Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 26-07-2023
Aflevering 5
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 11-05-2023, C-266/22
CiteertitelJAAN 2023/111
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Discriminatiebeginsel, Evenredigheidsbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Overgangsrecht, Overheidsopdracht, Prejudiciële vragen, Rechtszekerheidsbeginsel, Spooronderhoud, Transparantiebeginsel, Unierecht, Vertrouwensbeginsel. CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA tegen Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SPA.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal A. Rantos van 11 mei 2023.###
UitspraakECLI:EU:C:2023:399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 11-05-2023, C‑66/22
CiteertitelJAAN 2023/112
SamenvattingFacultatieve uitsluitingsgronden, Mededinging, Uitsluiting. Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA tegen Toscca – Equipamentos em Madeira, Lda.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal M. Campos S?nchez-Bordona van 11 mei 2023.###
UitspraakECLI:EU:C:2023:398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 03-06-2023, C-210/20
CiteertitelJAAN 2023/113
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Beroep op derden/onderaannemers, Evenredigheidsbeginsel, Facultatieve uitsluitingsgronden, Gelijkheidsbeginsel, Overheidsopdracht, Uitsluiting, Unierecht, Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Valse verklaringen, Verplichte uitsluitingsgronden, Wezenlijke wijziging inschrijving. Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl tegen Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Negende kamer) van 3 juni 2021.#Rad Service Srl Unipersonale e.a. tegen Del Debbio SpA e.a.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Plaatsen van overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken - Richtlijn 2014/24/EU - Verloop van de procedure - Keuze uit de deelnemers en gunning van de opdrachten - Artikel 63 - Inschrijver die een beroep doet op de draagkracht van een andere entiteit om te voldoen aan de vereisten van de aanbestedende dienst - Artikel 57, leden 4, 6 en 7 - Valse verklaringen van die entiteit - Uitsluiting van de inschrijver zonder hem te verplichten of toe te staan die entiteit te vervangen - Evenredigheidsbeginsel.#Zaak C-210/20.
UitspraakECLI:EU:C:2021:445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 26-04-2023, T‑54/21
CiteertitelJAAN 2023/114
SamenvattingAbnormaal lage inschrijving, Concurrentiegerichte dialoog, Ernstige beroepsfout, Mededinging, Uitsluiting. OHB System AG, gevestigd te Bremen (Duitsland) tegen Europese Commissie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 26 april 2023 (Uittreksels).#OHB System AG tegen Europese Commissie.#Overheidsopdrachten voor diensten - Aanbestedingsprocedure - Concurrentiegerichte dialoog - Levering van Galileo-overgangssatellieten - Afwijzing van de offerte van een inschrijver - Uitsluitingscriteria - Ernstige beroepsfout van een inschrijver - Geen definitieve rechterlijke beslissing of definitief administratief besluit - Voorlegging aan de in artikel 143 van het Financieel Reglement bedoelde instantie - Gelijke behandeling - Abnormaal lage offerte - Kennelijk onjuiste beoordeling.#Zaak T-54/21.
UitspraakECLI:EU:T:2023:210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 08-02-2023
CiteertitelJAAN 2023/115
SamenvattingBeoordeling geschiktheidseisen, Bewijsmiddelen, Gelijkheidsbeginsel, Herbeoordeling, Marginale toetsing, Technische specificaties, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Beoordeling van selectie-eisen inschrijver en gunningscriterium. Afwijzing vorderingen.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 29-03-2023
CiteertitelJAAN 2023/116
SamenvattingAbnormaal lage inschrijving, Heraanbesteding, Herbeoordeling, Marktconforme inschrijving, Reële inschrijving, Uitsluiting.
