TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 12-02-2024
Aflevering 2
RubriekColumn
TitelRuim je rommel toch op!
CiteertitelTRA 2024/11
SamenvattingIn het verlengde van zindelijkheidstraining is dit ongeveer de voornaamste les die een peuter in de eerste levensjaren gelezen wordt. Een oproep die in de loop van ieders leven, ook buiten het gezin, steeds opnieuw gedaan kan worden. Het leven is een opeenvolging van succesjes, maar nog veel meer van fouten, misrekeningen, nalatigheden en beschadigingen. En die moeten gecorrigeerd worden om ruimte te maken voor vooruitgang. Kijk maar eens naar de puinhopen die vrijwel iedere nieuwe kabinetsploeg na een regeringswisseling (meestal terecht) zegt te moeten opruimen, omdat de voorgangers dit nalieten. De vervuiler betaalt weliswaar, maar noch in verkiezingen noch in de dagelijkse werkelijkheid pakt dit ook steeds zo uit.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelStudiekostenbeding nog altijd ‘nice-to-have’ voor werkgevers
CiteertitelTRA 2024/12
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden rust op werkgevers de verplichting om verplichte scholing kosteloos aan te bieden. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre deze wet de mogelijkheden tot het rechtsgeldig kunnen bedingen van een studiekostenbeding heeft beperkt.
Auteur(s)L. van Baarsel
LinkMeer over deze wet (eerstekamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelNiet ambtshalve toetsen van vervaltermijnen vraagt om nuancering
CiteertitelTRA 2024/13
SamenvattingIn dit artikel wordt bepleit dat de rechter de vervaltermijnen uit artikel 7:686a BW wel ambtshalve moet toepassen (1) bij werkgeversverzoeken vanuit de beschermingsgedachte van de werknemer en (2) bij werknemersverzoeken waarbij een kleine werkgever zonder gemachtigde verschijnt met het oog op ongelijkheidscompensatie en effectieve rechtsbescherming.
Auteur(s)W. Boers , K.G.F. van der Kraats
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:686a BW, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelSociale zekerheid in de 21ste eeuw: Deel II Meer menselijke maat en eenvoud in de sociale zekerheid
CiteertitelTRA 2024/14
SamenvattingIn de afgelopen dertig jaar is het Nederlandse socialezekerheidsstelsel van karakter veranderd. In deel I van dit tweeluik bleek dat wetgeving vanaf de jaren negentig zorgde voor een verschraling van ons ooit zo ruimhartige stelsel. Sinds de toeslagenaffaire is echter sprake van een omslag in het denken over sociale zekerheid. Dit tweede deel van het tweeluik betreft deze kanteling. Hoe te komen tot een eenvoudiger en menselijker sociale zekerheid in Nederland?
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 17-11-2023
CiteertitelTRA 2024/15
SamenvattingClawback ook mogelijk zonder schriftelijk beleid van de onderneming.
Samenvatting (Bron)Financieel recht. Wet op het financieel toezicht. Clawback. Vordering tot terugbetaling van variabele beloning op grond van art. 1:127 lid 3 onder a Wft. Moet financiële onderneming procedures, criteria of beleid hebben vastgelegd om bevoegdheid tot terugvordering van variabele beloning te kunnen uitoefenen?
AnnotatorM.D. Ruizeveld
UitspraakECLI:NL:HR:2023:1567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 01-12-2023
CiteertitelTRA 2024/16
SamenvattingOnverwijldheid bij de samengestelde dringende reden.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Beoordeling of is voldaan aan vereiste van art. 7:677 lid 1 BW dat ontslag onverwijld is gegeven indien dringende reden bestaat in samenstel van gronden waarnaar werkgever voorafgaand aan ontslag onderzoek heeft laten doen.
AnnotatorD. Schwartz
UitspraakECLI:NL:HR:2023:1668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 06-07-2023
CiteertitelTRA 2024/17
SamenvattingKan de OK een dwangsom opleggen aan ondernemer? | OR ten onrechte niet om advies gevraagd over ontslag 17 werknemers en beoogde opheffing managementteam | Vordering advocaatkosten moet niet aan OK maar aan kantonrechter worden voorgelegd.
