Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 12-10-2023
Aflevering 8
RubriekOpinie
Titel“Plons”
CiteertitelM en R 2023/87
SamenvattingOp 30 augustus 2023 gooide de Afdeling bestuursrechtspraak met zijn uitspraak over de biomassacentrale in Diemen (ECLI:NL:RVS:2023:3328) een flinke steen in de vijver van de uitvoeringspraktijk. De conclusie in de uitspraak (die in één van de volgende nummers van een noot zal worden voorzien) is dat – anders dan waar in gans het land van uit werd gegaan – een (nu ja, in elk geval, die) biomassacentrale m.e.r.-plichtig is. Ook bevat de uitspraak ook voor andere kwesties van belang zijnde overwegingen tussen de verhouding tussen de m.e.r.-regelgeving en de afvalstoffenregels én over het einde-afval-vraagstuk. Het gevolg is dat bijna vier jaar na dato de op 9 september 2019 verleende omgevingsvergunning vernietigd wordt.
Auteur(s)B. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:3328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Europese Natuurherstelverordening na behandeling door het Europees Parlement
CiteertitelM en R 2023/88
SamenvattingHet Nederlandse natuurbeschermingsrecht, zoals dat nu is opgenomen in het stelsel van de Wet natuurbescherming en zoals dat straks geldt onder vigeur van de Omgevingswet, is bijzonder sterk geënt op de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Hoewel in Nederland maatschappelijk en politiek-bestuurlijk met name als gevolg van de stikstofproblematiek veel discussie is over de merites van beide richtlijnen, kwam uit de laatste evaluatie van de richtlijnen door de Europese Commissie in 2016 het eindoordeel dat ze fit for purpose zijn.
Auteur(s)P. Mendelts
LinkVolledige tekst richtlijn (Vogelrichtlijn, europa.eu)
LinkVolledige tekst richtlijn (Habitatrichtlijn, europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 24-02-2023
CiteertitelM en R 2023/89
SamenvattingSchaduwoverlast door bomen.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor het kappen van één boom. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder bij het beoordelen van de vraag of sprake is van een verwijderingsbelang als gevolg van overmatige schaduwoverlast de Solar Pathfinder als hulpmiddel kunnen inzetten. Verweerder heeft zich op het standpunt mogen stellen dat de ervaren overmatige schaduwoverlast zwaarder weegt dan de belangen die zich tegen het kappen van de boom verzetten, zodat sprake is van een verwijderingsbelang. Verweerder heeft de omgevingsvergunning voor het kappen van de boom daarom mogen verlenen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:3139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 26-04-2023
CiteertitelM en R 2023/90
SamenvattingVoorzieningenrechter acht cameratoezicht op de uitstoot van schadelijke stoffen bij de kooksfabriek van Tata Steel niet onrechtmatig.
Samenvatting (Bron)Cameratoezicht op de uitstoot van schadelijke stoffen bij de kooksfabriek van Tata Steel is niet onrechtmatig. Sprake van effectief toezicht dat niet op de persoon is gericht. Zeer geringe kans op een inbreuk op de privacy van werknemers. Afwijzing vorderingen. NB: de laatste drie regels onder randnummer 5.20. behoren te worden verplaatst na de eerste zin onder randnummer 5.18. Een herstelvonnis wordt voorbereid.
AnnotatorI.F. Kieft , A. Holtland
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2023:3821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 15-06-2023, C-721/21
CiteertitelM en R 2023/91
SamenvattingWél rekening houden met maatregelen tijdens de voorevaluatiefase (voortoets) in de zin van art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn en een verduidelijking van de grenzen aan de procedurele autonomie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 juni 2023.#Eco Advocacy CLG tegen An Bord Pleanala.#Verzoek van de High Court (Ierland) om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Specialebeschermingszones - Artikel 6, lid 3 - Voorevaluatie van een plan of een project om te bepalen of een passende beoordeling moet worden verricht van de gevolgen van dat plan of project voor een specialebeschermingszone - Motivering - Maatregelen die in aanmerking kunnen worden genomen - Woningbouwproject - Procedurele autonomie - Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel - Procedureregels volgens welke het voorwerp van het geschil wordt bepaald door de middelen die zijn aangevoerd op het ogenblik van de instelling van het beroep.#Zaak C-721/21.
