Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 19-08-2005
Aflevering 3
TitelVan de regen in de drup?
SamenvattingAls het aan de regering ligt, maakt de WAO per 1 januari 2006 plaats voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Verwacht wordt dat deze nieuwe regeling het "WAO-probleem" bij de wortel zal aanpakken. Maar in hoeverre is dit een terechte verwachting? In dit artikel wordt dit nader onderzocht.
Auteur(s)S. Klosse
Pagina5-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe zorgende werkgever. Over de grondslagen van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor ziekte van de werknemer
SamenvattingDe vraag naar grondslagen is een vraag die gesteld wordt als dwingendrechtelijk ingrijpen van de wetgever niet vanzelfsprekend is. Een rechtsgrond moet dergelijk overheidsoptreden legitimeren. De rechtsgrond van de verplichting om loon te betalen als de arbeid is verricht, is zo vanzelfsprekend dat toelichting overbodig is. De rechtsgrond voor de verplichting om loon te betalen als de arbeid niet is verricht wegens ziekte behoeft die toelichting wel. Zo ook de verplichting om de zieke werknemer passende arbeid te laten verrichten. Waarom moet de werkgever zorg dragen voor inkomensbescherming en werkhervatting van de zieke werknemer? In deze bijdrage wordt onderzocht welke rechtsgronden hiervoor worden gegeven.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Pagina23-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPrivacyaspecten van ziekteverzuim en re´ntegratie
SamenvattingDit artikel gaat in op een aantal aspecten van privacybescherming in relatie tot arbeidsongeschiktheid. Dit onderwerp bespreken we in relatie tot drie situaties: de controle op zieke werknemers, de verzuimregistratie en re´ntegratieactiviteiten. Bij controle op ziekteverzuim gaat het vooral om de grens tussen het recht op privacy van de werknemer en het belang van een doelmatige controle van de werknemer, in verband met de wettelijke verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte. Ook bij het registreren van verzuimgegevens moet de privacy gewaarborgd worden. Bij re´ntegratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers kunnen vele partijen betrokken zijn, waarbij op verschillende momenten gegevensuitwisseling plaatsvindt.
Auteur(s)C.G.M. de Kruif
Pagina37-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan WAO naar WIA: de betekenis voor de personenschadepraktijk
SamenvattingDe Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) verving in 1967 de bestaande ongevallen- en invaliditeitswetten. Dat veroorzaakte toen een ingrijpende verandering in het sociale verzekeringsstelsel. Nu, bijna 40 jaar later, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Als de Eerste kamer later dit jaar ook instemt, gaat de nieuwe weet in op 1 januari 2006. Met de inwerkingtreding van de WIA wordt de lijn welke de overheid reeds jaren volgt op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid - een lijn die zich kenmerkt door een activerende werking van het sociale zekerheidsstelsel terwijl de inkomens van burgers naar de achtergrond worden verdrongen - voortgezet. [...]
Auteur(s)S.F.H. Jellinghaus , E. Schouten
Pagina51-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in het licht van de IAO-verdragen
SamenvattingSinds de Commissie-Donner haar plannen voor een toekomstige arbeidsongeschiktheidsverzekering publiceerde, is de verhouding van deze plannen met de norm-verdragen, met name de relevante IAO-verdragen, een punt van discussie geweest. De commissie stipte de problematiek slechts aan, maar stelde de bespreking hiervan uit. De SER besteedde er wat meer aandacht aan bij de voorbereiding van haar advies, maar maakte uiteindelijk geen gebruik van de door hem ingehuurde academische deskundigen. De Raad kwam niet tot een analyse, gelet op de gevoeligheid van de problematiek. [...]
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina67-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfscheid van de Wet REA
SamenvattingMet de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wet WIA) zal de Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet REA) worden afgeschaft. Niettemin blijft ook onder het toekomstige stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen de noodzaak van stimulansen om mensen met structurele arbeidsbeperkingen aan het werk te houden. De re´ntegratiebevorderende maatregelen worden opgenomen in de materiewetten, met name de Wet WIA. [...]
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Pagina77-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSuppletieregelingen in de eerste ziektejaren
SamenvattingSinds de invoering van de 'eerste' Wulbz is het niveau van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte in veel CAO's en bedrijfsspecifieke collectieve regelingen hoger dan het percentage waartoe art. 7:629 BW verplicht. Het gaat hier om de zogenoemde bovenwettelijke uitkeringen. Ten aanzien van de per 1 januari 2004 ingevoerde loondoorbetalingsverplichting in het tweede ziektejaar werd deze suppletiepraktijk door de wetgever en de sociale partners in het najaarsakkoord van 2004 afgesproken dat het loon bij ziekte in de eerste twee ziektejaren in totaal niet meer dan 170% van het loon zal bedragen. [...]
Auteur(s)W.A. Zondag
Pagina87-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn