Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-11-2023
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelRegulering van substantiële stationaire emissiebronnen – niet meer van deze tijd?
CiteertitelM en R 2023/100
SamenvattingDe kwaliteit van de lucht, het water, de bodem en ook van de natuur wordt beïnvloed door emissies uit allerlei bronnen: binnenlandse, buitenlandse, mobiele en stationaire, bronnen met een wezenlijke bijdrage en diffuse uitstoot van elk zeer kleine omvang. Al deze verschillende bronnen moeten met verschillende juridische instrumenten worden ‘aangepakt’. Onder de groep van substantiële stationaire emissiebronnen vallen met name industriële installaties en veehouderijen. Die worden traditioneel gereguleerd door middel van algemene regels en, een kleine groep, door individuele vergunningen.
Auteur(s)C. Backes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe warmtetransitie: gemeentelijke instrumenten en de verplichte milieueffectrapportage
CiteertitelM en R 2023/101
SamenvattingDe gebouwde omgeving was in 2021 verantwoordelijk voor 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen. De oorzaak van dit aandeel is het warm stoken van woningen en bedrijfsgebouwen van de dienstensector, zoals kantoorgebouwen, met aardgas. De uitstoot door huishoudens is de afgelopen jaren niet af-, maar juist toegenomen. Het aandeel van de huishoudens in de totale uitstoot van de gebouwde omgeving lag vanaf 2005 op circa 70%. Het aandeel is in 2021 toegenomen naar 73,5%. Hoewel deze toename te verklaren valt vanuit de coronapandemie en het vele thuiswerken wordt in de media een tendens gesignaleerd naar de zogenoemde “dinsdag-donderdagmaatschappij”, waarin thuiswerken de norm blijft en het warm stoken van de huizen met aardgas, inclusief bijbehorende uitstoot, aanhoudt. Deze nieuwe ontwikkeling benadrukt het belang van het aardgasvrij maken van de woningen om de doelstelling van een reductie van de emissie van broeikasgassen in 2030 met 49% en een volledig klimaatneutraal Nederland in 2050 te halen.
Auteur(s)E.M.N. Noordover , R.A. Jager
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 08-02-2023
CiteertitelM en R 2023/102
SamenvattingVeroordeling grote staalproducent in de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk vanwege stofverspreiding (o.g.v. voorschriften én o.g.v. zorgplicht Wbb), lozing en overtreding voorwaarde proefneming.
Samenvatting (Bron)De rechtbank veroordeelt verdachte tot een geldboete van 100.000 euro voor meerdere milieumisdrijven en een geldboete van 10.000 euro voor een milieuovertreding. De milieu-gerelateerde misdrijven en de overtreding waarvoor de geldboetes zijn opgelegd en die zich voordeden op enkele data in de periode 2018 tot en met 2021, betreffen, kort gezegd, het niet voorkomen van stofverspreiding, lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven, handelen in strijd met een door de omgevingsdienst aan een goedkeuring van een proef verbonden voorwaarde en het onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen. De rechtbank spreekt verdachte ook vrij van enkele beschuldigingen. Zo vindt de rechtbank niet bewezen dat zogenoemde Rozaslakken afvalstoffen zijn als bedoeld in de Wet milieubeheer.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2023:568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-04-2023
CiteertitelM en R 2023/103
SamenvattingEinduitspraak volgend op de tussenuitspraak van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395 inzake Windpark Delfzijl Zuid.
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Eemsdelta en het college van gedeputeerde staten van Groningen opgedragen om gebreken te herstellen in het besluit van 25 juni 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020" en het besluit van 30 juni 2020 waarbij de omgevingsvergunning voor dat windpark is verleend, of om een ander besluit te nemen. De aan de orde zijnde besluiten hebben betrekking op de oprichting en het in gebruik nemen en hebben van het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Het windpark bestaat uit 16 windturbines, met een maximale ashoogte van 136 m en een maximale rotordiameter van 136 m. Het plaatsingsgebied voor de windturbines ligt direct ten zuiden van en aansluitend op het bestaande windpark Delfzijl Zuid in de gemeente Eemsdelta. De initiatiefnemers voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding werken samen via een gezamenlijke entiteit. Dat is Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.
AnnotatorT. Rotscheid
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-07-2023
CiteertitelM en R 2023/104
SamenvattingGevraagd verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor lelieteelt in de nabijheid van omwonenden wordt gedeeltelijk toegewezen.
Samenvatting (Bron)Nadere motivering, na kopstaartarrest 10 juli 2023 (ECLI:NL:GHARL:2023:5742). Hoger beroep van ECLI:NL:RBNNE:2023:2333. Kort geding. Teler lelieteelt mag toch vier bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken.
