Overeenkomst in de rechtspraktijk

Uitgever Sdu
Tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk
Datum 03-07-2023
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelImputatie. Wat is het en hoe kan je er het beste mee omgaan?
CiteertitelORP 2023, art. 81
SamenvattingWanneer een schuldenaar meerdere schulden aan dezelfde schuldeiser heeft, kan de schuldenaar bij een betaling de schuld aanwijzen die hij met een betaling wil delgen. Dat is het uitgangspunt van de wetgever, zoals te lezen in art. 6:43 lid 1 BW. Als de schuldenaar een bepaalde schuld heeft aangewezen, kom je aan de imputatieregels van art. 6:43 BW niet toe.
Auteur(s)R.J.Q. Klomp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe elektronisch ondertekende koopakte bij de koop van een woning
CiteertitelORP 2023, art. 82
SamenvattingArt. 7:2 BW eist voor de totstandkoming van de koop van een woning een onderhandse akte. Deze onderhandse akte kan in een elektronisch document worden neergelegd. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag hoe in de rechtspraak invulling wordt gegeven aan de vereisten die gelden voor de onderhandse elektronisch ondertekende akte.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Didam-arrest praktisch belicht (deel II)
CiteertitelORP 2023, art. 83
SamenvattingInmiddels is het alweer ongeveer anderhalf jaar geleden dat het Didam-arrest door de Hoge Raad werd gewezen. Tot grote verrassing van de praktijk oordeelde de Hoge Raad in dit arrest, kort gezegd, dat een overheidslichaam in beginsel een openbare selectieprocedure moet organiseren als het tot uitgifte van grond wil overgaan.
Auteur(s)W.J. Bosma , P. Ligtenberg
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDrafting tips & tricks: de grenzen van een exoneratie
CiteertitelORP 2023, sign. 84
SamenvattingIn de contractspraktijk wordt vaak gebruikgemaakt van exoneraties. In deze bijdrage wordt ingegaan op (de redactie van) exoneratiebedingen in B2B-contracten.
Auteur(s)J.J. Dammingh
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao 20-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 85
SamenvattingSchriftelijkheidsvereiste voor overeenkomsten met Land Curaçao
Samenvatting (Bron)Schriftelijkheidsvereiste overeenkomsten met het Land.
UitspraakECLI:NL:OGEAC:2023:63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 05-04-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 86
SamenvattingTotstandkoming overeenkomst; aanbod aanvaard?
Samenvatting (Bron)Totstandkoming overeenkomst, art. 6:217 lid 1 BW. Uit reactie "oke" op per e-mail verzonden opdrachtbevestiging mocht eiser redelijkerwijs afleiden dat sprake was van aanvaarding van haar aanbod.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2023:2335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Den Haag 04-04-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 87
SamenvattingOvereenkomst tot stand gekomen?
Samenvatting (Bron)overeenkomst tot stand gekomen? onrechtmatig afbreken van onderhandelingen?
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2023:603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 88
SamenvattingSchadevergoedingsplicht door afgebroken onderhandeling
Samenvatting (Bron)Samenwerking in bouwteam. Kwalificatie niet als opdracht maar als (voorbereidende) hulpovereenkomst. Vergoeding van werkzaamheden bij niet totstandkomen van realisatieovereenkomst gebaseerd op redelijkheid en billijkheid. Anders dan door onderhandelingen betrokken zijn bij het voorbereiden van een te sluiten overeenkomst, HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0255 (Vogelaar/Skil).
