RegelMaat

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift RegelMaat
Datum 08-09-2023
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelKomkommertijd of innovatiebroedseizoen?
CiteertitelRegelMaat 2023, afl. 3, p. 191
SamenvattingEens in de zoveel tijd brengt de redactie van RegelMaat een nummer zonder thema uit. Niet alle ontwikkelingen op wetgevingsgebied laten zich immers thematisch groeperen. Tegelijkertijd hangen veel wetgevingsactualiteiten samen. Daarom blijkt regelmatig dat in de ‘themaloze nummers’ toch een rode draad te ontwaren valt. Ook bleek tijdens het maken van het huidige nummer, ‘ex durante’ dus, dat de verder opzichzelfstaande bijdragen een overkoepelend perspectief kennen. Dit laat zich als volgt omschrijven. Van de klimaatcrisis tot woningnood: de wetgever staat voor grote inhoudelijke uitdagingen.
Auteur(s)A.C.M. Meuwese
Pagina191
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLagere regels onder parlementaire controle: Een andere kijk op het primaat van de wetgever
CiteertitelRegelMaat 2023, afl. 3, p. 194
SamenvattingDe betrokkenheid van het parlement bij gedelegeerde regelgeving is van oudsher een onderwerp dat de wetgevingsgemeenschap bezighoudt. De afgelopen jaren stond het onderwerp een paar keer in het bijzonder in de belangstelling. In de eerste plaats kreeg het veel aandacht ten tijde van de totstandkoming van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Het aannemen van een amendement-Buitenweg leidde ertoe dat de ministeriële regelingen die op grond van de wet konden worden vastgesteld, vóór inwerkingtreding aan de beide Kamers moesten worden overgelegd. Als de Tweede Kamer binnen een week zou besluiten niet met de regeling in te stemmen, verviel die van rechtswege. Hiermee werd een nieuwe vorm van parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving geïntroduceerd.
Auteur(s)L.C. Groen , S.A.J. Munneke
Pagina194
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWendbaar wetgeven revisited: de rol van de medewetgever als ­systeembeheerder
CiteertitelRegelMaat 2023, afl. 3, p. 208
SamenvattingAandacht voor het wetgevingsproces stond de afgelopen decennia vaak in de sleutel van de vraag hoe het sneller en efficiënter kan. Dit met name in het licht van zich snel opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen, op hun beurt ingegeven door sociaaleconomische en technologische veranderingen en de invloed daarvan op onze leefomgeving. Het kwaliteitsaspect in het proces moet echter niet uit het oog worden verloren. Goede wetgeving kan niet los worden gezien van een zorgvuldig en goed ondersteund proces.
Auteur(s)M.H.A.F. Lokin
Pagina208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEx-durante-evaluatie van wetgeving en beleid: Nieuw normaal in turbulente tijden
CiteertitelRegelMaat 2023, afl. 3, p. 226
SamenvattingEr is de laatste tijd veel te doen over de rol van de overheid in de steeds meer complexe en dynamische samenleving. De overheid heeft duidelijk moeite om op deze omstandigheden in te spelen. De crises en probleemdossiers stapelen zich op en lijken de overheid steeds meer boven het hoofd te groeien. Beleid en wetgeving lopen geregeld achter de feiten aan, doordat de turbulente samenleving, mede door de internationale ontwikkelingen en de meerdere crises, veel minder maakbaar blijkt dan gehoopt.
Auteur(s)M.A. de Bree , M. Dees , M.W. Scheltema
Pagina226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekObjets trouvé
TitelDe rolinvulling van overheidsjuristen: Bespreking van het proefschrift van Wubbo Wierenga
CiteertitelRegelMaat 2023, afl. 3, p. 237
SamenvattingOp 21 april 2023 promoveerde Wubbo Wieringa aan Tilburg University op zijn proefschrift over de rolinvulling van overheidsjuristen, waaronder die van wetgevingsjuristen. Naast een aanzienlijk empirisch onderzoek kon hij putten uit eigen ervaring.2 De onderzoeksvraag die Wierenga zich stelt is die naar de manier waarop overheidsjuristen hun professionele rol invullen en de mogelijke verklaringen daarvoor. Bij zijn sociaalwetenschappelijke onderzoek ter beantwoording van die vraag volgt hij niet de klassieke weg die verloopt van een verkenning van de theorie, het daaruit afleiden van hypothesen en vervolgens het doen van onderzoek om na te gaan of de praktijk zich gedraagt overeenkomstig de hypothesen. In plaats van zo’n deductieve theory testing koos de promovendus voor een inductieve theory building. In deze benadering vormt praktijkonderzoek de start.
Auteur(s)P.J.P.M. van Lochem
Pagina237
LinkVolledige tekst proefschrift (Tilburguniversity.edu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLegisprudentie
TitelInternetconsultatie
CiteertitelRegelMaat 2023, afl. 3, p. 245
SamenvattingWie wil weten wat het actuele kabinetsbeleid rondom internetconsultatie is, kan het beste het Draaiboek voor de regelgeving raadplegen. Sinds 2016 is het uitgangspunt dat de regeringsconcepten voor ‘alle wet- en regelgeving’ en de bijbehorende toelichtingen op www.internetconsultatie.nl worden geplaatst. Ook het formulier dat het resultaat is van het gebruik van het Beleidskompas (de in maart 2023 geïntroduceerde opvolger van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving) wordt algemeen beschikbaar gemaakt.
Auteur(s)M. Nap
Pagina245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDatagedreven wetgeven
TitelDecision mining als bijdrage aan kwaliteit van uitvoering
CiteertitelRegelMaat 2023, afl. 3, p. 252
SamenvattingHet tijdschrift RegelMaat, en meer in het bijzonder de rubriek ‘Datagedreven wetgeven’, heeft al meerdere keren aandacht besteed aan digitalisering van overheidsbesluitvorming als fenomeen dat zich niet beperkt tot de uitvoering, maar ook regelgeving aangaat. Eerder schreef Mariette Lokin een bijdrage over ‘bedrijfsregels’: regels die de structuur en het gedrag van een organisatie definiëren, vaak met als doel om wetgeving te kunnen implementeren in informatiesystemen en tegelijkertijd beheersbaar te houden. Deze bedrijfsregels verschillen van regels zoals deze bekend zijn uit het juridische domein. Bedrijfsregels in deze context bestaan uit programmeertaal, maar dan omgezet naar een meer begrijpelijke en natuurlijke taal. In een eerdere bijdrage aan deze rubriek over digitaal ‘regelbeheer’ werd een voorbeeld van ‘digitale vertaling’ van wetgeving besproken, namelijk het RAAK-project, dat zich richtte op het ‘ontwerpen van digitale beslissingsondersteuning’.
Auteur(s)S. Leewis , A.C.M. Meuwese
Pagina252
Artikel aanvragenVia Praktizijn