AnnotatorL.S. Braaksma
UitspraakECLI:EU:C:2023:477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 20-06-2023
CiteertitelM en R 2023/92
SamenvattingDe afsluitboete blijft; de wijziging van de Tarievencode (die de afsluitboete ongedaan moest maken) wordt gezien als een op grond van het EU-recht verboden “politieke instructie”.
Samenvatting (Bron)Beroep tegen wijziging Tarievencode Gas over de verrekening van de kosten voor verwijdering van een gasaansluiting is gegrond. De ACM heeft zich bij het nemen van het codebesluit ten onrechte gebaseerd op artikel 5b van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas. In deze bepaling heeft de minister een regel gesteld voor de wijze waarop de ACM in het geval van verwijdering van een gasaansluiting de tariefstructuren moet vormgeven. Uit artikel 39, vierde lid, van Richtlijn 2009/79/EG (Derde Gasrichtlijn) volgt echter dat de minister de ACM geen instructie mag geven om bepaalde tariefstructuren te hanteren. Gelet hierop had de ACM artikel 5b van de regeling buiten toepassing moeten laten en mocht de ACM uitsluitend haar eigen afweging ten grondslag leggen aan het codebesluit. Dat heeft de ACM echter niet gedaan. Het codebesluit kan daarom niet in stand blijven.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2023:297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 29-06-2023, C-501/22
CiteertitelM en R 2023/93
SamenvattingLange of Hollandse komkommers; mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren van (milieu)voorschriften die stringenter zijn dan de in de nationale regelgeving of in de regelgeving van in de Unie vastgestelde voorschriften.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 29 juni 2023.#Association interprofessionnelle des fruits et l?gumes frais (Interfel) tegen Ministre de l'Agriculture et de la Souverainet? alimentaire.#Verzoeken van de Conseil d'?tat (Frankrijk) om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Landbouw en visserij - Gemeenschappelijke ordening van de markten - Verordening (EU) nr. 1308/2013 - Artikel 164, leden 1 en 4 - Handelsnormen - Verbindendverklaring van een sectorale overeenkomst - Overeenkomsten die stringentere voorschriften bevat dan die welke in de regelgeving van de Europese Unie zijn neergelegd.#Gevoegde zaken C-501/22-C-504/22.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:EU:C:2023:531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-07-2023
CiteertitelM en R 2023/94
SamenvattingOok een voor de duur van 10 jaar vergund motorcrosscircuit kan gelet op de aard en omvang daarvan een permanente racebaan zijn in de zin van onderdeel D-43 van de bijlage bij het Besluit mer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uden, nu Maashorst aan Stichting Circuit Scheiweg een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan "Partiële herziening Buitengebied 2017" voor het gebruiken van een terrein op het perceel Scheiweg ongenummerd te Volkel voor motorcrossactiviteiten voor een periode van 10 jaar. Stichting Circuit Scheiweg heeft het terrein in 1993 aangekocht om motorcrosswedstrijden te houden en te trainen. Het terrein met het circuit is ongeveer 2,45 hectare groot. Tot 2010 zijn incidentele motorcrossevenementen gehouden die zijn vergund met een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Op 29 december 2010 heeft het college een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend, waarin toestemming is gegeven om gedurende vijf jaar wekelijkse trainingen en twee wedstrijden per jaar te houden. De trainingen zijn in juli 2014 gestaakt vanwege strijd met het toen ter plaatse geldende bestemmingsplan. Stichting Circuit Scheiweg is van plan om de motorcrossactiviteiten op het terrein - dat feitelijk nog als circuit is ingericht - te hervatten.
