bron)Beroepen tegen vier besluiten, waarin onder meer vergunningvoorschriften worden gesteld en ambtshalve worden gewijzigd. De rechtbank is van oordeel dat niet aan de voorwaarden voor aanscherping van de vergunning is voldaan. De nieuwe technieken waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen volgens verweerder kan worden beperkt, zijn niet de beste beschikbare technieken. Nog niet duidelijk is of nieuwe technieken beschikbaar zijn waarmee eiseres haar uitstoot zoveel kan verlagen als verweerder wenst. De betrokken stoffen voldoen niet aan de definitie van ZZS. Verweerder heeft geen risico-evaluatie uitgevoerd. Verweerder heeft ook onvoldoende gemotiveerd waarom een aantal voorschriften strenger zijn dan de geldende regelgeving. De beroepen zijn gegrond. De rechtbank vernietigt onder meer een deel van de vergunningvoorschriften.
AnnotatorA. Collignon
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:3302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-04-2023
CiteertitelM en R 2023/48
SamenvattingDe rekengrens van 25 km in rekentool AERIUS is aanvaardbaar.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak, onderscheidenlijk tussenuitspraak van 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 heeft de Afdeling de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van deze tussenuitspraak de daarin genoemde gebreken in het tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en het tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (2019), wijziging van het tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (2017) te herstellen met inachtneming van wat over die gebreken in deze tussenuitspraak is overwogen. In deze uitspraak wordt een oordeel gegeven over de rekenafstand van 25 km voor de berekening van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en over het gebruik van het rekenmodel SRM2+ voor depositieberekeningen voor wegverkeer. De rekenafstand is vanaf 20 januari 2022 ook geïmplementeerd in AERIUS Calculator 2021. Dat is het rekenmodel dat bij tracébesluiten en natuurvergunningen voor projecten die stikstofdepositie kunnen veroorzaken moet en bij bestemmingsplannen kan worden gebruikt. Het oordeel van de Afdeling over de rekenafstand is daarom niet alleen van belang voor het TB2021, maar ook voor veel andere projecten.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1299
Artikel aanvragenVia Praktizijn