Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 07-11-2023
Aflevering 11
RubriekGastcolumn
TitelDe notaris en het omgevingsplan: Minder publiekrechtelijke bijzondere lasten en beperkingen?
CiteertitelTBR 2023/120
SamenvattingDe Omgevingswet treedt bijna in werking. Iedere gemeente beschikt vanaf dat moment over één omgevingsplan. Over de vraag of het omgevingsplan in vergelijking tot het bestemmingsplan méér of minder werk voor de notaris oplevert bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken, vond in 2022 een interessante briefwisseling plaats tussen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hun opvattingen lopen nogal uiteen.
Auteur(s)S.E. Bartels , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelImplementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de UAV en UAV-GC: proeftuin voor de toekomst?
CiteertitelTBR 2023/121
SamenvattingOp 1 januari 2024 wijzigt titel 7.12 BW als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wetgever beoogt met deze wijziging de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer te verbeteren. De inwerkingtreding heeft onder andere tot gevolg dat aan art. 7:758 BW een nieuw vierde lid wordt toegevoegd. Die bepaling gaat voor de aanneming van bouwwerken voorzien in een regel die afwijkt van het derde lid. Op grond van dat derde lid is de aannemer ingeval van aanneming van werk ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
Auteur(s)E.M. Bruggeman , C.E.C. Jansen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Energiewet: Ontknoping van de congestie op het elektriciteitssysteem?
CiteertitelTBR 2023/122
SamenvattingOp 18 juni 2023 heeft de Minister voor Klimaat en Energie het wetsvoorstel voor de Energiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel vervangt de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en voegt daartoe de regels voor het transport en de levering van gas en elektriciteit in Nederland bij elkaar. Het wetsvoorstel bevat ook de (implementatie van) Europese regels voor elektriciteit en gas alsook de bepalingen voor de transitie naar schonere en hernieuwbare energiebronnen. Laatstgenoemde transitie behelst de verschuiving van fossiele bronnen, zoals aardgas, olie en kolen, naar CO2-vrije (of CO2-arme) energiebronnen, zoals wind, zon, water en biomassa. Die verschuiving heeft onder meer fundamentele gevolgen voor de huidige energiesystemen en dan met name, als gevolg van de elektrificatie, voor het elektriciteitssysteem.
Auteur(s)M. de Rijke , T.J.J. Slegers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOntvlechting Wkb en Omgevingswet: Er waart een spook door de Eerste Kamer
CiteertitelTBR 2023/123
SamenvattingOp dinsdag 24 oktober 2023 vond in de Eerste Kamer ’s middags het plenaire debat plaats met demissionair minister Hugo de Jonge over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met ingang van 1 januari 2024, gelijktijdig met de Omgevingswet. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie Crone (GroenLinks-PvdA) c.s. over het opschorten van de invoering van de Wkb. In de ochtend vond in de Eerste Kamer commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving voorafgaand nog een mondeling overleg plaats met dezelfde minister over de implementatie van de Omgevingswet. In deze bijdrage zal met name stilgestaan worden bij een aantal hoofdzaken van het plenaire debat over de Wkb.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker , P.M.J. de Haan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-09-2023
CiteertitelTBR 2023/124
SamenvattingReikwijdte evidentiecriterium
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag aan BRECOD een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een woontoren op het perceel aan het Maanplein 110 in Den Haag en het uitbreiden van de parkeergarage, behorend bij Maanplein 128 tot en met 133. BRECOD heeft omgevingsvergunning gevraagd voor het realiseren van een woongebouw in de vorm van een woontoren met 183 woningen, 300 m2 detailhandel, 299 m2 maatschappelijke diensteverlening en een parkeergarage aan het Maanplein 110 in Den Haag, en voor de uitbreiding van de parkeergarage, behorend bij Maanplein 128 tot en met 133. Het college heeft de gevraagde omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten "bouwen" en "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" als is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo). Met die laatste activiteit heeft het college gebruik gemaakt van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid uit het bestemmingsplan "Omgevingsplan Binkchorst" en toegestaan dat de woontoren een hoogte van 73,1 m in plaats van de maximaal toegestane bouwhoogte van 70 m krijgt.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:3380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-11-2022
CiteertitelTBR 2023/125
SamenvattingHuurprijzenbeding in anterieure en bevoegdhedenovereenkomst, onaanvaardbare doorkruising publiekrecht en/of misbruik van bevoegdheid?
Samenvatting (Bron)Bevoegdhedenovereenkomst. Huurprijzenbeding. Geen strijd met openbare orde (3.1 en 6.24 Wro; 2.12 Wabo). Hoogte exploitatiebijdrage (6:203 BW).
AnnotatorJ.J. Hoekstra , V. de Gier
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:9289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 31-03-2023
CiteertitelTBR 2023/126
Samenvatting Mag gemeente gebruik maken van haar eigenaarsbevoegdheden om woonark te verwijderen?
Samenvatting (Bron)Vermogensrecht. Ruimtelijke ordening. Woonark in openbaar vaarwater planologisch toegestaan. Mag gemeente gebruik maken van haar eigenaarsbevoegdheden om woonark te verwijderen?
AnnotatorP.J. Huisman
UitspraakECLI:NL:HR:2023:497
Artikel aanvragenVia Praktizijn