AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 13-06-2023
Aflevering 24
RubriekEuropees Hof voor de Rechten van de Mens
TitelEHRM, 11-10-2022, 31612/09
CiteertitelAB 2023/159
SamenvattingSchending van artikel 8 EVRM vanwege luchtvervuiling in de hele stad. In deze zaak lijkt het EHRM enerzijds een zeer groene weg in te slaan door (feitelijk), via de band van artikel 8 EVRM, een recht op een stad zonder (met nationale normen strijdige) luchtvervuiling aan te nemen. Het EHRM kent daarbij de verzoekers een vergoeding van immateriële schade (van € 2500 per persoon) toe zonder dat zij specifieke gezondheidsklachten hebben, zichzelf van de andere stadsbewoners onderscheiden of allemaal de nationale rechtsmiddelen hebben uitgeput. Deze omstandigheden bij elkaar opgeteld maken dat de uitspraak een vergaand precedent kan opleveren.
AnnotatorA.A. al Khatib , T.M. Linders
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
LinkVolledige tekst uitspraak (ECHR.CoE.int)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2022:1011JUD003161209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 02-11-2022
CiteertitelAB 2023/160
SamenvattingOnafhankelijkheid en onpartijdigheid, bevoegdheid IMG, causaal verband, schadebegroting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2020 heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen aan [appellant] een schadevergoeding toegekend van 28.723,50. Bij besluit van 3 maart 2021 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard en een schadevergoeding toegekend van in totaal 30.424,05. [appellant] is sinds 1990 eigenaar van de woning aan de [locatie] te Hoogkerk. De vrijstaande woning met schuur is een monumentale (kop-hals-romp) boerderij en is gebouwd in 1910. Op 20 november 2013 heeft [appellant] schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld gemeld bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Na opname van de schade heeft Octa Adviseurs B.V. in opdracht van de NAM op 27 augustus 2014 een taxatierapport bevingsschade uitgebracht. In het taxatierapport is vermeld dat geen van de schades in verband kan worden gebracht met aardbevingen. De aangetroffen schades zijn mogelijk veroorzaakt door zetting, verzakking en ouderdom.
AnnotatorH.E. Bröring
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 15-03-2023
CiteertitelAB 2023/161
SamenvattingBevoegdheid IMG, causaliteit, schadebegroting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan [appellant] een schadevergoeding toegekend van 6.986,08 inclusief wettelijke rente. [appellant] is sinds 2012 eigenaar van een woonboerderij uit 1935 met vrijstaande schuur met paardenstallen aan de [locatie] te [woonplaats]. De kapconstructie van de woonboerderij bestaat uit een traditioneel houten bintwerk. Op 21 december 2015 heeft [appellant] schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten gemeld bij het Centrum Veilig Wonen. Bij besluit van 15 september 2020 heeft het Instituut in totaal een schadevergoeding toegekend van 8.254,31. Het Instituut heeft geen schadevergoeding toegekend voor schades die identiek zijn aan de eerder door het CVW beoordeelde schades. Het Instituut heeft geen schadevergoeding toegekend voor schade 25 (schade aan de vensterbank van de woonkamer), omdat deze schade niet is veroorzaakt of verergerd door mijnbouwactiviteiten.
AnnotatorH.E. Bröring
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1019
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 03-05-2023
CiteertitelAB 2023/162
SamenvattingIn de zaken over fysieke mijnbouwschade in Groningen draait het doorgaans om causaliteit en schadebegroting. Deze uitspraak gaat over schadebegroting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2020 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen aan [appellant] een schadevergoeding van 4.331,46, inclusief wettelijke rente en bijkomende kosten, toegekend. [appellant] is eigenaar van de woning aan de [locatie], te Borgercompagnie. Op 5 juni 2019 heeft [appellant] een aanvraag tot vergoeding van schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten ingediend bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Bij besluit van 8 maart 2021 heeft het Instituut een schadevergoeding van 7.239,01, inclusief wettelijke rente en bijkomende kosten, toegekend. De rechtbank heeft een aanvullende schadevergoeding van 3.683,30, inclusief wettelijke rente, toegekend.
AnnotatorH.E. Bröring
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 19-04-2023
CiteertitelAB 2023/163
SamenvattingBegroting schadevergoeding, waardedaling. De Afdeling acht de keuze van het IMG voor het model van Atlas voor de berekening van de schadevergoeding in de vorm van waardedaling redelijk en aanvaardbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2021 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen het verzoek van [appellant] om vergoeding wegens waardedaling van zijn woning afgewezen omdat het Instituut onbevoegd is om op de aanvraag te beslissen. Bij besluit van 20 april 2021 heeft het Instituut vastgesteld dat het onbevoegd is om de aanvraag van [appellant] in behandeling te nemen. [appellant] was nog betrokken in de procedure bij de burgerlijke rechter waarin de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen de Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. (NAM) aansprakelijk heeft gesteld voor waardedaling van woningen. Om deze reden is de aanvraag van [appellant] afgewezen. [appellant] is sinds 10 december 1999 eigenaar van de woning aan de [locatie] te Middelstum (postcode []). Op 11 maart 2021 heeft het Instituut de aanvraag van [appellant] om vergoeding van waardedaling ontvangen.
AnnotatorH.E. Bröring
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 03-05-2023
CiteertitelAB 2023/164
SamenvattingBegroting schadevergoeding, waardedaling, gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2021 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen de aanvraag om vergoeding van waardedaling afgewezen. Op 13 september 2020 heeft [appellant] een aanvraag ingediend voor de vergoeding van de waardedaling van zijn woning door (het risico op) aardbevingen. De woning is door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) beoordeeld als onveilig. De woning zou aanvankelijk versterkt worden met behoud van de voorgevel. Op 15 mei 2019 is tijdens de verbouwing de voorgevel ingestort. De voorgevel kon niet langer behouden blijven en moest worden gesloopt en opnieuw worden opgemetseld. Hierop is de versterking gestaakt en is de woning opgenomen in de sloop/nieuwbouwregeling van de NCG. De nieuwe woning is op 9 december 2021 in gebruik genomen. Het geschil in hoger beroep spitst zich toe op de vraag of waardevermeerdering van een woning door sloop en nieuwbouw mag worden verrekend met de waardedaling van een woning door (het risico op) aardbevingen als gevolg van gaswinning.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-03-2023
CiteertitelAB 2023/165
SamenvattingVreemdeling zonder verblijfsrecht.
Samenvatting (Bron)Een boete op grond van de Zvw mag alleen worden opgelegd als de betrokkene binnen drie maanden na de verzending van een terecht verzonden aanmaning geen zorgverzekering heeft gesloten. Omdat de aanmaning in dit geval ten onrechte is verzonden, mocht het CAK aan betrokkene geen boete opleggen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2023:493
Artikel aanvragenVia Praktizijn