AnnotatorE. Broeren
UitspraakECLI:NL:GHARL:2023:6083
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-08-2023
CiteertitelM en R 2023/105
SamenvattingBiomassacentrale Diemen m.e.r.-plichtige installatie omdat niet is uitgesloten dat de te verbranden houtpellets een afvalstof zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2019 heeft het college aan Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting aan de Overdiemerweg 35 te Diemen en voor het bouwen en in werking hebben van een biomassacentrale op dat perceel. Vattenfall exploiteert een energiecentrale die gebruikt wordt voor de grootschalige opwekking van elektriciteit en stadswarmte uit aardgas. Op de locatie zijn nu twee gasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale, bestaande uit vijf ketels, in gebruik. Vattenfall is van plan om op deze locatie een biomassacentrale te realiseren. Jaarlijks wordt maximaal 212 kiloton aan houtpellets verstookt. Met de biomassacentrale wordt stadswarmte geproduceerd. Deze uitspraak gaat over de vraag of voor deze centrale terecht geen milieueffectrapport is opgesteld. Zon milieueffectrapport is verplicht als de centrale moet worden aangemerkt als een "installatie voor de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen" en die centrale een capaciteit van meer dan 100 ton per dag heeft. In geschil is of de houtresten, en in het verlengde daarvan de houtpellets, een afvalstof zijn.
AnnotatorJ.J. Peelen , S. Jeurissen
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:3328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 13-09-2023
CiteertitelM en R 2023/106
SamenvattingBewijslast technische en financiële haalbaarheid rust op het bevoegd gezag bij het opleggen van emissiegrenswaarden aan de onderkant van de emissierange BBT-conclusies.
Samenvatting (Bron)Revisievergunning milieu voor de exploitatie van een energiecentrale in de Eemshaven. De rechtbank is van oordeel dat het in artikel 2.14 van de Wabo opgenomen beoordelingskader zich niet expliciet verzet tegen de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om een vergunning te verlenen met strengere emissiegrenswaarden dan in de aanvraag zijn opgenomen, ook als de aangevraagde waarden vallen binnen de BBT-range van een BBT-conclusie. Uitgangspunt van het provinciale milieubeleidsplan. Voor zwaveldioxide, vluchtige organische stoffen en dioxinen/furanen geldt dat verweerder onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat de genoemde technieken in technische zin geschikt zijn voor de complexe installatie binnen de inrichting van eiseres en tegen welke kosten. Onvoldoende gemotiveerd dat er geen sprake is van cross media-effecten. Bewijslast rust in zoverre op verweerder. Ten onrechte ontbreken van een overgangstermijn in het voorschrift voor wat betreft de continue meetverplichting. Erkenning dat voorschrift 2.1.5 onredelijk bezwarend is, zodat dit voorschrift wordt vernietigd. Geurbeheersplan.
AnnotatorA. Collignon , J.H.N. Ypinga
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2023:3823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-09-2023
CiteertitelM en R 2023/107
SamenvattingDe MOB gaat uit vissen: Woo-verzoek dat (nog) betrekking heeft op 6500 documenten
Samenvatting (Bron)Op 14 september 2022 heeft Mob een verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet open overheid. Bij mondelinge uitspraak van 17 april 2023, gerectificeerd op 12 mei 2023, heeft de rechtbank het door Mob ingestelde beroep wegens het niet tijdig nemen van een besluit door het college gegrond verklaard, het college opgedragen binnen twee weken alsnog te beslissen op het Woo-verzoek. Mob wenst informatie te verkrijgen over het toezicht en de handhaving op Tata Steel IJmuiden B.V. en satellietbedrijven vanaf 16 januari 2017 tot aan het moment van het verzoek. Zij heeft daarom bij het college een verzoek ingediend om informatie openbaar te maken over onder meer handhavingsbesluiten, controleverslagen, meetrapporten, meldingen van ongewone voorvallen en metadata over de beschikbare documenten. Volgens het college betrof het verzoek ongeveer 24000 documenten. Het college heeft niet tijdig over de openbaarheid van die documenten een besluit genomen. De rechtbank heeft het college daarom opgedragen om dat binnen twee weken alsnog te doen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:3583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 27-09-2023
CiteertitelM en R 2023/108
SamenvattingVerontreiniging van gemeentelijke grondeigendommen door uitstoot van PFOA naar de lucht vanaf 1 juli 1984 onrechtmatig doordat informatie uit VS over schadelijkheid van de stof niet met gedeputeerde staten (als vergunningverlener) is gedeeld en de uitstoot niet is gestopt of verlaagd.
Samenvatting (Bron)Tussenvonnis Chemours
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBROT:2023:8987
Artikel aanvragenVia Praktizijn