Samenvatting (Bron)WOR; art. 25 lid 1 onder e WOR; adviesplichtig besluit niet aan de OR ter advisering voorgelegd; niet in redelijkheid tot reorganisatiebesluit kunnen komen; OK verbiedt (verdere) uitvoering van het (ingetrokken) besluit.
AnnotatorR.D. Poelstra
LinkVolledige tekst annotatie (Roy Poelstra, LinkedIn.com)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2023:1899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 10-11-2023
CiteertitelTRA 2024/18
SamenvattingEvenredigheid bij herziening, intrekking en terugvordering van uitkeringen.
Samenvatting (Bron)Conclusie van raadsheer advocaat-generaal De Bock over buitenwettelijk beleid. De Beleidsregels schorsing, intrekking en herziening uitkeringen 2006 van het Uwv zijn volgens raadsheer advocaat-generaal De Bock geen buitenwettelijke, maar binnenwettelijke beleidsregels. De Beleidsregels 2006 geven namelijk invulling aan de (impliciete) beleidsruimte die de wet biedt bij het achteraf herzien van een uitkeringsrecht. Dat buitenwettelijke beleidsregels door de bestuursrechter tot nu toe altijd zeer terughoudend worden getoetst is volgens de raadsheer advocaat-generaal verder niet juist. Binnenwettelijke en buitenwettelijke beleidsregels moeten volgens hetzelfde toetsingskader worden getoetst. Wel heeft een bestuursorgaan bij het opstellen van buitenwettelijke beleidsregels in het algemeen meer beleidsruimte dan bij binnenwettelijke beleidsregels. Dat kan ertoe leiden dat de bestuursrechter buitenwettelijke beleidsregels minder indringend toetst, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Verder geldt voor zowel buitenwettelijke als binnenwettelijke beleidsregels dat van het beleid moet worden afgeweken bij bijzondere omstandigheden. Zowel binnen- als buitenwettelijke beleidsregels moeten volgens raadsheer advocaat-generaal De Bock verder worden getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De toetsing aan het evenredigheidsbeginsel moet worden uitgevoerd aan de hand van de criteria noodzakelijkheid, geschiktheid en evenwichtigheid. Bij de toepassing van de wettelijke bepaling dat bij een dringende reden kan worden afgezien van herziening of terugvordering van een uitkering, moet volgens de raadsheer advocaat-generaal eveneens getoetst worden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De raadsheer advocaat-generaal adviseert de bestuursrechter om een ruimere invulling te geven aan de dringende reden dan tot nu toe is gedaan. De dringende reden moet op zo’n manier worden ingevuld, dat zij als wettelijke hardheidsclausule een wezenlijke rol kan spelen in het stelsel van herziening en terugvordering van uitkeringen.
AnnotatorL. van den Berg
UitspraakECLI:NL:CRVB:2023:2086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 04-09-2023
CiteertitelTRA 2024/19
SamenvattingScholing in kader van een beroepskwalificatie: verplichte scholing of niet?
Samenvatting (Bron)Beroep op nietigheid van studiekostenbeding niet gehonoreerd. De gevolgde opleiding moet voorshands worden aangemerkt als een scholing voor het verkrijgen van een beroepskwalificatie. Werkgever is niet op grond van de wet of een cao verplicht om het verkrijgen van deze beroepskwalificatie aan te bieden. De opleiding valt dus niet onder scholing als bedoeld in artikel 7:611a lid 2 BW. Werkgever heeft werknemer voldoende geïnformeerd over de financiële gevolgen van het studiekostenbeding. De studieovereenkomst, waarvan het beding deel uitmaakt, bevat een bijlage met uitsplitsing van de opleidingskosten en in het beding zelf is een duidelijke terugbetalingsverplichting met glijdende schaal opgenomen. Non-concurrentiebeding wordt geschorst omdat het belang van werkgever bij bescherming van haar bedrijfsdebiet, gelet op het beperkt geoordeelde inbreukrisico, niet opweegt tegen het belang van werknemer om onbelemmerd gebruik te kunnen maken van zijn grondwettelijke recht op vrijheid van arbeidskeuze.
AnnotatorE.F. Grosheide
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2023:4377
Artikel aanvragenVia Praktizijn