Samenvatting (Bron)Kort geding, aanbestedingrecht, Gedaagde was niet verplicht om de winnende inschrijving i.v.m. de lage inschrijfprijs uit te sluiten. Verder is aannemelijk dat zij mocht aannemen dat de winnaar in staat is de Opdracht voor die prijs uit te voeren.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:4492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 03-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/117
SamenvattingGerede twijfel, Knock-out criteria, Leuren, Programma van Eisen, Rechtsverwerking, Uitsluiting, Uitvoeringseis.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Onderhandelingsprocedure met aankondiging. Anders dan eiser stelt voldoet winnaar aan producteisen en referentie-eis. Recht verwerkt om bezwaar naar voren te brengen dat sprake is van leuren en concurrentievervalsing door aanbestedende dienst.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:5781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 12-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/118
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Knock-out eis, Level playing field, Onrechtmatige daad, Proportionaliteitsbeginsel, Rechtsbescherming, Rechtsverwerking, Redelijkheid en billijkheid, Schadevergoeding, Transparantiebeginsel, Vervalbeding.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Vordering tot schadevergoeding tegen aanbestedende dienst. Beroep op rechtsverwerking slaagt. Eiseres is niet binnen 20 dagen in kort geding tegen de gunningsbeslissing opgekomen. Op grond van de aanbestedingsvoorwaarden heeft zij daarmee ook haar recht op schadevergoeding verwerkt. Het toepassen van dit vervalbeding is hier niet onredelijk of disproportioneel.
AnnotatorA.B.B. Gelderman , L.J. Vermeulen
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:5098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 17-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/119
SamenvattingAanvullen inschrijving, Beginselen van aanbestedingsrecht, Eenvoudig herstel, Evenredigheidsbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Gunningsbeslissing, Meervoudig onderhandse procedure, Transparantiebeginsel, Wezenlijke wijziging inschrijving.
Samenvatting (Bron)Kort geding betreffende een meervoud onderhandse aanbestedingsprocedure voor het verlenen van een eenmalige opdracht. Inschrijvers moesten hun inschrijving (bestaande uit een inschrijvingsbiljet en uit overige stukken) fysiek inleveren op het Gemeentehuis, de inschrijvingen werden vervolgens in hun aanwezigheid geopend, waarna bekend werd gemaakt wie de laagste prijs had geboden (zijnde het gunningscriterium). Daarna werd beoordeeld of ook aan de andere eisen werd voldaan. Eiseres heeft, anders dan was voorgeschreven in de aanbestedingsstukken, de twee delen van de inschrijving niet tegelijk ingediend en de overige stukken ook te laat ingediend, namelijk direct nadat bekend werd gemaakt dat zij de laagste prijs had geboden. De Gemeente heeft de inschrijving van eiseres om deze reden later ongeldig verklaard. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet dat in dit specifieke geval in strijd worden geacht met het evenredigheidsbeginsel. Vaststaat dat alle stukken zich al vóór de sluiting van de inschrijftermijn in het zaaltje bevonden. Eiseres heeft dus niet meer tijd gehad dan de andere inschrijvers voor het produceren van deze stukken en zij heeft, nadat de inschrijvingstermijn was verlopen, ook niets meer kunnen wijzigen aan de inhoud van deze stukken. De voorzieningenrechter ziet voorts geen enkel aanknopingspunt om aan te nemen dat eiseres in haar voordeel gebruik heeft kunnen maken van haar handelen. Met andere woorden, eiseres heeft geen oneigenlijk concurrentievoordeel genoten ten opzichte van andere inschrijvers. Ten slotte heeft de Gemeente bij de inschrijving minst genomen de indruk doen ontstaan dat de handelwijze om eerst de envelop met het inschrijvingsbiljet en daarna de envelop met de andere stukken te overhandigen werd geaccepteerd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Gemeente de iets te laat en apart ingediende tweede envelop van eiseres in aanmerking had kunnen en moeten nemen bij de beoordeling van haar inschrijving.
AnnotatorJ. Haest
LinkVolledige tekst annotatie (Severijnhulshof.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:5737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 17-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/120
SamenvattingBeoordeling gunningscriteria, Beoordelingscommissie, Beoordelingssystematiek, Grossmann, Herbeoordeling, Intrekking gunningsbeslissing, Kwalitatieve gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing, Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Kort geding, aanbesteding. Beoordeling inschrijvingen moet deels opnieuw vanwege de onjuiste en/of te weinig transparante toepassing van de beoordelingscriteria.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2023:3292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Overijssel 25-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/121
SamenvattingAlgemene beginselen van behoorlijk bestuur, Didam, Gebrek aan mededinging, Gelijkheidsbeginsel, Gronduitgifte, Mededinging, Overeenkomst, Selectie, Verbod op willekeur.
