Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-06-2005
Aflevering 6
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-03-2004, ---
SamenvattingSpin in het web; eisvermeerdering; meervoudige octrooiering voor dezelfde uitvinding strijdig met fundamenteel beginsel octrooirecht; divisionals blijven (voorhands) in stand; te ver gaat de gecombineerde inzet van betreffende octrooien tegen dezelfde inbreuk en Medinols ageren o.b.v. haar thans ingeroepen ingeroepen divisionals te kwalificeren als tot schadevergoeding verplichtend onrechtmatig handelen.

(Medinol/Cordis Europa e.a.).
Pagina223-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 05-08-2005, ---
SamenvattingGeen wetsbepaling staat in de weg aan een verbod tot het aanhanging maken van een procedure, indien overigens is voldaan aan de eisen gesteld aan het constateren van een dreigende (onrechtmatige) daad; aanspannen van een nieuwe inbreuk-korte gedingen door Medinol o.b.v. de divisionals heeft te gelden als misbruik van (proces)recht en daarmee als onrechtmatig handelen.

(Medinol tegen Cordis Europa e.a.)
Pagina234-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 17-04-2003, ---
SamenvattingVoor de vraag of gebruik normaal is, is niet beslissend of het incidenteel, sporadisch is, maar of het merk in de relevante periode niet slechts symbolisch in de Benelux gebruikt is; zodanige verwevenheid tussen toenmalige fabrikant van melkpoeder en de deposant, dat eiseressen de vereiste wetenschap van het voorgebruik voldoende aannemelijk hebben gemaakt.

(Het Hashemitisch Koninkrijk Jordanië e.a. tegen Phoenix Diary Caribe e.a.).
Pagina236-242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 27-10-2004, ---
SamenvattingGeen in het verkeer brengen van de kratten dor OP BV; niet uitgesloten is dat het gebruik van het merk de belangen van de merkhouder aantast; geen schadevergoeding aangezien de inbreukmakende handelingen dateren van voor het depot en inschrijving van het merk.

(OP tegen Wavin Lash e.a.).
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Pagina242-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 29-12-2004, ---
SamenvattingRechtbank niet bevoegd v.w.b. vordering inzake Gemeenschapsmerk; als expliciete toestemming voor op de markt brengen van merk ontbreekt, kan slechts impliciete toestemming worden afgeleid, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen; bij vraag of het werk met toestemming van auteursrechthebbende in een lidstaat in het verkeer is gebracht zal dezelfde maatstaf moeten worden gehanteerd als bij beoordeling in het kader van merkenrecht.

(Diesel tegen Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a.).
AnnotatorJ.H. Spoor
Pagina247-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 28-04-2005, ---
SamenvattingGeen systematisch nabootsen van een productlijn van één merk; op voorhand geen onnodige verwarring ten aanzien van alle verpakkingen; merkinbreuk is voorshands aangetoond t.a.v. twee verpakkingen de grenzen van het toelaatbare opgezocht; punten van overeenstemming bij andere verpakkingen wegen minder zwaar.

(Unilever e.a. tegen Albert Heijn).
Pagina252-263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 17-08-2004, ---
SamenvattingVormgeving van de rechthoekige container is geheel en al bepaald door het beoogde technisch-functionele effect; het gaat enkel om een eenvoudig rechthoekig model waaraan enig element van vrije vormgeving ontbreekt.

(G.M. Haasewinkel e.a. tegen Berdal Rubber en Plastics e.a.).
Pagina263-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 22-12-2004, ---
SamenvattingDe Milenco Double Step onderscheidt zich duidelijk van andere (dubbele) caravan opstapjes en heeft een eigen oorspronkelijk karakter; wezenlijke elementen zijn niet allemaal uitsluitend technisch bepaald; de Barcelona I is ongeoorloofde verveelvoudiging; de Barcelona II valt niet binnen de beschermingsomvang van de Milenco Double Step.

(Milenco tegen Recreatiegroothandel Haba e.a.).
Pagina265-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 15-12-2004, ---
SamenvattingPrestatie komt niet op grond van zijn eigen en oorspronkelijke karakter voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking; gestelde omstandigheden zijn niet van dien aard dat het profiteren door gedaagden van de prestaties van de eisers onrechtmatig is geweest.

(G.M.G. Liekens tegen BNN e.a.).
Pagina271-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBureau Industriële Eigendom, 30-06-2004, ---
SamenvattingDefinitie van 'afgeleide' van een actieve substantie; Verordening stelt slechts de voorwaarde dat deze afgeleide het voorwerp van bescherming is van een specifiek op deze afgeleide betrekking hebbend basisoctrooi.

Pagina271-275
Artikel aanvragenVia Praktizijn