Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 18-08-2023
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelRLI wijst de weg om KRW-doelen te halen
CiteertitelM en R 2023/77
SamenvattingDe auteur bespreekt hetrecente RLI-advies "Goed water goed geregeld" in het licht van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Auteur(s)H. Havekes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Verordening certificeringskader voor koolstofverwijdering verkend
CiteertitelM en R 2023/78
SamenvattingHet doel van deze bijdrage is de lezer kennis te laten maken met het voorstel voor een verordening die een, nu nog vrijwillig, certificeringskader voor koolstofverwijdering regelt. Daarnaast probeert de auteur de vraag te beantwoorden of het voorstel knelpunten bevat die de werking kunnen belemmeren.
Auteur(s)S. Bakker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 02-03-2023, C-723/21
CiteertitelM en R 2023/79
SamenvattingDrinkwatereisen KRW. Evenredigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal L. Medina van 2 maart 2023.###
AnnotatorJ.J.H. van Kempen
UitspraakECLI:EU:C:2023:152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-04-2023
CiteertitelM en R 2023/80
SamenvattingImport afgedankt CRT-glas. Bezwaar vererking in betonblokken terecht.
Samenvatting (Bron)Bij vier afzonderlijke besluiten van 30 augustus 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat krachtens de Verordening (EG) nr. 1013/2006, betreffende de overbrenging van afvalstoffen bezwaar gemaakt tegen de overbrenging van afvalstoffen ((glas van) kathodestraalbuizen) van de Verenigde Staten van Amerika naar Nederland. Deze zaken gaan over de geplande overbrengingen van (glas van) kathodestraalbuizen (Cathode Ray Tubes) vanuit het buitenland naar de inrichting van [appellante] in Son. Deze afvalstoffen zijn afkomstig van beeldbuizen van onder meer afgedankte televisietoestellen. In de inrichting van [appellante] in Son wordt het CRT-glas gebroken en met een stangenzeef gescheiden in een grove fractie (het schermglas) en een fijne fractie (het trechterglas). Het schermglas heeft een relatief laag loodgehalte, het trechterglas een relatief hoog loodgehalte. Gedurende het breken en zeven van het CRT-glas wordt het fluorescentiepoeder van het glas afgezogen. Het schermglas wordt in de inrichting van [appellante] in Helmond gebruikt als toeslagmateriaal (vervanger van zand en grind) in betonblokken.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-05-2023
CiteertitelM en R 2023/81
SamenvattingOntbreken mer-beoordelingsbesluit geen fundamenteel gebrek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2020 heeft de raad van de gemeente Schiedam van het bestemmingsplan" 's-Graveland & Spaanse Polder 2020" vastgesteld. Het plan ziet op het bedrijventerrein s-Graveland en Spaanse Polder en voorziet in een herziening en actualisatie van het hiervoor geldende bestemmingsplan "Spaanse Polder en s-Graveland 2004". Het plan is volgens de plantoelichting hoofdzakelijk consoliderend van aard. Het bestemmingsplan zet verder specifiek in op het bieden van ruimte voor revitalisatie van delen van het bedrijventerrein. Zo beoogt het plan te voorzien in een zone langs de rijksweg A20, die volgens de plantoelichting wordt ingezet als etalage van het gebied met overwegend gebouwen van minimaal vier lagen en een hoogwaardige uitstraling, gericht op het zichtbaar maken van de identiteit en kwaliteiten van dit bedrijventerrein. In deze etalagezone is de mogelijkheid opgenomen om kantoorfuncties uit het gebied te clusteren. Insteek is dat in de etalagezone, op loopafstand van het treinstation Schiedam-Centrum, ruimte wordt geboden aan kantoren gerelateerd aan de bedrijvigheid in het gebied.
AnnotatorT. Rotscheid , M.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 06-06-2023
CiteertitelM en R 2023/82
SamenvattingHandhavingsverzoek i.h.k.v. dierenwelzijnsregels afgewezen; wolfwerend raster aanwezig.