UitspraakECLI:NL:GHARL:2023:2216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Gelderland 22-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 89
SamenvattingGeen vernietiging koopovereenkomst wegens gestoorde geestvermogens
Samenvatting (Bron)Kort geding. Toewijzing vordering ex artikel 3:300 lid 2 BW dat uitspraak in de plaats treedt van een notariële akte van levering voor een woning. Beroep op vernietiging ex artikel 3:34 BW dat geestvermogens gestoord waren faalt.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2023:1587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Gelderland 29-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 90
SamenvattingDwaling wegens schending mededelingsplicht
Samenvatting (Bron)Koopovereenkomst woning. Dwaling wegens onjuiste inlichting en schending mededelingsplicht. Verzoek tot opheffing van het geleden nadeel. Benoeming deskundige.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2023:1774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Amsterdam 04-04-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 92
SamenvattingUitleg bankgarantie; kennelijke verschrijving
Samenvatting (Bron)KG Kennelijke verschrijving van de naam van de begunstigde in een abstracte bankgarantie. Uitleg van de bankgarantie en de onderliggende rechtsverhouding leidt ertoe dat de bank toch tot betaling moet overgaan.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2023:1981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 23-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 93
SamenvattingKwalificatie overeenkomst als duurovereenkomst
Samenvatting (Bron)Kort geding. Vordering nakoming duurovereenkomst. Geen sprake van een duurovereenkomst. Afwijzing.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2023:1927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 29-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 94
SamenvattingUitleg vaststellingsovereenkomst; reikwijdte finale kwijting
Samenvatting (Bron)Uitleg vaststellingsovereenkomst. Reikwijdte finale kwijting. Finale kwijting ziet ook op de factuur waarvan betaling wordt gevorderd; geen voorbehoud gemaakt. Voldaan aan de voorwaarden van finale kwijting. Vordering afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2023:2160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 17-01-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 95
SamenvattingUitleg notariële akte
Samenvatting (Bron)Executie kort geding. Vordering afgewezen. Haviltex-norm bij uitleg notariële akte tav contractuele afspraak. Vijf jaar verjaringstermijn ex artikel 3:307 lid 1 BW nog niet verstrreken, want geldlening opeisbaar na overlijden van moeder van schuldenaar.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 29-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 98
SamenvattingToepasselijkheid algemene voorwaarden; nietigheid aansprakelijkheidsbeperking; Duits recht
Samenvatting (Bron)Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Duits recht. Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden. Wanprestatie. Deskundigenonderzoek.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2023:2121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelHoge Raad 24-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 102
SamenvattingRelevantie van verzuim van de opdrachtgever
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Geschil over ontwikkeling van sportapplicatie. Wanprestatie, opschorting en verzuim. Blijvende onmogelijkheid tot nakoming? Verzuim aan zijde van opdrachtgever? Beroep op wettelijke klachtplicht (art. 6:89 BW) en contractuele meldingsplicht. Voldoende betwist bij pleidooi?
UitspraakECLI:NL:HR:2023:437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Rotterdam 21-04-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 103
SamenvattingVerbintenis verbroken bij afspraak afstand vorderingsrecht
Samenvatting (Bron)Aannemer is tekortgeschoten in zijn verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst. Opdrachtgever heeft geen afstand gedaan van zijn recht op schadevergoeding. Het verrekeningsverweer van de aannemer slaagt.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2023:3192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 105
SamenvattingOntbinding en vernietiging koopovereenkomst voor paard onder het Weens Koopverdrag
Samenvatting (Bron)Koop van een paard. Weens Koopverdrag. Geen vernietiging koopovereenkomst wegens dwaling. Geen wezenlijke tekortkoming, dus ook geen rechtsgeldige ontbinding van de koopovereenkomst. Ongerechtvaardigde verrijking, kostenvergoeding.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2023:1004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 04-04-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 106
SamenvattingLatere prijsverlaging onvoorziene omstandigheid?
Samenvatting (Bron)Prijs elektrische auto wordt na aankoop aanzienlijk verlaagd. Beroep op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) afgewezen. Vorderingen tot schadevergoeding en ontbinding ook afgewezen.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2023:788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 15-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 107
SamenvattingOpschorting en ontbinding overeenkomst voor levering zonnebloemolie onder het Weens Koopverdrag
Samenvatting (Bron)Opschorting en ontbinding op grond van het Weens Koopverdrag.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2023:1839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 108
SamenvattingKoopovereenkomst in strijd met gelijkheidsbeginsel zoals ingevuld in Didam-arrest is nietig (art. 3:40 BW)
Samenvatting (Bron)Kort geding. Didam arrest heeft terugwerkende kracht. Koopovereenkomst is gesloten in strijd met gelijkheidsbeginsel zoals ingevuld in Didam arrest. Koopovereenkomst is daarom nietig op grond van artikel 3:40 lid 2 en 3 BW.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:1244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelHoge Raad 17-03-2023
CiteertitelORP 2023, sign. 110
SamenvattingAansprakelijkheid pensioenadviseur jegens werknemer; belangen werknemer nauw betrokken bij uitvoering overeenkomst
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheidsrecht. Onrechtmatige daad. Is pensioenadviseur van werkgever jegens de werknemer aansprakelijk voor advies over excedentverzekeringen en waardeoverdracht? Maatstaf. Aansprakelijkheid van werkgever voor tekortkoming in nakoming van pensioentoezegging.
UitspraakECLI:NL:HR:2023:428
Artikel aanvragenVia Praktizijn