Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-08-2005
Aflevering 7234
TitelDe Wet kosten bestuurlijke voorprocedures geŽvalueerd. Van: 'voor niets gaat de zon op' tot: 'de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend'.
CiteertitelGst. 2005, 118
SamenvattingBezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan kan kosten met zich meebrengen, zoals die van rechtsbijstand. De Algemene wet bestuursrecht, waarin regels zijn te vinden, bevatte aanvankelijk geen regeling voor de vergoeding van kosten. Met de inwerkingtreding van de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures per 12 maart 2002 is dat veranderd. Een gegrond bezwaar geeft onder omstandigheden aanspraak op een kostenvergoeding. [...]
Auteur(s)A.T. Marseille , H.B. Winter
Pagina425-433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-06-2005, 04/1061 NABW
CiteertitelGst. 2005, 119
SamenvattingVergoeding proceskosten bij bezwaar tegen niet tijdig beslissen.

(Enkhuizen).
Samenvatting (Bron)Vergoeding proceskosten bezwaar tegen niet tijdig nemen besluit.
AnnotatorR.J. van Dam
Pagina433-436
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT7364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200501068/1
CiteertitelGst. 2005, 120
SamenvattingAanbieden vuilniszak buiten daartoe bestemde tijd. Kosten bestuursdwang. Als overtreder geldt persoon tot wie de afvalstoffen herleid kunnen worden. Verordening op dat punt onverbindend.

(Utrecht).
Samenvatting (Bron)Op 9 november 2004 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:24, vijfde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van appellante bestuursdwang toegepast als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van het, in strijd met artikel 20, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2004 door appellante ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de [locatie 1], ter hoogte van nummer [], te Utrecht. De bestuursdwang heeft bestaan in het verwijderen van de afvalstoffen. Bij besluit van 11 november 2004, kenmerk B04004932, is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Tevens heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het verwijderen, zijnde een bedrag van 50,00, op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht voor rekening van appellante komen.
AnnotatorL.J.J. Rogier , J.M.H.F. Teunissen
Pagina438-442
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200410595/1
CiteertitelGst. 2005, 120
SamenvattingAanbieden vuilniszakken buiten daartoe bestemde tijd. Kosten bestuursdwang. Ten onrechte niet gehoord in bezwaarfase. Beleid dat overtreder persoon is tot wie het verkeerd aangeboden afval is te herleiden, onjuist. Ondeugdelijke motivering.

(Leiden).
Samenvatting (Bron)Op 4 februari 2004 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:24, vijfde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van appellante bestuursdwang toegepast als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van het, in strijd met artikel 21 van de Afvalstoffenverordening 1999 van de gemeente Leiden (hierna: de Verordening), door appellante ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op andere momenten dan de door verweerder aangewezen dagen en tijden. De bestuursdwang heeft bestaan uit het opruimen van de huishoudelijke afvalstoffen. Bij besluit van 16 februari 2004, kenmerk 2004/55027, is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Tevens heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het opruimen, zijnde een bedrag van 97,00, op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht voor rekening van appellante komen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina436-438
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200500554/1
CiteertitelGst. 2005, 122
SamenvattingVerwijdering huisvuil van in strijd met afvalstoffenverordening op openbare weg geplaatst huisvuil. Kostenverhaal. Privaatrechtelijke weg.

(Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 oktober 2004, kenmerk SB2004-23913, heeft verweerder krachtens artikel 18.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer beslist dat de publiekrechtelijke rechtspersoon "Gemeente Den Haag" (hierna: de gemeente) de kosten die zij heeft gemaakt voor het verwijderen van in strijd met het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 1998 van de gemeente Den Haag (hierna: het Uitvoeringsbesluit) aangeboden huisvuil, zijnde een bedrag van 141,00, op appellant verhaalt.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina442-444
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200405300/1
CiteertitelGst. 2005, 123
SamenvattingAfwijking van rijksbeleid met betrekking tot veiligheidszones rond munitieopslagdepots.

(De Wolden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van De Wolden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2003, het bestemmingsplan "Buitengebied De Wolden" vastgesteld.
AnnotatorE. Broeren
Pagina444-448
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 20-05-2005, C04/135HR
CiteertitelGst. 2005, 124
SamenvattingErfpacht. Herziening canon. Bindend advies, deskundige. Motivering.

(Amsterdam).
Samenvatting (Bron)20 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/135HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE GEMEENTE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, advocaten: mrs. R.M. Schutte en S.F. Sagel, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instantie...
AnnotatorJ.A.E. van der Does
Pagina448-451
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 30-12-2004, 04/1177, 04/1180, 04/1181, 04/1183, 04/1186, 04/1187, 04/1189, 04/1190
CiteertitelGst. 2005, 125
SamenvattingMisbruik procesrecht. Beroep tegen weigering beslissingen op bezwaar. Buitensporig grote aantallen kansloze aanvragen en evident kansloze procedures. Ontbreken procesbelang. (Winterswijk).
Samenvatting (Bron)Misbruik van procesrecht. Beroep tegen uitblijven beslissingen op bezwaar. Gelet op buitensporig grote aantallen evident kansloze aanvragen om bijzondere bijstand en evident kansloze procedures tegen afwijzing daarvan is sprake van misbruik van procesrecht. In zeven van de onderhavige acht zaken staat op voorhand vast dat bezwaar ongegrond zal worden verklaard en dat die beslissing rechtens juist is. Beroepen niet-ontvankelijk wegens ontbreken van procesbelang.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina451-455
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2004:AR8495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200308242/1
CiteertitelGst. 2005, 126
SamenvattingUitwerkingsplan 'Raaks' Haarlem. Functielimiteringssysteem met rechtstreekse bebouwings- en gebruiksmogelijkheden strijdig met rechtszekerheid. Bevoegdheid tot opneming in uitwerkingsplan van vrijstellingsregeling ex art. 15 WRO moet uitdrukkelijk in moederplan zijn toegekend.

(Haarlem).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem het uitwerkingsplan "Raaks" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina455-458
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken - Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
CiteertitelGst. 2005, 127
SamenvattingBij de Tweede Kamer is door de kamerleden Wolfsen (PvdA) en Luchtenveld (VVD) een voorstel van wet aanhangig gemaakt dat ertoe strekt de Awb aan te vullen met de mogelijkheid van een dwangsom bij het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Kamerstukken II 29934, nr. 5).
Auteur(s)P. van Buuren
Pagina460-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn