Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 16-08-2005
Aflevering 15
TitelBewijzen in het bestuursrecht
CiteertitelJBa 2005/221
SamenvattingDe Algemene wet bestuursrecht kent geen bepalingen over de verdeling van bewijslast. Afgaande op bepalingen zoals opgenomen in de artt. 3:2 en 8:69, lid 3 Awb, lijkt het de plicht van het bestuursorgaan en de bestuursrechter om alle relevante feiten te vergaren. Uit dergelijke bepalingen kan echter niet worden afgeleid dat belanghebbenden geen enkele verplichting hebben om bewijsmateriaal te verstrekken. Wat exact van de belanghebbende verwacht wordt, in welke gevallen de bewijslast van bepaalde stellingen bij de belanghebbende ligt en wat het bestuursorgaan of de bestuursrechter vervolgens met dit bewijs moet, is niet steeds duidelijk. In deze bijdrage zal ik een beknopt overzicht geven van het bestuursrechtelijk bewijsrecht.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina226-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200407037/1
CiteertitelJBa 2005/222
SamenvattingBelanghebbende. Toevertrouwde belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2003, kenmerk DGWM/2003/14798A, heeft verweerder op het op 29 juli 2003 bij hem ingekomen verzoek van NS Railinfrabeheer B.V. hogere waarden voor de geluidbelasting vanwege een spoorweg als bedoeld in artikel 83, tweede en vijfde lid, en artikel 106d, tweede lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld voor bestaande woningen aan de Krimweg 2, 4, 6 en 12 te Oostvoorne.
Pagina230-230
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200409695/1
CiteertitelJBa 2005/223
SamenvattingBelanghebbende. Eigenaar. Persoonlijk belang. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal (hierna: het college) aan appellante, onder verlening van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bouwvergunning verleend voor het vergroten van een winkelpand, staand op het perceel Streuvelslaan 1A te Roosendaal (hierna: het perceel).
Pagina230-230
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200500992/1
CiteertitelJBa 2005/224
SamenvattingBelanghebbende. Informele vereniging.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 30 december 2003 hebben appellanten te kennen gegeven dat zij voornemens zijn een initiatief te nemen voor het houden van een referendum over het voorgenomen raadsbesluit van 8 januari 2004 met betrekking tot de realisering van een parkeergarage in het park Lucasbolwerk (hierna: het Lucasbolwerk).
Pagina230-231
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200406354/1
CiteertitelJBa 2005/225
SamenvattingBekendmaking en mededeling. Inzage.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 21 augustus 2002, zaak no. 200100445/2, heeft de Afdeling het besluit van 11 december 2000, kenmerk DWM/2000/13378, waarbij verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning heeft verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan de [locatie] te Zwijndrecht, vernietigd voor zover het betreft de aan de vergunning verbonden voorschriften 8.1, 9.1 en 13.2, alsmede het niet voorschrijven van een controleonderzoek naar geluidhinder en het niet stellen van nadere middelvoorschriften ter voorkoming van stofhinder, en verweerder opgedragen met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen.
Pagina231-231
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200203803/1
CiteertitelJBa 2005/226
SamenvattingHernieuwde aanvraag. Nieuwe feiten en omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) afgewezen het verzoek van appellant om de op 17 januari 1990 aan Dunehold B.V. verleende bouwvergunning voor het bouwen van elf seizoensverblijven op een terrein aan de Oude Deldenerweg te Boekelo (hierna: de bouwvergunning) in te trekken.
Pagina231-231
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200500282/1
CiteertitelJBa 2005/227
SamenvattingBeleidsregels. Motivering besluit. Verwijzing interne gedragsregels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) aan appellant met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te Eindhoven.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200410602/1
CiteertitelJBa 2005/228
SamenvattingBevoegdheid. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2003 heeft appellant geweigerd handhavend op te treden door na herroeping van de aan [vergunninghouder] verleende bouwvergunning voor verbouwing van het bijgebouw van de [hoeve], gelegen aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het bijgebouw), niet over te gaan tot het nemen van een be[hoeve] luit inhoudende dat het bijgebouw weer in de oude staat dient te worden hersteld.
Pagina232-233
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200408547/1
CiteertitelJBa 2005/229
SamenvattingOpheffing. Last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) [partij] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen een termijn van vier weken na verzending van dit besluit de voorzieningen in de schuur op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te weten een keukenblok, een badkamer (toilet, douchebak, douchekop, wastafel, spiegel, betegeling, leidingen en kranen), halogeenverlichting en twee bedden (hierna: de voorzieningen) te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina233-233
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200410286/1
CiteertitelJBa 2005/230
SamenvattingOntvangst. Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2004, kenmerk NL 111204, heeft verweerder niet ingestemd met de uitvoer van 8.000.000 kg zwavelzuur naar Duitsland op grond van de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening).
Pagina233-234
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 2005008171/1
CiteertitelJBa 2005/231
SamenvattingNietigheid van rechtswege. Onbevoegdheid. Formele rechtskracht.

(A. / B & W van Maasdriel).
Pagina234-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200410140/1
CiteertitelJBa 2005/232
SamenvattingNieuw besluit op bezwaar. Zienswijze. Mondelinge toelichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 1993 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) geweigerd medewerking te verlenen aan het bouwen van een kas op het perceel kadastraal bekend gemeente Eersel, sectie [], nummer [](hierna: het perceel).
Pagina234-235
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200409673/1
CiteertitelJBa 2005/233
SamenvattingHeroverweging. Mandaat. Ondergeschikte. Bezwaarschriftencommissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) geweigerd appellant een urgentieverklaring te verstrekken.
Pagina235-235
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200409691/1
CiteertitelJBa 2005/234
SamenvattingBezwarencommissie. Gemeenteraadsleden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht (hierna: het college) het verzoek van appellant om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) afgewezen.
Pagina235-235
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200500767/1
CiteertitelJBa 2005/235
SamenvattingKosten rechtsbijstand. Proceskostenvergoeding. Bezwaarfase.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2003  heeft het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân (hierna: het college) het verzoek afgewezen van appellante om handhavend op te treden tegen de illegaal gewijzigde dakkapel aan de achterzijde van de woning [locatie] te [plaats] van [partij].
Pagina235-236
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200408370/1
CiteertitelJBa 2005/236
SamenvattingOmvang geding. Formele rechtskracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een tredmolen voor paarden op het perceel kadastraal bekend gemeente Soest, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
Pagina236-236
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina236-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina237-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn