Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-09-2023
Aflevering 9
RubriekGastcolumn
TitelModernisering van het grondbeleid via de achteruitkijkspiegel
CiteertitelTBR 2023/96
SamenvattingOp 19 juni 2023 heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin voorstellen voor de modernisering van het grondbeleid. Het grondbeleid is volgens de brief een ‘belangrijk aspect van het ruimtelijk beleid’. Enkele regels verderop typeert de minister grondbeleid als ‘dienend aan het ruimtelijk beleid en van groot belang voor gebiedsontwikkeling’. Anders gezegd: de gemeentelijke regie bij gebiedsontwikkeling wordt deels geborgd door middel van het grondbeleid.
Auteur(s)A.G. Bregman
LinkVolledige tekst Kamerbrief (overheid.nl)
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aansprakelijkheid van de verkopend makelaar in geval van een schending van de Meetinstructie
CiteertitelTBR 2023/97
SamenvattingDeze bijdrage gaat over de aansprakelijkheid van een voor de verkoper van een woning optredende makelaar jegens de koper in verband met een onjuiste vermelding van het woonoppervlak in de verkoopinformatie.
Auteur(s)J.J. Dammingh
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek stikstofjurisprudentie: Een overzicht uit de rechtspraak van 2022 en 2023
CiteertitelTBR 2023/98
SamenvattingHet is bijna niet meer voor te stellen dat er een tijd was waarin het probleem van het stikstofoverschot nog relatief onbekend was bij het grote publiek. Na de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof op 29 mei 2019, heeft het onderwerp steeds meer aandacht gekregen. Tegenwoordig zal het niemand ontgaan: allerlei plannen en ambities van woningbouw tot (energie)infrastructurele ontwikkelingen en herzieningen in de agrarische sector, kunnen niet of alleen met grote vertraging en tegen veel extra kosten worden uitgevoerd. De onzekerheid en problemen die in dit verband worden gevoeld zijn uiteraard niet gebaat bij de recente val van het kabinet.
Auteur(s)M.E. van Velzen-De Boer
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVijftien jaar planschade onder de Wro: Een overzicht en analyse van enkele aspecten uit de jurisprudentie
CiteertitelTBR 2023/99
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt onder meer de Wet ruimtelijke ordening ingetrokken. De Wro heeft het bouwrecht dan ruim vijftien jaar - vanaf 1 juli 2008 - van een publiekrechtelijke basis voorzien. De Omgevingswet brengt een groot aantal veranderingen met zich, waaronder op het terrein van het planschaderecht. Zo wordt de term ‘planschade’ vervangen door ‘nadeelcompensatie’ en is daarvoor in afdeling 15.1 van de Omgevingswet een nieuwe schaderegeling geïntroduceerd, die aanhaakt bij het reguliere nadeelcompensatierecht uit titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze vernieuwing in het omgevingsrecht is een mooie aanleiding om de planschadejurisprudentie van de afgelopen vijftien jaar onder de loep te nemen en, op basis daarvan, een blik te werpen op het toekomstige nadeelcompensatierecht.
Auteur(s)M.E. Stuiver
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese Aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2023/100
SamenvattingDeze kroniek verschijnt jaarlijks en vat een aantal in het oog springende uitspraken samen die door het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2022 en de eerste helft van 2023. Kronieken van voorgaande jaren verschenen eveneens in dit tijdschrift.
Auteur(s)I.A.F. Hendriksen , L.A. Kersten , D.C. Orobio de Castro
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnderzoek
TitelDe (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen: Een juridisch dogmatisch onderzoek naar de inzet en rol van de deskundigen die door de rechter of het bevoegd gezag worden ingeschakeld wegens de schadebegroting
CiteertitelTBR 2023/101
SamenvattingIn deze bijdrage behandelt de auteur de hoofdlijnen van zijn proefschrift met als titel ‘De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen’.
