Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Datum 12-02-2024
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelSecundaire profiteurs van witwassen
SamenvattingWitwassen blijft een onverminderd actueel thema binnen de strafrechtspleging en de criminologie. De grote bedragen die veelal omgaan bij de (georganiseerde) misdaad, maken witwassen een cruciaal onderdeel van het kunnen profiteren van de opbrengst van misdrijven. Om dit fenomeen zo snel en effectief mogelijk aan te pakken, kennen de diverse delictsomschrijvingen van witwassen (zie artikel 420bis e.v. Sr), een ruim bereik (zeker alle bepalingen naast elkaar gelegd).
Auteur(s)J.S. Nan
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKunnen voorkomen of actief kunnen bewerkstelligen? De reikwijdte van het beschikkingscriterium in het straf- en bestuursrecht nader bezien
SamenvattingMoet de functionele dader de verweten gedraging louter kunnen voorkomen of moet hij deze ook actief kunnen bewerkstelligen?
Auteur(s)M.J. Hornman
Pagina3
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestrijding van zorgfraude: vele haken en ogen
SamenvattingVoor dit artikel zijn strafrechtelijke uitspraken onderzocht om inzicht te krijgen op welke punten de wet- en regelgeving kan worden verbeterd.
Auteur(s)A.G.H. Klaassen , M.L.E. Simonis
Pagina13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAan het uitkristalliseren: de betekenis van het EU-recht voor de opsporingsbevoegdheden
SamenvattingIn zijn rechtspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie twee vereisten geïntroduceerd voor de toepassing van opsporingsbevoegdheden. Het vereiste van voorafgaande toetsing op basis waarvan een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit dient te beslissen over de toepassing, en het vereiste van een ernstig strafbaar feit op basis waarvan uitsluitend de verdenking van een ernstig misdrijf de toepassing rechtvaardigt.
Auteur(s)K.C. van Horssen
Pagina22
UitspraakECLI:NL:C:2014:238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nationale strafbaarstelling van ecocide: een vreemde eend in de strafrechtelijke bijt?
SamenvattingBegin juli 2023 heeft Kamerlid Van Raan het wetsvoorstel Wet strafbaarstelling ecocide ingediend, om zodoende ecocide onder een eigen titel in het commune Wetboek van Strafrecht strafbaar te stellen. In deze bijdrage wordt verkend in hoeverre de plaatsingskeuze van de initiatiefnemer voor een ecocidebepaling in het commune Wetboek van Strafrecht voor de hand ligt, en of gezien de specialistische aard van milieubepalingen voor de voorgenomen ecocidebepaling niet meer plaats is in het bijzonder strafrecht, in het bijzonder de WED.
Auteur(s)E.L. Floris
Pagina33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid, balans of nieuwe disbalans
SamenvattingHet socialezekerheidsstelsel in Nederland kent een groot aantal bijzondere wetten waarin de rechten en plichten van een uitkeringsgerechtigde zijn neergelegd. Alhoewel deze wetten elk zien op een specifieke doelgroep en door verschillende uitvoeringsorganisaties worden uitgevoerd (UWV, SVB, gemeenten) hebben zij ook een gemene deler, namelijk de inlichtingenplicht. Deze plicht houdt in dat een uitkeringsgerechtigde op verzoek of uit eigen beweging een uitkeringsinstantie mededeling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering.
Auteur(s)M.J. Hüsen , R.S. Wijling
Pagina45
Artikel aanvragenVia Praktizijn