Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum 30-10-2023
Aflevering 3
RubriekVan de redactie
TitelWaar een kleine kans groot in kan zijn
CiteertitelNTS 2023, afl. 3, p. 115
SamenvattingDe omvang van de aanmerkelijke kans als onderdeel van voorwaardelijk opzet houdt de strafrechtelijke gemoederen al geruime tijd bezig, niet in de laatste plaats omdat de invulling van het kansvereiste niet alleen raakt aan voorwaardelijk opzet, maar ook doorwerkt in andere materieelrechtelijke leerstukken. Kernvraag is daarbij steeds geweest hoe groot de kans op het intreden van een gevolg moet zijn, wil deze kans als ‘aanmerkelijk’ kunnen worden bestempeld.
Auteur(s) de Redactie
Pagina115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe strafrechtelijke grenzen van het demonstratierecht
CiteertitelNTS 2023, afl. 3, p. 120
SamenvattingDe vraag die in dit artikel centraal staat, is hoe de strafrechtelijke grenzen van het demonstratierecht kunnen worden bepaald aan de hand van Nederlandse strafbepalingen en de Nederlandse rechtspraak daarover. Het gaat de auteur niet alleen om een overzicht van die rechtspraak, maar ook om een kritische evaluatie daarvan in het licht van het EVRM: besteden Nederlandse strafrechters wel voldoende aandacht aan het EVRM bij het kwalificeren van gedragingen als strafbare gedragingen in verband met het demonstratierecht?
Auteur(s)K. Rozemond
Pagina120
LinkVolledige tekst artikel (bju.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aanpak van conversiehandelingen: meerwaarde van een aparte strafbaarstelling?
CiteertitelNTS 2023, afl. 3, p. 132
SamenvattingDeze bijdrage vormt een verkenning van de meerwaarde van (aparte) strafbaarstelling van conversietherapie in het voorgestelde artikel 285ba Sr naar aanleiding van het advies van de Afdeling. Paragraaf 2 geeft de ontwikkelingen die hebben geleid tot het indienen van het wetsvoorstel weer. De kernpunten van het wetsvoorstel komen in paragraaf 3 aan bod. In paragraaf 4 staat het verbod op conversietherapie in verhouding tot grondrechten centraal. Paragraaf 5 gaat in op enkele delicten die wellicht mogelijkheden bieden om conversietherapie te vervolgen. In paragraaf 6 volgt een verkenning van argumenten voor en tegen aparte strafbaarstelling van conversietherapie. Tot slot volgt een antwoord op de vraag in hoeverre aparte strafbaarstelling van conversietherapie meerwaarde heeft ten opzichte van andere mogelijkheden.
Auteur(s)L. Postma
Pagina132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Niet omdat het moet, maar omdat het kan: Hoe verder met telehoren in het Nederlandse strafproces?
CiteertitelNTS 2023, afl. 3, p. 142
SamenvattingNu de coronastorm eindelijk is gaan liggen en we in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen, is het hoog tijd om de balans op te maken en ons de vraag te stellen hoe we verder willen gaan met het telehoren in strafzaken. In het kader van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden op dit punt geen grote veranderingen verwacht: uitgangspunt blijft dat rechtszittingen fysiek in de rechtszaal plaatsvinden.
Auteur(s)D. de Vocht
Pagina142
Artikel aanvragenVia Praktizijn