Auteur(s)S. Schuite
LinkVolledige tekst proefschrift (Sam Schuite, RU.nl)
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 03-05-2023
CiteertitelTBR 2023/102
SamenvattingBestemmingsplan verbrede reikwijdte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2021 heeft de raad van de gemeente Schiedam het bestemmingsplan "Schieveste 2021" vastgesteld. Het plan is een zogenoemd "bestemmingsplan met verbrede reikwijdte". Dit betekent dat de raad gebruik heeft gemaakt van extra mogelijkheden voor de inrichting van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet in verbinding met artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De raad wil hiermee anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tussen de A20 bij Schiedam en de spoorlijn Rotterdam - Delft, Den Haag en Hoek van Holland is het plangebied gelegen. Het plangebied ligt nu grotendeels braak. Met het bestemmingsplan "Schieveste 2021" wil de raad ten minste 3.000 zelfstandige wooneenheden realiseren, die passen bij de gewenste verdichting rondom het station Schiedam Centrum. OCS, een consortium dat bestaat uit Van Omme & De Groot, Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed en Synchroon, is de initiatiefnemer van het project.
AnnotatorH.P. Wiersema
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 02-08-2023
CiteertitelTBR 2023/103
SamenvattingBeperking huisvesting seizoenarbeiders en arbeidsmigranten in planregels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2020 heeft de raad van de gemeente Heeze-Leende het bestemmingsplan "Uitsluiten nieuwvestiging logies t.b.v. seizoensarbeiders en arbeidsmigranten" vastgesteld. Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van drie bestemmingsplannen: ‘Providentia’, ‘Kom Leende-Leenderstrijp 2015’ en ‘1ste partiële herziening Kom Heeze 2015’. Het plan maakt onderscheid tussen het aanbieden van logies voor toeristen en het aanbieden van logies voor niet-toeristen, waarbij het arbeidsmigranten en seizoenarbeiders uitdrukkelijk uitsluit. Het aanbieden van logies voor niet-toeristen staat het bestemmingsplan niet langer toe. [appellant] is eigenaar van een hotel in het plangebied. Hij kan zich niet met het plan verenigen, omdat volgens hem ten onrechte onderscheid wordt gemaakt tussen toeristen en arbeidsmigranten. Hij wil geen gasten uitsluiten. In deze uitspraak zal worden ingegaan op de vraag of het onderscheid dat het bestemmingsplan maakt in strijd is met de Dienstenrichtlijn en de Grondwet.
AnnotatorH.J. de Vries
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 07-06-2023
CiteertitelTBR 2023/104
SamenvattingDeze uitspraak is relevant voor de uitleg van de uit artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb) voortvloeiende repressieve zorgplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hulst het verzoek van [appellant sub 2] en anderen om handhavend op te treden tegen de toepassing van thermisch gereinigde grond bij de aanleg van de nieuwe zeedijken in de Perkpolder in de periode 2014-2015, gedeeltelijk toegewezen. Het college heeft daarbij aan de Staat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de last opgelegd om vóór 1 juli 2022 een plan van aanpak in te dienen met concrete maatregelen om de verontreiniging van de bodem en de directe gevolgen daarvan als gevolg van de toepassing van TGG in de zeedijken te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken en de nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam binnendijks zoveel mogelijk te beperken, onder oplegging van een dwangsom van € 5.000.000,00 ineens. In het kader van het project "Natuurcompensatie Perkpolder" heeft Van Oord Nederland B.V. in opdracht van de Staat nieuwe primaire waterkeringen in de Perkpolder aangelegd, zodat 75 ha nieuwe natuur buitendijks kon worden gerealiseerd.
AnnotatorF. Kelder , J.J, Akkerman
LinkVolledige tekst annotatie (Houthoff.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage in bouwgeschillen 10-02-2023, 72.277
CiteertitelTBR 2023/105
SamenvattingAanneming van werk.
AnnotatorH.P.C.W. Strang
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 26-01-2023, C-682/21
CiteertitelTBR 2023/106
SamenvattingBeëindiging opdracht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 januari 2023.#,,HSC Baltic" UAB e.a. tegen Vilniaus miesto savivaldyb?s administracija e.a.#Verzoek van de Lietuvos Auk??iausiasis Teismas om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2014/24/EU - Artikel 57, lid 4, onder g) - Facultatieve uitsluitingsgrond in verband met tekortkomingen bij een eerdere opdracht - Opdracht gegund aan een combinatie van ondernemers - Be?indiging van deze opdracht - Automatische opneming van alle leden van de combinatie op een lijst van onbetrouwbare leveranciers - Evenredigheidsbeginsel - Richtlijn 89/665/EEG - Artikel 1, leden 1 en 3 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte.#Zaak C-682/21.
AnnotatorJ.H.J. Bax
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (Stibbe.com)
UitspraakECLI:EU:C:2023:48
Artikel aanvragenVia Praktizijn