Overheid en Aansprakelijkheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid
Datum 21-11-2023
Aflevering 3
RubriekVoorwoord
TitelDiscriminatie van aansprakelijkheidsvordering wegens schending Unierecht toegestaan
SamenvattingZoals de lezers van O&A ongetwijfeld weten, wordt de aansprakelijkheid van de overheid voor schade als gevolg van nationale schendingen van Unierecht mede bepaald door het Unierecht. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie is een lidstaat op grond van het Unierecht aansprakelijk als aan drie voorwaarden is voldaan, namelijk dat (1) het geschonden Unierechtelijk voorschrift ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen, (2) de schending van dat voorschrift voldoende gekwalificeerd is, en (3) er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de schending en de door de particulieren geleden schade. Deze eisen zijn minimumvoorwaarden en staan er niet aan in de weg dat de lidstaat op grond van het nationale recht onder minder beperkende voorwaarden aansprakelijk kan zijn.
Auteur(s)R.J.G.M. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe burgerlijke rechter en de toeslagenaffaire: de vonnissen van de rechtbanken Rotterdam en Overijssel onder de loep
SamenvattingHet is een open deur om te stellen dat de kinderopvangtoeslagenaffaire diepe maatschappelijke wonden heeft geslagen, waarvan de gevolgen nog dagelijks zichtbaar zijn. Zowel de rechtbanken als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State brachten rapporten uit met een kritische zelfanalyse over hoe deze affaire heeft kunnen gebeuren en wat er moet worden gedaan om herhaling te voorkomen.
Auteur(s)M.K.G. Tjepkema , N. van Triet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelExcuses voor het verleden: een analyse van de civielrechtelijke consequenties
SamenvattingDe afgelopen jaren worden steeds vaker publieke excuses aangeboden voor gebeurtenissen die in een ver of minder ver verleden hebben plaatsgevonden. De excuses uitgesproken door achtereenvolgens burgemeesters van een aantal grote steden, de minister-president en de koning voor het Nederlandse slavernijverleden en de excuses uitgesproken door de minister-president voor het “extreme geweld” tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog zijn slechts enkele voorbeelden. Als excuses worden aangeboden voor historisch onrecht, wordt regelmatig de vraag opgeworpen wat hiervan nu eigenlijk de juridische consequenties zijn. Zetten excuses de deur open voor schadeclaims van slachtoffers en/of diens nazaten? Kan het aanbieden van excuses gelijk worden gesteld aan het erkennen van aansprakelijkheid?
Auteur(s)L.A.B.M. Wijntjens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgelicht
TitelHvJ EU 22-12-2022, C-61/21
SamenvattingOverheidsaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 december 2022.#JP tegen Ministre de la Transition ?cologique en Premier ministre.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijnen 80/779/EEG, 85/203/EEG, 96/62/EG, 1999/30/EG en 2008/50/EG - Luchtkwaliteit - Grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10) en voor stikstofdioxide (NO2) - Overschrijding - Luchtkwaliteitsplannen - Schade die een particulier stelt te hebben geleden door luchtverslechtering ten gevolge van overschrijding van die grenswaarden - Aansprakelijkheid van de betrokken lidstaat - Voorwaarden voor die aansprakelijkheid - Voorwaarde dat het geschonden Unierechtelijk voorschrift ertoe strekt rechten toe te kennen aan benadeelde particulieren - Niet vervuld.#Zaak C-61/21.
AnnotatorA.P.W. Duijkersloot
UitspraakECLI:EU:C:2022:1015
Artikel aanvragenVia Praktizijn