AnnotatorT. Rotscheid , M.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-07-2023
CiteertitelM en R 2023/95
SamenvattingGevolgen verzuim plan-mer voor plannen voor (mede) daarop gebaseerde vergunningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2021 hebben provinciale staten van Gelderland het verzoek van [appellante] om het inpassingsplan "Windpark Bommelerwaard-A2" te herzien, afgewezen. Het inpassingsplan voorziet in een windpark met drie windturbines met een gepland opgesteld vermogen van 7,5 tot 12 megawatt. Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. is de initiatiefnemer. Het windpark is globaal gelegen tussen de Rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, ten zuidoosten van Zaltbommel. Inmiddels is de bouw van het windpark voltooid en is het windpark in bedrijf. Eerder heeft [appellante] ook, gezamenlijk met anderen, verzocht om de ter verwezenlijking van het windpark door het college van gedeputeerde staten van Gelderland bij besluit van 4 juni 2018 verleende ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en de bij besluiten van 14 en 22 november 2019 verleende omgevingsvergunningen in te trekken. Het college heeft bij besluiten van 24 december 2021 en 14 januari 2022 geweigerd om deze besluiten in te trekken.
AnnotatorT. Rotscheid , M.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 06-07-2023, C-212/21 P en C‑223/21 P
CiteertitelM en R 2023/96
SamenvattingVerzoek om interne herziening van milieurechtelijk besluit o.g.v. Aarhus-verordening.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 juli 2023.#Europese Investeringsbank (EIB) en Europese Commissie tegen ClientEarth.#Hogere voorziening - Milieu - Verdrag van Aarhus - Verordening (EG) nr. 1367/2006 - Artikel 2, lid 1, onder f) - Begrip ,milieurecht' - Artikel 2, lid 1, onder g) - Begrip ,administratieve handeling' - Artikel 10, lid 1 - Interne herziening van administratieve handelingen - Besluit van de raad van bewind van de Europese Investeringsbank (EIB) tot goedkeuring van de financiering van een project voor een elektriciteitscentrale op biomassa - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek tot interne herziening van dat besluit - Onafhankelijkheid van de EIB bij haar financieringsactiviteiten - Artikel 271, onder c), VWEU - Draagwijdte.#Gevoegde zaken C-212/21 P en C-223/21 P.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2023:546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 12-07-2023
CiteertitelM en R 2023/97
SamenvattingNatuurbelang meewegen bij ambtshalve wijziging onttrekkingsvergunning.
Samenvatting (Bron)WATER
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2023:4910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-08-2023
CiteertitelM en R 2023/98
SamenvattingDe zorgplicht van art. 1.11 Wnb verplicht ertoe om een ecologische quick scan, en mogelijk nader ecologisch onderzoek, te verrichten alvorens een spouwmuur te isoleren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht een last onder dwangsom opgelegd aan IsoSun B.V. om herhaling van de overtreding van de zorgplicht van artikel 1.11, eerste lid, van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Het na-isoleren van spouwmuren is een van de manieren waarop de CO2-uitstoot kan worden verminderd en klimaatdoelen kunnen worden behaald. Tegelijkertijd kan het na-isoleren leiden tot nadelige gevolgen voor verschillende beschermde soorten vleermuizen, waaronder de kleine dwergvleermuis. Deze soort houdt zich vaak in spouwmuren op en komt vrijwel overal in Nederland, en ook in Utrecht, voor. Deze zaak gaat over de vraag of IsoSun, dat zich toelegt op het na-isoleren van spouwmuren van woningen van particulieren, met haar werkwijze voorafgaand aan de na-isolatie de zorgplicht in artikel 1.11 van de Wnb heeft overtreden door niet de noodzakelijke maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor vleermuizen te voorkomen.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2969
Artikel aanvragenVia Praktizijn