Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 21-05-2023
Aflevering 4
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Oost-Brabant 31-03-2023
CiteertitelJBO 2023/12
SamenvattingWaterwingebied, Ondergrond.
Samenvatting (Bron)De voorgenomen plaatsing van een netstation in een waterwingebied is in strijd met artikel 2.3 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. In een waterwingebied is het verboden om een constructie aan te brengen op of in de bodem. De plaatsing van een netstation is geen meldingsplichtige activiteit die is uitgezonderd van dit verbod. Toepassing van het verbod leidt niet tot een onbillijkheid van overwegende aard. Daarom heeft het college van GS mogen afzien van toepassing van de hardheidsclausule.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2023:1482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 19-04-2023
CiteertitelJBO 2023/13
SamenvattingZorgplicht, Rubbergranulaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede afwijzend beslist op het verzoek van de Stichting om handhavend op te treden tegen het gebruik van rubbergranulaat als "infill-materiaal" voor kunstgrasvelden van voetbalvereniging Victoria aan de Sportparkweg 8 te Ede. De Stichting heeft het college op 8 juli 2020 verzocht om handhavend op te treden wegens het gebruik van rubbergranulaat als "infill-materiaal" voor de voornoemde velden op de locaties. Volgens haar wordt met dit gebruik artikel 13 van de Wet bodembescherming overtreden, omdat - kort samengevat - uit diverse onderzoeken van RIVM, STOWA en SGS INTRON volgt dat rubbergranulaat uit bodemverontreinigende stoffen bestaat die (kunnen) uitlogen en daarmee een gevaar voor de bodem onder en rondom een kunstgrasveld vormen.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-04-2023
CiteertitelJBO 2023/14
SamenvattingBeschikking, Immobiel, Historisch.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie [locatie A], vastgesteld dat spoedige sanering niet noodzakelijk is en ingestemd met een door [belanghebbende] ten aanzien daarvan ingediend (deel)saneringsplan. [belanghebbende] is voornemens op het perceel [locatie A] een woning te herbouwen en uit te breiden. Daartoe is op 21 januari 2020 aan hem een omgevingsvergunning verleend. In het kader van die omgevingsvergunning is een verkennend bodemonderzoek verricht waaruit bleek dat de locatie sterk verontreinigd is met zink veroorzaakt door historische activiteiten die binnen dit deel van de gemeente Maastricht hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft [belanghebbende] een melding gedaan als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming vanwege zijn voornemen om de bodem ter plaatse van de woning te saneren.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-04-2023
CiteertitelJBO 2023/15
SamenvattingBeschikking, Spoed, GenX.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2021 heeft het college vastgesteld dat op het bedrijfsterrein gelegen aan de [locatie], kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie R, nr. 187, ernstige bodemverontreiniging met PFAS aanwezig is, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Het college heeft voorts besloten dat uiterlijk binnen 6 maanden na inwerkingtreding van het besluit het saneringsplan moet zijn ingediend en uiterlijk binnen 1 jaar na inwerkingtreding van het besluit met de sanering moet worden begonnen. In 2017 zijn door waterkwaliteitsbeheerders verhoogde concentraties GenX-stoffen gemeten in oppervlaktewateren, waaronder de Zuid-Willemsvaart, en in rioolwaterzuiveringsinstallaties. GenX behoort tot de groep poly- en perfluoralkylverbindingen die worden aangeduid als PFAS. Naar aanleiding hiervan is door waterkwaliteitsbeheerders een onderzoek gestart naar de bron ervan. Custom Powders heeft toen bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant gemeld dat zij een potentiŽle bronlocatie is.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1359
Artikel aanvragenVia Praktizijn