Samenvatting (Bron)De gemeente is voornemens om percelen grond tijdelijk in bruikleen te geven aan Woningstichting Vechtdal Wonen ten behoeve van de realisering van betaalbare flexwoningen voor onder meer ontheemden en statushouders. Boerenerven vordert een verbod op uitvoering van dit voornemen, omdat deze gronduitgifte volgens haar in strijd is met de eisen die in het Didam-arrest worden gesteld. Deze vordering zal worden afgewezen. De gemeente hoeft ter zake de bruikleen van de percelen niet alsnog een openbare selectieprocedure als bedoeld in het Didam-arrest te doorlopen.
AnnotatorL.M. Engels , I.C.M. Hogervorst
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2023:1477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 25-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/122
SamenvattingDidam, Gelijkheidsbeginsel, Mededinging, Grondruil, Selectie.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Heeft gemeente voldaan aan voorwaarden die gelden voor uitzondering op verplichting tot doorlopen openbare selctieprocedure mbt verkoop perceel grond, zoals door de Hoge Raad geformuleerd in het Didam-arrest? Vorderingen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2023:2660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 26-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/123
SamenvattingBeoordelingscommissie, Beoordelingssystematiek, Grossmann, Heraanbesteding, Herbeoordeling, Intrekking gunningsbeslissing, Motivering gunningsbeslissing, Rechtsverwerking, Transparantiebeginsel, Vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
Samenvatting (Bron)Vordering tot heraanbesteding dan wel herbeoordeling afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2023:3799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 26-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/124
SamenvattingBeoordeling gunningscriteria, Beoordelingskader, Beoordelingssystematiek, Gelijkheidsbeginsel, Herbeoordeling, Herstel gebrek, Juistheid gunningssystematiek, Knock-out criteria, Marginale toetsing, Ondeugdelijke gunningssystematiek, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Europese aanbesteding. Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria. Afwijzing vorderingen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:5940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 28-04-2023
CiteertitelJAAN 2023/125
SamenvattingDidam, Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)De coördinerende rol van het college is van toepassing indien telecomaanbieders zich min of meer tegelijkertijd melden om hun glasvezelnetwerk uit te rollen in de gemeente. Het door het college bieden van gelijke kansen zal dan moeten worden afgewogen tegen de publieke belangen, zoals het beperken van overlast. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet de voorwaarde In combi aanleggen, overlast omwonenden/hulpdiensten beperken die is opgenomen in het aan ODF afgegeven instemmingsbesluit worden begrepen in het licht hiervan. Nog daargelaten of het college de voorwaarde mag stellen dat telecomaanbieders uitsluitend in samenwerking en tegelijkertijd een glasvezelnetwerk mogen aanleggen, geldt dat het doel van het in combi aanleggen blijkens het instemmingsbesluit is gericht op het beperken van overlast van omwonenden en het beperken van overlast voor hulpdiensten. Deze voorwaarde mag dus niet worden aangegrepen als een middel om de concurrentie te beperken. Een dergelijke toepassing van dit voorschrift komt neer op misbruik van een bevoegdheid. De voorwaarde dat in combinatie wordt aangelegd, kan dan ook alleen gelden indien er zich tegelijkertijd meerdere aanbieders hebben gemeld die ook min of meer gelijktijdig hun glasvezelnetwerk wensen uit te rollen in hetzelfde gebied. Een dergelijk situatie doet zich hier niet voor. Verder meent de voorzieningenrechter dat het college in haar verweer op een oneigenlijke manier schermt met het Didam-arrest. Dat er belangstelling van andere partijen is met betrekking tot de gronden waarop de door DFN gewenste POP-locaties zouden moeten worden gesitueerd, heeft het college niet aannemelijk gemaakt. Daar komt bij dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat het gelijkheidsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het Didam-arrest met voorrang moet worden toegepast bij de gebruikmaking van artikel 5.4 Telecommunicatiewet. De voorzieningenrechter acht de handelwijze van het college in strijd met het verbod van misbruik van bevoegdheid (artikel 3:3 Awb) en in strijd met het gelijkheidsbeginsel (dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen), omdat het college aan ODF in strijd met de periode waarop de instemming ziet in feite graafrust oplegt met het oogmerk haar eigen diensten te bevoordelen. Een voorlopige voorziening wordt getroffen die ertoe strekt dat ODF per 1 mei 2023 haar glasvezelnetwerk in de gemeente mag uitrollen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2023:3663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 08-05-2023
CiteertitelJAAN 2023/126
SamenvattingBeginselen van aanbestedingsrecht, Bibob, Eigen verklaring, Facultatieve uitsluitingsgronden, Informatieplicht, Schending nationale aanbestedingsregelgeving, Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Valse verklaringen, Verdeling in percelen.