Samenvatting (Bron)Artikel 1.6, derde lid, Besluit houders van dieren. Verzoek om een voorlopige voorziening. De Stichting Animal Rights heeft de minister verzocht om handhavend optreden tegen een Drentse schapenhouder omdat deze geen of onvoldoende voorzorgsmaatregelen zou hebben genomen om zijn schapen te beschermen tegen aanvallen door een wolf. Volgens de stichting handelt de schapenhouder hiermee in strijd met artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren. De schapenhouder heeft naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gedaan wat onder de huidige omstandigheden van hem verwacht kan worden om aanvallen op zijn schapen te voorkomen en zijn dieren tegen wolven te beschermen, zodat geen sprake is van overtreding van artikel 1.6, derde lid, Bhd. Daarom ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om de minister te gelasten handhavend tegen hem op te treden. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2023:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-06-2023
CiteertitelM en R 2023/83
SamenvattingNiet alle soorten windturbines beoordeeld in aanvraag natuurvergunning voor vervanging. Zaak wordt heropend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant aan Innogy Windpower Netherlands B.V., de rechtsvoorgangster van RWE Windpower Netherlands B.V., een vergunning verleend op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming voor het vervangen van vier windturbines door vier nieuwe grotere windturbines in de Karolinapolder in Dinteloord, gemeente Steenbergen, nabij het Natura 2000-gebied "Krammer-Volkerak". RWE is de drijver van het bestaande windpark en wil een viertal windturbines aan de dijk langs het Volkerak vervangen, omdat deze in 1998 geplaatste windturbines vanwege hun leeftijd toe zijn aan vervanging. Zij is voornemens het vermogen van het windpark van 2,4 MW te verhogen naar minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW. Op 12 juni 2019 heeft Innogy een aanvraag ingediend om een vergunning voor het vervangen van de bedoelde vier windturbines in de Karolinapolder.
AnnotatorP. Mendelts
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 16-06-2023
CiteertitelM en R 2023/84
Samenvatting‘50%-regeling’ in Wet geurhinder en veehouderij volgens rechtbank buiten toepassing. Strijd met m.e.r.-regelgeving.
Samenvatting (Bron)Artikel 3 lid 4 Wgv SMB Nevele De zaak gaat over een vergunning waarbij twee bedrijven met ieder hun eigen omgevingsvergunning samensmelten tot één inrichting met één vergunning. De vergunning is verleend met toepassing van artikel 3, vierde lid, van de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv). Dit artikel maakt het mogelijk om toch uit te breiden (meer dieren te houden) in situaties met teveel geurhinder. Op basis van het artikel is het toegestaan om 50% van de milieuwinst door geurreducerende maatregelen te gebruiken om meer dieren te houden. Veel veehouderijen in Nederland hebben vergunningen waarbij gebruik is gemaakt van artikel 3, vierde lid van de Wgv. De rechtbank is van oordeel dat de wetgever een strategische milieubeoordeling had moeten verrichten voordat dit onderdeel van de wet werd aangenomen. De wetgever heeft deze beoordeling niet gemaakt en dat is in strijd met de SMB-richtlijn (2001/42/EG). Daarom had het college volgens de rechtbank artikel 3, vierde lid, van de Wgv buiten toepassing moeten laten (niet mogen gebruiken in dit geval). De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat het college op basis van artikel 7af, veertiende lid, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) inmiddels de bevoegdheid heeft om af te wijken van artikel 3, vierde lid, van de Wgv en in concrete gevallen dus maatwerk kan leveren na een uitgebreide beoordeling van de daarmee gepaard gaande milieugevolgen. Ook enkele andere beroepsgronden slagen.
AnnotatorM.A.A. Soppe , T. Rotscheid
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2023:2931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-06-2023
CiteertitelM en R 2023/85
SamenvattingVarkenshouderij. Intrekken of wijzigen vergunning en beoordeling wel of geen ontoelaatbaar nadelige gevolgen. Effectiviteit luchtwassers.
Samenvatting (Bron)Op 11 april 2018 heeft [partij] het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas verzocht om intrekking dan wel actualisering van de bij besluit van 30 augustus 2016 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal, het plaatsen van een luchtwasser en het veranderen van de milieu-inrichting op het perceel [locatie] te Sevenum (hierna: het verzoek). Op 30 augustus 2016 heeft het college aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en veranderen van een milieu-inrichting in verband met het bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal (stal 8) en het plaatsen van een luchtwasser (stal 2) binnen het bedrijf op het perceel. De nieuwe varkensstal is voorzien aan de oostzijde van het perceel en biedt plaats aan 1.800 dieren. De luchtwasser bestaat uit een gecombineerd luchtwassysteem van het type BWL 2006.14 (V2).
AnnotatorA. Collignon , J.W.L. van der Loo
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2418
Artikel aanvragenVia Praktizijn