Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Datum 18-12-2023
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
Titel‘Slachtoffers’ van overheidsingrijpen ter beteugeling van misdaad
SamenvattingHet bijzonder strafrecht wordt vaak gebaseerd op sociaal-economische gedachten, gericht op het verbeteren van de samenleving door sociale, ecologische of economische doelen te bereiken, of schadelijk gedrag in ­bepaalde sectoren van de economie tegen te gaan. Doorgaans worden deze goede intenties gedragen door politieke overtuigingen en soms, afhankelijk van de materie, ook onderbouwd met wetenschappelijke inzichten.
Auteur(s)M. Nelemans
Pagina263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet leed achter financieel-economische delicten
SamenvattingIn het financieel-economisch strafrecht is het relatief stil op het gebied van slachtofferrechten. In deze bijdrage bespreken we hoe dat komt. We verwerpen allereerst de idee dat het financieel-economisch strafrecht vooral ‘slachtofferloze delicten’ omvat. We tonen juist aan dat slachtofferschap een zwaardere en meer diverse impact heeft dan vaak gedacht wordt. Sterker nog, deze delicten hebben grote (maatschappelijke) schade die in verschillende vormen voelbaar is voor potentieel grote groepen mensen. Het claimen van de status ‘slachtoffer’ is echter geen sinecure. Veel delicten worden buiten het strafrecht afgedaan of worden niet als volledig slachtofferwaardig gezien
Auteur(s)M. Nelemans , A.K. Bosma
Pagina266
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCollectieve actie voor benadeelde partijen in het strafproces? Pleidooi voor een collectieve schadevergoedingsvordering in de strafprocedure
SamenvattingKan een organisatie de belangen van benadeelden in een strafprocedure behartigen door voeging van een collectieve schadevergoedingsvordering? Voegingsgerechtigd zijn rechtstreeks benadeelden van het strafbare feit waarvoor de verdachte wordt veroordeeld. Benadeelden kunnen hiervoor een andere partij machtigen. Ik betoog dat een organisatie aan artikel 3:305a BW haar bevoegdheid kan ontlenen om voor benadeelden een collectieve schadevergoedingsvordering bij de strafrechter in te stellen. De hierbij geldende bijzondere ontvankelijkheidsvoorwaarde waaronder de belangrijkste dat hun belangen gelijksoortig zijn, zodat de rechter in staat is deze gebundeld te behandelen en te abstraheren van de individuele feiten en omstandigheden, maakt dat de beoordeling hiervan het strafproces niet onevenredig belast.
Auteur(s)T.M.C. Arons
Pagina273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTypisch ondermijning: oog voor slachtoffers
SamenvattingDe georganiseerde (drugs)misdaad heeft op verschillende manieren grote schadelijke (maatschappelijke) gevolgen. Dit wordt doorgaans aangeduid met het begrip ondermijning. In dit artikel beschrijven we twee niveaus van slachtofferschap van ondermijning, namelijk sociaal en economisch. De sociale problematiek verwijst naar kwetsbare en moeilijk te identificeren slachtoffers van criminele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. Op economisch vlak bespreken we de verstoring van het financieel-economisch systeem en hoe bedrijven slachtoffer kunnen worden van ondermijning. Daarna zetten we uiteen hoe de – tot nu toe vaak onzichtbare of niet-bereikte – slachtoffers benaderd en geholpen kunnen worden. Daarbij concentreren we ons op de rol van sociale professionals.
Auteur(s)J. Landsman , P.W. Tops , E. van der Torre
Pagina284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStrategische procesvoering in de beklagprocedure van artikel 12 Sv
SamenvattingBelangenorganisaties ontdekken steeds meer mogelijkheden om het (straf)recht te gebruiken voor strategische doeleinden. In deze bijdrage onderzoeken de auteurs welke ruimte voor strategisch procederen er bestaat binnen de beklagprocedure van artikel 12 Sv. Daartoe worden internationale ontwikkelingen beschreven en wordt het begrip strategische procesvoering nader geduid, worden de wetsgeschiedenis en het wetsvoorstel voor een nieuw Wetboek van Strafvordering geanalyseerd en worden enkele artikel 12 Sv-procedures over (bijzonder) strafrechtelijke kwesties als vormen van strategische procesvoering geduid. Tot slot wordt uiteengezet welke ruimte belangenorganisaties krijgen voor strategische procesvoering bij de beklagrechter, en wordt aan de hand van de voorgestelde nieuwe regeling en de internationale ontwikkelingen verkend of er meer ruimte kan komen voor strategische procesvoering binnen de beklagprocedure.
Auteur(s)T.R. Becker , L. van Lent
Pagina291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTrending Topics
TitelOpen de ‘black box’: aandacht voor slachtofferschap en schade van organisatiecriminaliteit
SamenvattingOndanks dat de maatschappelijke en financiële schade van organisatiecriminaliteit groot is, wordt er in de wetenschappelijke literatuur en in de rechtspraktijk betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de schade en slachtoffers van de schadelijke gedragingen door ondernemingen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de redenen daartoe en wordt ervoor gepleit de black box van schade en slachtofferschap te openen.
Auteur(s) C.G. van Wingerde , L. Bisschop , S. Verbeek
Pagina305
Artikel aanvragenVia Praktizijn