Samenvatting (Bron)Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had verzoekster in de aanbestedingsprocedure, en meer in het bijzonder in het Bibob-vragenformulier niet onvermeld mogen laten dat haar (indirect) bestuurder bij een civielrechtelijk vonnis van 4 mei 2022 is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de gemeente Gelderland van 3.566.183,03. Verzoekster had moeten begrijpen dat de scope van de wet Bibob en de vragen die in dat kader op het Bibob-vragenformulier ten behoeve van de beoordeling van de in de aanbestedingsprocedure gehanteerde uitsluitingsgronden worden gesteld, verder gaat dan enkel onherroepelijke strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke veroordelingen en dat een civielrechtelijke veroordeling onder omstandigheden ook vermeld moet worden. Dergelijke omstandigheden zijn hier aan de orde. Het onjuist of onvolledig invullen van het Bibob-vragenformulier is een zelfstandige uitsluitingsgrond als bedoeld artikel 2.87 lid 1 sub h Aw 2012. Voor het toepassen van een proportionaliteitstoets ten aanzien van deze uitsluitingsgrond bestaat geen ruimte. De subsidiaire vorderingen van eiser zullen worden toegewezen. De vorderingen van de gemeente Oldenzaal en verzoekster zullen worden afgewezen. De beslissing zal hierna worden toegelicht.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2023:1637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 10-05-2023
CiteertitelJAAN 2023/127
SamenvattingBeoordeling selectiecriteria, Heraanbesteding, Herbeoordeling, Raamovereenkomst, Rechtsverwerking, Staken aanbestedingsprocedure, Wezenlijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Kort geding betreffende een niet-openbare Europese aanbesteding. Eiseres heeft een verzoek tot deelname ingediend, maar zij is niet geselecteerd voor de inschrijffase. Eiseres heeft die beslissing vernomen ruim 14 maanden na de indiening van haar verzoek tot deelname, omdat de selectiebeslissingen eerst zijn uitgesteld, er daarna een kort geding is gestart, dat is ingetrokken omdat de Staat de selectiebeslissingen heeft ingetrokken, er vervolgens een herbeoordeling is uitgevoerd en er nieuwe selectiebeslissingen zijn genomen. Eiseres maakt op diverse gronden bezwaar tegen de nieuwe selectiebeslissingen, maar daarin wordt zij niet gevolgd. De voorzieningenrechter volgt de Staat niet in zijn betoog dat eiseres haar recht heeft verwerkt om nu nog, terwijl de herbeoordeling van de verzoeken tot deelname al is voltooid, te klagen over het tijdsverloop sinds de indiening van de verzoeken tot deelname en op grond daarvan heraanbesteding te vorderen. Het tijdsverloop sinds de indiening van de verzoeken tot deelname is echter geen grondslag om tot heraanbesteding over te gaan. Voorts leidt het feit dat de in de aanbestedingsleidraad verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst minimaal een jaar later zal worden, niet tot de conclusie dat er sprake is van een wezenlijke wijziging van de opdracht en daarmee grond voor heraanbesteding. Het betoog van eiseres omtrent de onjuiste beoordeling van verzoeken tot deelname van combinaties op twee selectiecriteria houdt ook geen stand.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:7235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 12-05-2023
CiteertitelJAAN 2023/128
SamenvattingBeginselen van het aanbestedingsrecht, Beoordeling selectiecriteria, CAO-norm, Grossmann, Rechtsverwerking, Sociale en andere specifieke diensten, Transparantiebeginsel, Uitleg selectiecriteria.
