Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 01-06-2023
Aflevering 3-4
RubriekAsiel en migratie
TitelEffectieve rechtsbescherming onder de Dublinverordening: een vorm van incrementalisme?
CiteertitelNTER 2023, afl. 3-4
SamenvattingEen Egyptische vreemdeling heeft op 23 december 2019, toen hij nog minderjarig was, een verzoek tot internationale bescherming ingediend in Griekenland en de wens geuit om herenigd te worden met zijn oom in Nederland. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft dat verzoek afgewezen omdat de familieband niet kan worden aangetoond. Eisers hebben hiertegen een ­bezwaarschrift ingediend, dat verweerder niet-ontvankelijk heeft verklaard. Volgens de staatssecretaris biedt de Dublinverordening niet de mogelijkheid om een dergelijk weigeringsbesluit aan te vechten. De rechtbank Haarlem stelt hierover vervolgens prejudiciële vragen. Het Hof van Justitie antwoordt dat de lidstaat die het verzoek krijgt een alleenstaand kind op grond van de Dublinverordening over te nemen verplicht is om te voorzien in een recht van beroep bij een rechterlijke ­instantie tegen zijn weigeringsbesluit.
Auteur(s)K. Zwaan
LinkVolledige tekst artikel (RU.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2022:605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDigitale markten
TitelDe Data Governance Act (DGA): Eigentijds of irrelevant?
CiteertitelNTER 2023, afl. 3-4
SamenvattingEuropese regulering van gegevens is de normaalste zaak van de wereld. Zo kennen we sinds 1995 EU-regels over persoonsgegevens. En sinds 2003 is er een richtlijn over documenten – gegevens – die bij overheden berusten. Die richtlijn is in 2019 laatstelijk bijgewerkt door de Open datarichtlijn. Daarnaast trad EU-verordening 2018/1807 in werking, die een kader schept voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens.
Auteur(s)J.B.A. Gerritsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStaatssteun
TitelFiscale staatssteun door Advance Pricing Agreements: de (tussen)stand van zaken na Fiat
CiteertitelNTER 2023, afl. 3-4
SamenvattingIn de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie in verschillende besluiten vastgesteld dat tax rulings en in het bijzonder Advance Pricing Arrangements steunmaatregelen in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU vormen en deze onverenigbaar met de interne markt verklaard. Over een aantal van deze besluiten is inmiddels door het Gerecht en het Hof van Justitie uitspraak gedaan. Naar aanleiding van het arrest Fiat, het eerste en tot nu toe enige arrest van het Hof van Justitie in deze reeks, worden in dit artikel de belangrijkste uitspraken besproken. De vraag is in hoeverre met de huidige stand van de ­jurisprudentie het staatssteunrecht nog een rol kan ­spelen bij de beoordeling van een tax ruling en Advance ­Pricing Arrangements.
Auteur(s)C.T. Dekker
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEnergie
TitelGasregulering in onzekere tijden
CiteertitelNTER 2023, afl. 3-4
SamenvattingIn het afgelopen jaar heeft de Uniewetgever een aantal maatregelen genomen om de leveringszekerheid en betaalbaarheid van gas te verbeteren. De vraag dringt zich op of de Uniewetgever in de afgelopen jaren wel voldoende gedaan heeft om de leveringszekerheid van aardgas te waarborgen. Om die vraag te beantwoorden bespreken de auteurs de maatregelen die al geruime tijd geleden genomen zijn om de leveringszekerheid te waarborgen. Daarna gaan zij in op de noodmaatregelen die de Uniewetgever in het afgelopen jaar heeft genomen om de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van gas te borgen.
Auteur(s)A. Crespo van de Kooij , B.M. Winters
Pagina70
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsbescherming
TitelHet arrest Luxembourg Business Registers – Beperking van de mogelijkheid tot openbare registers?
CiteertitelNTER 2023, afl. 3-4
SamenvattingHet Hof van Justitie oordeelt dat de publieke toegankelijkheid van het UBO-register in strijd is met het recht op privéleven en bescherming van persoonsgegevens neergelegd in artikel 7 en 8 Handvest. In deze annotatie gaan de auteurs in op het beoordelingskader van het Hof van Justitie ten aanzien van openbare registers. Daarbij bespreken zij de vraag of de openbare toegang tot het Handelsregister gevaar loopt vanuit het perspectief van bescherming van het recht op privéleven en persoonsgegevens na Luxembourg Business Registers.
Auteur(s)L.F.D. Honée , C.J. van Os
LinkVolledige tekst annotatie (Universiteitleiden.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2022:912
Artikel aanvragenVia Praktizijn