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsprocedure jeugdzorg. Toepassen selectiemechanisme voorafgaand aan dialoogfase. Aanbestedingsstukken bieden daarvoor in dit geval geen basis. Gemeente moet huidige selectiebeslissing intrekken.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2023:2105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 12-05-2023
CiteertitelJAAN 2023/129
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Proportionaliteitsbeginsel, Tijdigheid inschrijving.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Proces-verbaal mondeling vonnis. Inschrijving niet ingediend, omdat na uploaden documenten het verzenden in de e-aanbestedingstool niet lukte. Niet gebleken dat er sprake was van een storing in het systeem. Staat is niet gehouden alsnog een inschrijving van eiseres te accepteren.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:7571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 23-05-2023
CiteertitelJAAN 2023/130
SamenvattingBeoordelingssystematiek, Geschiktheidseisen, Kwalitatieve gunningscriteria, Proportionaliteitsbeginsel, UEA, Uitsluiting, Valse verklaring.
Samenvatting (Bron)In deze aanbestedingsprocedure ligt ter beoordeling voor i) of [bedrijf 3] al dan niet moet worden uitgesloten van de aanbesteding van de percelen 2 en 3 en ii) of de beoordeling van diverse (kwalitatieve) gunningscriteria ter zake van deze percelen ten aanzien van [eiser] op een juiste wijze heeft plaatsgevonden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had [bedrijf 3] moeten worden uitgesloten van de aanbesteding met betrekking tot de percelen 2 en 3, nu zij in het kader van het Bibob-vragenformulier heeft nagelaten om te melden dat haar (indirecte) bestuurder bij civielrechtelijk vonnis van 4 mei 2022 van de rechtbank Rotterdam is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de provincie Gelderland van 3.566.183,03. Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat de door [eiser] geuite bezwaren tegen de beoordeling van diverse (sub)gunningscriteria betreffende de percelen 2 en 3 niet slagen. Een en ander betekent dat het de gemeente Oldenzaal wordt verboden tot gunning van de opdracht ter zake van de percelen 2 en 3 over te gaan op basis van de (voorlopige) gunningsbeslissingen van 9 maart 2023 betreffende die percelen. Verder wordt de gemeente Oldenzaal geboden voornoemde gunningsbeslissingen in te trekken en de inschrijving van [bedrijf 3] betreffende deze percelen als ongeldig uit te sluiten van de aanbestedingsprocedure. De gemeente Oldenzaal wordt verboden om, voor zover zij perceel 3 nog wenst te gunnen, deze aan een ander dan [bedrijf 1 + 2] te gunnen en wordt geboden een nieuwe (voorlopige) gunningsbeslissing te nemen met betrekking tot perceel 2, met inachtneming van hetgeen is overwogen in dit vonnis.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2023:1834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 07-06-2023
CiteertitelJAAN 2023/131
SamenvattingAanbestedingsplicht, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Didam, Gelijkheidsbeginsel, Gronduitgifte, Gunningsbeslissing, Knock-out criteria, Mededinging, Openbare verkoop, Proportionaliteitsbeginsel, Uitsluiting.
Samenvatting (Bron)De vraag waar het in deze zaak om draait is of de gemeente bij het doorlopen van de verkoopprocedure van haar perceel met gebouwen op juiste wijze uitvoering heeft gegeven aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (die op grond van artikel 3:14 BW doorwerken bij privaatrechtelijk overheidshandelen). De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de besluitvorming van de gemeente ten aanzien van de uitsluiting van het plan van eiser op twee onderdelen onzorgvuldig is geweest en dat zij opnieuw en met inachtneming van de overwegingen in dit vonnis zal moeten besluiten over deze inschrijving.
AnnotatorL.M. Engels , I.C.M. Hogervorst
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:2645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 08-05-2023, Advies 682
CiteertitelJAAN 2023/132
SamenvattingAanvullende informatie, Behandeling klacht, Commissie van Aanbestedingsexperts, Gelijkheidsbeginsel, Level playing field, Proportionaliteitsbeginsel, Rechtsverwerking, Wijziging.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn